Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt">Số: 202/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000 và 2003;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5759/TTr.UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007;
Tr^*n cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua /|$\t số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực đối với ngành Y tế Nghệ An, giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo như sau:

1.Đối tượng và chính sách thu hút:

a) Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ ?/??\y^*n khoa cấp 2 (CK2), dược sỹ ?/??\y^*n khoa cấp 2 (CK2), thạc sỹ, bác sỹ ?/??\y^*n khoa cấp 1 (CK1), dược sỹ ?/??\y^*n khoa cấp 1 (CK1), sinh vi^*n tốt nghiệp đại học Y, Dược hệ chính quy loại giỏi, khá (kể cả sinh vi^*n được đào tạo ở nước ngoài có kết quả học tập tương dương), có cam kết thời gian công tác tại Nghệ An từ 3 năm trở l^*n, được ngân sách tỉnh hỗ trợ /|$\t khoản kinh phí ban đầu như sau:

- Giáo sư:40.000.000đồng

- Phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ CK2, dược sỹ CK2:30.000.000đồng

- Thạc sỹ, bác sỹ CK1, dược sỹ CK1: 20.000.000đồng

- Sinh vi^*n tốt nghiệp loại giỏi: 15.000.000đồng

- Sinh vi^*n tốt nghiệp loại khá: 10.000.000đồng

b) Các đối tượng n^*u ở điểm a khoản 1 Điều 1 về nhận công tác tại các huyện núi cao, các đơn vị ?/??\y^*n môn đặc thù như Bệnh vi^*n Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Giám định Pháp y được hỗ trợ 10.000.000đồng, nhận công tác tại các huyện núi thấp được hỗ trợ th^*m 5.000.000đồng.

c) Sinh vi^*n tốt nghiệp Đại học Y, Dược chính quy loại trung bình và bác sỹ, dược sỹ công tác ngoại tỉnh có cam kết nhận công tác tại các trạm y tế xã mi*k% núi thuộc khu vực 3 được ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu 15.000.000đ/<#~|>, về các đơn vị ?/??\y^*n môn đặc thù của ngành Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Giám định Pháp y và các trạm y tế tuyến xã mi*k% núi thấp còn lại được ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu 10.000.000đ/<#~|>, về công tác tại trạm y tế xã đồng bằng được hỗ trợ ban đầu 7.000.000đ/<#~|>

d) Các đối tượng ở điểm a, c khoản 1, Điều 1 @^- thời gian tập sự ngoài lương được ngân sách tỉnh hỗ trợ 15%lương cơ bản.

đ) Hàng năm các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút trí tuệ, chất xám của các ?/??\y^*n gia giỏi, các nhà khoa học @^- và ngoài nước nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc lớn về ?/??\y^*n môn hoặc nghi^*n cứu khoa học thì được thực hiện 01 hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút trí tuệ chất xám không quá 50.000.000đ. Trường hợp đặc biệt thì có thể tăng số lượng song không quá 03 hợp đồng thu hút. Đối với những công việc cần phải đầu tư chất xám cao, kinh phí lớn thì ngành Y tế lập Đề án trình Hội đồng khoa học của tỉnh xem xét quyết định.

2.Đối tượng và chính sách hỗ trợ:

Những cán bộ, công chức, vi^*n chức được ngành cử đi học về làm việc tại Nghệ An:

a) Hỗ trợ hoàn thành luận án Tiến sỹ, Bác sỹ CK2, Dược sỹ CK1: 20.000.000đ.

b) Hỗ trợ hoàn thành luận văn Thạc sỹ, Bác sỹ CK1, Dược sỹ CK1: 15.000.000đ

c) Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ Y sỹ tại trạm y tế tuyến xã để trở thành Bác sỹ (có cam kết sau khi học xong trở về công tác tại đơn vị cũ):

- Đối tượng thuộc xã mi*k% núi là: 400.000đồng/<#~|>/tháng.

- Đối tượng thuộc xã đồng bằng là: 200.000đồng/<#~|>/tháng.

d) Hỗ trợ kinh phí đào tạo li^*n kết chính quy cho sinh vi^*n để trở thành Bác sỹ theo địa chỉ sử dụng (cho các xã mi*k% núi) là 25% tổng kinh phí đào tạo.

e) Hỗ trợ cho sinh vi^*n tại các trường Đại học Y, Dược 2 năm cuối cam kết sau khi tốt nghiệp về Nghệ An công tác theo sự phân công của ngành:

- Năm thứ 4 Đại học Dược và năm thứ 5 Đại học Y có học lực: Loại giỏi: 200.000đ/tháng/<#~|>, Loại khá: 150.000đ/tháng/<#~|>, Loại trung bình: 100.000đ/tháng/<#~|>.

- Năm thứ 5 Đại học Dược và năm thứ 6 Đại học Y có học lực: Loại giỏi: 300.000đ/tháng/<#~|>, Loại khá: 200.000đ/tháng/<#~|>, Loại trung bình: 150.000đ/tháng/<#~|>

3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ trích từ ngân sách tỉnh

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cụ thể để tổ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung


Văn bản mới