Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐICAO
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">05/2006/NQ-HĐTP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 4 tháng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  8%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">   năm 2006%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. lang=NL>CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 05/2006/NQ-HĐTP NGÀY%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  04 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định tại Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:

%%0%#. lang=NL>I. VỀ CHƯƠNG XV “TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN CẤP SƠ THẨM”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 243 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Đối tượng mà đương sự, <#~|> đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có quy*k% làm đơn kháng cáo để y^*u cầu Tòa án cấp tr^*n trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm bao gồm: bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Đương sự là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi họ, t^*n, địa chỉ của đương sự có kháng cáo. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, đương sự đó phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.3. Đương sự là <#~|> từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản ri^*ng của mình là đương sự @^- vụ án về tranh chấp có li^*n quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi họ, t^*n, địa chỉ của đương sự có kháng cáo. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, đương sự đó phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.4. Đương sự được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 và tiểu mục 1.3 mục 1 này nếu không tự mình kháng cáo, thì có thể uỷ quy*k% cho <#~|> khác đại diện cho mình kháng cáo, trừ kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm về ly hôn. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi họ, t^*n, địa chỉ của <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% có kháng cáo; họ, t^*n, địa chỉ của đương sự uỷ quy*k% kháng cáo và văn bản uỷ quy*k%. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.5. Đương sự là cơ quan, tổ chức có quy*k% kháng cáo. Người đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự là cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi t^*n, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, t^*n, chức vụ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự là cơ quan, tổ chức. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= phải ký t^*n và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự là cơ quan, tổ chức uỷ quy*k% cho <#~|> khác đại diện cho cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi họ, t^*n, địa chỉ của <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% kháng cáo; t^*n, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ chức uỷ quy*k%; họ, t^*n, chức vụ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản uỷ quy*k%. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.6. Người đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự là <#~|> chưa thành ni^*n (trừ trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 này), <#~|> mất năng lực hành vi dân sự, <#~|> bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi họ, t^*n, địa chỉ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j=; họ, t^*n, địa chỉ của đương sự là <#~|> chưa thành ni^*n, <#~|> mất năng lực hành vi dân sự, <#~|> bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, <#~|> kháng cáo phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự uỷ quy*k% cho <#~|> khác đại diện cho mình kháng cáo, thì tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi họ, t^*n, địa chỉ của <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% và văn bản uỷ quy*k%; họ, t^*n, địa chỉ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của đương sự uỷ quy*k%; họ, t^*n, địa chỉ của đương sự là <#~|> chưa thành ni^*n, <#~|> mất năng lực hành vi dân sự, <#~|> bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đồng thời ở phần cuối đơn kháng cáo, <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.7. Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của <#~|> khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 162 của BLTTDS là <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= @^- tố tụng dân sự của <#~|> được bảo vệ. Người đại diện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> kháng cáo @^- đơn phải ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, t^*n, chức vụ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức đó; họ, t^*n, địa chỉ của <#~|> có quy*k% và lợi ích hợp pháp được bảo vệ. Đồng thời ở phần cuối đơn, <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức đó phải ký t^*n và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.8. Việc uỷ quy*k% được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.4, 1.5 và 1.6 mục 1 Phần I của Nghị quyết này phải được làm thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp pháp, trừ trường hợp văn bản uỷ quy*k% đó được lập tại Toà án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc cán bộ Toà án được Chánh án Toà án phân công. Trong văn bản uỷ quy*k% phải có nội dung đương sự uỷ quy*k% cho <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 244 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.1. Để bảo đảm cho việc làm đơn kháng cáo đúng và thống nhất, Toà án cấp sơ thẩm y^*u cầu <#~|> kháng cáo làm đơn kháng cáo theo đúng mẫu và ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn sử dụng mẫu đơn kháng cáo được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Toà án cấp sơ thẩm phải ni^*m yết công khai tại trụ sở Toà án nhân dân mẫu đơn kháng cáo và hướng dẫn sử dụng mẫu đơn kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.2. Việc nhận đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo tại Tòa án cấp sơ thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Tòa án cấp sơ thẩm phải có sổ nhận đơn kháng cáo để ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo làm căn cứ xác định ngày kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Toà án cấp sơ thẩm thực hiện thủ tục nhận đơn kháng cáo như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.1) Trường hợp <#~|> kháng cáo trực tiếp nộp đơn kháng cáo tại Toà án cấp sơ thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm ghi ngày, tháng, năm <#~|> kháng cáo nộp đơn vào sổ nhận đơn kháng cáo. Ngày kháng cáo được xác định là ngày nộp đơn kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.2) Trường hợp <#~|> kháng cáo gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm qua bưu điện, thì Toà án phải ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo do bưu điện ?/??\yển đến và ngày, tháng, năm <#~|> kháng cáo gửi đơn theo ngày, tháng, năm có dấu bưu điện nơi gửi đơn vào sổ nhận đơn. Phong bì có dấu bưu điện phải được đính kèm đơn kháng cáo. Ngày kháng cáo được xác định là ngày có dấu bưu điện nơi gửi đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp không có hoặc không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện nơi gửi tr^*n phong bì, thì Toà án phải ghi chú @^- sổ nhận đơn và vào góc b^*n trái của đơn kháng cáo là “không xác định được ngày, tháng, năm”. Trường hợp này ngày kháng cáo được xác định là ngày Toà án nhận được đơn. Khi kiểm tra đơn kháng cáo, nếu thấy đơn kháng cáo này quá hạn thì Toà án cấp sơ thẩm y^*u cầu <#~|> kháng cáo trình bày rõ lý do bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 246 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 mục 5 Phần I của Nghị quyết này. Nếu đơn kháng cáo đúng hạn quy định tại Điều 245 của BLTTDS, thì Toà án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục quy định tại Điều 248 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.3) Toà án phải ghi (hoặc đóng dấu nhận đơn kháng cáo có ghi) ngày, tháng, năm nhận đơn vào góc tr^*n b^*n trái của đơn kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">       

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c) Khi nhận được đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển đến, theo hướng dẫn tại tiểu mục 2.3 mục 2 này, Toà án cấp sơ thẩm phải kiểm tra xem đã nhận được đơn kháng cáo có cùng nội dung do cùng <#~|> kháng cáo gửi đến chưa để xử lý như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c.1) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm đã nhận được đơn kháng cáo có nội dung trùng với nội dung đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển đến, thì Toà án cấp sơ thẩm ghi chú vào đơn kháng cáo đó và đính kèm với đơn kháng cáo đã nhận để lưu vào hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c.2) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm chưa nhận được đơn kháng cáo hoặc đã nhận được đơn kháng cáo, nhưng /|$\t phần hoặc toàn bộ nội dung kháng cáo khác với nội dung kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển đến, thì Tòa án cấp sơ thẩm ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo do Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển đến và ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo theo ngày, tháng, năm mà Toà án cấp phúc thẩm ghi ở góc tr^*n b^*n trái của đơn kháng cáo vào sổ nhận đơn. Trong trường hợp này việc xác định ngày kháng cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm b.1 và b.2 tiểu mục 2.2 mục 2 này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.3. Việc nhận đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo tại Tòa án cấp phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp <#~|> kháng cáo trực tiếp nộp đơn kháng cáo tại Toà án cấp phúc thẩm hoặc gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp phúc thẩm qua bưu điện, thì khi nhận đơn kháng cáo Toà án cấp phúc thẩm cũng phải vào sổ nhận đơn kháng cáo để theo dõi. Toà án cấp phúc thẩm phải ghi ngày, tháng, năm nhận đơn kháng cáo theo hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 2.2 mục 2 này. Đồng thời Toà án cấp phúc thẩm phải ?/??\yển ngay đơn kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) cho Toà án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo để Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 9 Phần I của Nghị quyết này. Việc ?