Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 47/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ CHỮA BỆNH CỦA THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">Xét Tờ trình số 4467/TTr-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện /|$\t số chế độ, chính sách đối với <#~|> sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung Tờ trình số 4467/TTr-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện /|$\t số chế độ, chính sách đối với <#~|> sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố.

Điều 2. Thời gian thực hiện chế độ chính sách đối với <#~|> sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp %30%#j= li^*n quan.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 7 (từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 07 năm 2006) thông qua ngày 13 tháng 07 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo


Văn bản mới