Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

%%0%#. http*%!%40%"DISPLAY: none; mso-hide: all"> 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 3, Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ khoản 2, Điều 9, Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ;

Sau khi xem xét tờ trình số 4559/UBND-VX ngày 5 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân thành phố về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; báo cáo thẩm tra số 197/BC-PC ngày 7/7/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ph^* ?/??\ẩn đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và tổ chức của cơ quan ?/??\y^*n môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định của pháp %30%#j=.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 


%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">Nơi nhận :
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu HĐND TP;  
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Chủ tịch HĐND, UBND 24 Q,H;
- Lưu hồ sơ kỳ họp, Công báo;
- Lưu HC, THHĐ, BPC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">CHỦ TỊCH
 Phạm Phương Thảo


Văn bản mới