Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 67/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN, MỨC CHI TẬP HUẤN VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHO HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8871/TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua Tờ trình về điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và bổ sung /|$\t số chế độ cho Huấn luyện vi^*n, Vận động vi^*n Ngành Thể dục Thể thao; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và bổ sung /|$\t số chế độ cho Huấn luyện vi^*n, Vận động vi^*n Ngành Thể dục Thể thao do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.

1.1. Điều chỉnh tăng thời gian tập huấn từ 3 tháng l^*n 6 tháng và điều chỉnh mức chi tập huấn từ 45.000 đồng/ngày/<#~|> l^*n 60.000 đồng/ngày/<#~|> @^- 3 tháng cuối bằng mức chi thi đấu cho việc ?/??\ẩn bị thi đấu các giải toàn quốc và quốc tế.

1.2. Chấp thuận chế độ ti^*u vặt cho Vận động vi^*n Ngành Thể dục Thể thao khi đi tập huấn ở nước ngoài.

- Mức 5 USD/<#~|>/ngày (tương đương 1/3 mức chế độ ti^*u vặt của cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài), thời gian tập huấn không quá 30 ngày.

- Mức 3,5 USD/<#~|>/ngày (gần bằng 2/3 của mức 5 USD/<#~|>/ngày): thời gian tập huấn tr^*n 30 ngày (tối đa không quá 180 ngày).

1.3. Chấp thuận có chế độ thực phẩm đặc biệt theo y^*u cầu của /|$\t số bộ môn cử tạ, thể hình, các môn võ… cho Vận động vi^*n giảm thể trọng để thi đấu phải dùng th^*m thực phẩm dinh dưỡng @^- giai đoạn trước thi đấu 3 tháng.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Tờ trình đã được thông qua, có kế hoạch tổ chức, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo


Văn bản mới