/??\yển đơn kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm phải được ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Toà án cấp phúc thẩm phải thông báo cho <#~|> kháng cáo biết về việc đã nhận được đơn kháng cáo và ?/??\yển đơn kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm để họ li^*n hệ với Toà án cấp sơ thẩm thực hiện quy*k%, nghĩa vụ của <#~|> kháng cáo theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.4. Sau khi nhận đơn kháng cáo do <#~|> kháng cáo nộp trực tiếp, Toà án cấp sơ thẩm phải cấp ngay giấy báo nhận đơn kháng cáo cho <#~|> kháng cáo. Nếu Toà án cấp sơ thẩm nhận đơn kháng cáo gửi qua bưu điện hoặc do Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển đến, thì Toà án cấp sơ thẩm gửi ngay giấy báo nhận đơn kháng cáo để thông báo cho <#~|> kháng cáo biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.5. Trường hợp <#~|> kháng cáo nộp hoặc gửi kèm theo đơn kháng cáo tài liệu, chứng cứ bổ sung để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp, thì việc giao nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung do <#~|> kháng cáo nộp hoặc gửi kèm theo đơn kháng cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần V của Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định của BLTTDS về “Chứng minh và chứng cứ”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.6. Trong trường hợp <#~|> kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm trình bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm giải thích cho họ biết là theo quy định tại Điều 243 của BLTTDS thì <#~|> kháng cáo phải làm đơn kháng cáo, để họ tự mình làm đơn kháng cáo hoặc uỷ quy*k% cho <#~|> khác kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Về Điều 245 và Điều 252 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.1. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuy^*n án đối với đương sự có mặt tại phi^*n toà sơ thẩm hoặc là ngày bản án sơ thẩm được giao hoặc được ni^*m yết đối với đương sự không có mặt tại phi^*n toà sơ thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.2. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuy^*n án, @^- trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phi^*n toà sơ thẩm hoặc là ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án sơ thẩm @^- trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp không tham gia phi^*n toà sơ thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Ngày 01-10-2005 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và cùng ngày 01-10-2005 Toà án tuy^*n án, thì ngày được xác định và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Đối với đương sự có mặt tại phi^*n toà sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 01-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 02-10-2005.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Đối với đương sự không có mặt tại phi^*n toà sơ thẩm và giả sử ngày 15-10-2005 Toà án cấp sơ thẩm mới giao bản án sơ thẩm cho đương sự, thì ngày được xác định là ngày 15-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 16-10-2005; nếu Toà án cấp sơ thẩm không thể giao trực tiếp bản án sơ thẩm cho đương sự mà phải ni^*m yết công khai và giả sử ngày ni^*m yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của đương sự là ngày 16-10-2005, thì ngày được xác định là ngày 16-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 17-10-2005.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Trường hợp đại diện Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phi^*n toà sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 01-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị mười lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), ba mươi ngày (đối với Viện kiểm sát cấp tr^*n trực tiếp) là ngày 02-10-2005.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Trường hợp đại diện Viện kiểm sát cùng cấp không tham gia phi^*n toà sơ thẩm và giả sử ngày 15-10-2005 Viện kiểm sát cùng cấp mới nhận được bản án của Toà án cấp sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 15-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị mười lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), ba mươi ngày (đối với Viện kiểm sát cấp tr^*n trực tiếp) là ngày 16-10-2005.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.3. Thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo, kháng nghị quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày <#~|> có quy*k% kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành tại phi^*n toà sơ thẩm và Hội đồng xét xử giao ngay quyết định này cùng ngày cho đương sự có mặt tại phi^*n toà, đại diện Viện kiểm sát tham gia phi^*n toà (nếu có), thì ngày được xác định là ngày ban hành quyết định đó. Nếu ngày giao quyết định không cùng với ngày ban hành quyết định, thì ngày được xác định là ngày giao quyết định cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành trước khi mở phi^*n toà sơ thẩm hoặc tại phi^*n toà sơ thẩm mà đương sự vắng mặt, thì ngày được xác định đối với đương sự là ngày quyết định đó được giao hoặc được ni^*m yết; đối với Viện kiểm sát cùng cấp và cấp tr^*n trực tiếp là ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.4. Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ của ngày làm việc đầu ti^*n tiếp theo ngày nghỉ đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày được tính bắt đầu từ ngày 02-10-2005. ^_^ quy định tại khoản 1 Điều 245 của BLTTDS, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với đương sự có mặt tại phi^*n toà) kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 16-10-2005 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ). Giả sử ngày 16-10-2005 là ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 17-10-2005 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần); giả sử sau ngày nghỉ lễ (17-10-2005), ngày 18-10-2005 đúng vào ngày thứ bảy, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 20-10-2005.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Về Điều 246 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra đơn kháng cáo có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 244 và <#~|> làm đơn kháng cáo có thuộc chủ thể có quy*k% kháng cáo được quy định tại Điều 243 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết này hay không; đồng thời kiểm tra kháng cáo có được làm @^- thời hạn quy định tại Điều 245 của BLTTDS và được hướng dẫn tại mục 3 Phần I của Nghị quyết này hay không để tiến hành tiếp các công việc theo quy định của BLTTDS và hướng dẫn của Nghị quyết này. Trường hợp đơn kháng cáo làm @^- thời hạn %30%#j= định và là của <#~|> có quy*k% kháng cáo nhưng chưa có đầy đủ các nội dung chính quy định tại khoản 1 Điều 244 của BLTTDS hoặc nội dung kháng cáo chưa cụ thể, thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo (trực tiếp hoặc bằng văn bản) ngay cho <#~|> kháng cáo để họ sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo cho đầy đủ hoặc thể hiện nội dung kháng cáo cho cụ thể, rõ ràng theo quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.2. Việc thông báo và thực hiện y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo được thực hiện như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Toà án cấp sơ thẩm y^*u cầu <#~|> kháng cáo sửa đổi, bổ sung đơn @^- thời hạn do Toà án cấp sơ thẩm ấn định nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày <#~|> kháng cáo nhận được thông báo của Toà án y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo, trừ trường hợp có trở ngại khách quan, thì thời gian có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trong thông báo y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo phải n^*u rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho <#~|> kháng cáo biết để họ thực hiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c) Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn không tính vào thời hạn kháng cáo. Ngày kháng cáo vẫn được xác định theo hướng dẫn tại tiểu mục 2.2%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">   mục 2 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">d) Sau khi <#~|> kháng cáo đã sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo y^*u cầu của Toà án, thì Toà án cấp sơ thẩm tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 248 của BLTTDS. Hết thời hạn do Toà án ấn định mà <#~|> kháng cáo không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo và đơn kháng cáo không có đầy đủ các nội dung chính quy định tại khoản 1 Điều 244 của BLTTDS, thì đơn kháng cáo không được coi là hợp lệ. Toà án cấp sơ thẩm trả lại đơn cho <#~|> kháng cáo và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">đ) Nếu qua kiểm tra mà phát hiện thấy đơn kháng cáo là của <#~|> không có quy*k% kháng cáo hoặc nội dung kháng cáo không thuộc giới hạn của việc kháng cáo, thì @^- thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Toà án cấp sơ thẩm trả lại đơn và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">e) Việc trả lại đơn kháng cáo được hướng dẫn tại điểm d và điểm đ tiểu mục 4.2 mục 4 này phải được thông báo bằng văn bản @^- đó ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Về Điều 247 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.1. Trường hợp đơn kháng cáo là của <#~|> có quy*k% kháng cáo, nội dung kháng cáo thuộc giới hạn kháng cáo, nhưng quá thời hạn kháng cáo quy định tại Điều 245 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 3 Phần I của Nghị quyết này mà <#~|> kháng cáo chưa tường trình hoặc có tường trình nhưng lý do kháng cáo quá hạn không rõ ràng, thì Toà án cấp sơ thẩm phải có văn bản y^*u cầu <#~|> kháng cáo tường trình cụ thể bằng văn bản về lý do kháng cáo quá hạn và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. Toà án cấp sơ thẩm y^*u cầu <#~|> kháng cáo quá hạn tường trình cụ thể bằng văn bản về lý do kháng cáo quá hạn và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) @^- thời hạn do Toà án cấp sơ thẩm ấn định nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày <#~|> kháng cáo nhận được thông báo của Toà án y^*u cầu làm bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn. Toà án có thể giao trực tiếp hoặc gửi văn bản này cho <#~|> kháng cáo qua bưu điện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">“Lý do chính đáng” là trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác (như: do thi^*n tai, lũ lụt; do ốm đau, tai nạn phải điều trị tại bệnh viện...) làm cho <#~|> kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo @^- thời hạn %30%#j= định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.2. Toà án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn và các tài liệu, chứng cứ (nếu có) chứng minh lý do của việc kháng cáo quá hạn cho Toà án cấp phúc thẩm để xét kháng cáo quá hạn. Nếu @^- vụ án chỉ có kháng cáo quá hạn, không có kháng cáo khác, không có kháng nghị, thì Toà án cấp sơ thẩm chưa phải gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.3. Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận, nếu có lý do chính đáng được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 mục 5 này.%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">          

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.4. Việc xét lý do kháng cáo quá hạn phải được thực hiện trước khi mở phi^*n toà phúc thẩm không phụ thuộc vào việc ngoài các đương sự kháng cáo quá hạn, @^- vụ án còn có kháng cáo của các đương sự khác @^- thời hạn quy định tại Điều 245 của BLTTDS hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát quy định tại Điều 252 của BLTTDS; do đó, khi nhận được hồ sơ vụ án có nhiều <#~|> kháng cáo, Toà án cấp phúc thẩm phải kiểm tra có kháng cáo nào quá hạn hay không. Nếu có thì phải xét lý do kháng cáo quá hạn trước khi mở phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.5. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Toà án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét đơn kháng cáo quá hạn. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn có quy*k% triệu tập <#~|> kháng cáo quá hạn đến phi^*n họp trình bày bổ sung về lý do kháng cáo quá hạn hoặc y^*u cầu họ cung cấp tài liệu, giấy tờ bổ sung chứng minh cho việc kháng cáo quá hạn của mình là có lý do chính đáng. Đại diện Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phi^*n họp xét lý do kháng cáo quá hạn đối với các trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phi^*n toà phúc thẩm quy định tại khoản 2 Điều 264 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trước khi Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn thảo luận, /|$\t thành vi^*n của Hội đồng n^*u tóm tắt nội dung đơn kháng cáo quá hạn, các tài liệu, chứng cứ chứng minh lý do của việc kháng cáo quá hạn. Nếu <#~|> kháng cáo quá hạn được triệu tập đến phi^*n họp thì Hội đồng xét đơn kháng cáo có thể y^*u cầu trình bày bổ sung lý do kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn có quy*k% ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn phải được gửi ngay cho Toà án cấp sơ thẩm và <#~|> kháng cáo quá hạn. Trường hợp nhận được quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn của Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo theo quy định tại Điều 249 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 7 Phần I của Nghị quyết này. Toà án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục theo quy định của BLTTDS và gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm (nếu hồ sơ vụ án còn ở Toà án cấp sơ thẩm).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.6. Thẩm phán Toà án cấp phúc thẩm đã tham gia Hội đồng xét đơn kháng cáo quá hạn vẫn có thể tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Về Điều 248 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.1. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, nếu <#~|> kháng cáo được miễn án phí hoặc không phải nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm tiến hành thủ tục thông báo về việc kháng cáo và gửi hồ sơ cho Toà án cấp phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 249 và khoản 1 Điều 255 của BLTTDS. Trường hợp họ phải nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo bằng văn bản cho <#~|> kháng cáo biết để họ nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo phải ghi rõ số ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm phải nộp, nơi nộp ti*k%, thời hạn nộp ti*k% và hậu quả của việc không nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm được giao trực tiếp hoặc gửi cho <#~|> kháng cáo qua bưu điện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án về việc nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, <#~|> kháng cáo phải nộp ti*k% tạm ứng án phí và nộp cho Toà án cấp sơ thẩm bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí. Nếu hết thời hạn này mà <#~|> kháng cáo không nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm mà không có lý do chính đáng, thì được coi là họ từ bỏ việc kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">         

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">“Lý do chính đáng” là trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 mục 5 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.3. Trong trường hợp sau khi hết thời hạn mười ngày, <#~|> kháng cáo mới nộp cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm và không có tường trình về lý do chậm nộp bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm y^*u cầu <#~|> kháng cáo @^- thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày Toà án y^*u cầu phải làm bản tường trình nộp cho Toà án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được coi như kháng cáo quá hạn và Toà án cấp sơ thẩm thực hiện theo hướng dẫn tại mục 5 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.4. Toà án cấp sơ thẩm không phải tiến hành thủ tục thông báo về việc kháng cáo đã được coi là từ bỏ hướng dẫn tại tiểu mục 6.2 mục 6 này và không phải gửi hồ sơ cho Toà án cấp phúc thẩm, trừ trường hợp @^- vụ án còn có kháng cáo của <#~|> khác, kháng nghị của Viện kiểm sát.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7. Về Điều 249 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.1. Khi thực hiện thông báo về việc kháng cáo, Toà án cấp sơ thẩm không phải thông báo về việc kháng cáo cho chính <#~|> đã kháng cáo. Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có li^*n quan đến kháng cáo (nếu việc xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng cáo có li^*n quan đến quy*k% lợi, nghĩa vụ của đương sự đó) biết về việc kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.2. Đương sự được thông báo về việc kháng cáo có quy*k% gửi văn bản n^*u ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho Toà án cấp phúc thẩm. Văn bản n^*u ý kiến của <#~|> được thông báo phải được lưu vào hồ sơ vụ án. Trường hợp <#~|> được thông báo gửi văn bản n^*u ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho Toà án cấp sơ thẩm mà hồ sơ vụ án chưa gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm đưa văn bản này vào hồ sơ vụ án và gửi cho Toà án cấp phúc thẩm; nếu hồ sơ vụ án đã gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi văn bản đó cho Toà án cấp phúc thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8. Về Điều 254 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp %30%#j=, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị và được đưa ra thi hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Độc lập với những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Việc xét kháng cáo, kháng nghị đối với những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị không có li^*n quan đến những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Tại bản án số 35/2006/HNGĐ-ST ngày 15-02-2006, Toà án nhân dân huyện H, tỉnh HT. đã quyết định cho anh A được ly hôn chị B; giao chị B trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con ?/??\ng là cháu C, anh A phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 200.000 đồng và chia tài sản ?/??\ng của vợ chồng cho anh A và chị B. Sau khi xét xử sơ thẩm anh A không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị. Chị B chỉ kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản ?/??\ng của vợ chồng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Như vậy, những phần của bản án sơ thẩm về ly hôn giữa anh A và chị B; về trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn không bị kháng cáo, kháng nghị, độc lập với phần bản án sơ thẩm bị chị B kháng cáo và việc xét kháng cáo phần bản án sơ thẩm này không có li^*n quan đến những phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; do đó những phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp %30%#j= và được đưa ra thi hành.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9. Về Điều 255 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.1. Toà án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm @^- thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, nếu <#~|> kháng cáo không phải nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm và @^- vụ án không có <#~|> khác kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.2. Nếu <#~|> kháng cáo phải nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, thì thời hạn năm ngày làm việc để Toà án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm, được tính kể từ ngày <#~|> kháng cáo nộp cho Toà án cấp sơ thẩm bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.3. Nếu có nhiều <#~|> kháng cáo và họ đều phải nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, thì thời hạn năm ngày làm việc để Toà án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Toà án cấp phúc thẩm, được tính kể từ ngày <#~|> nộp cuối cùng cho Toà án cấp sơ thẩm bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10. Về Điều 256 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10.1. Về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị cần phân biệt như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trường hợp vẫn còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 245 và Điều 252 của BLTTDS, thì <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quy*k% thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo, kháng nghị đối với phần bản án hoặc toàn bộ bản án mà mình có quy*k% kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút /|$\t phần hoặc toàn bộ kháng cáo, kháng nghị nhưng sau đó có kháng cáo, kháng nghị lại mà vẫn còn @^- thời hạn kháng cáo, kháng nghị, thì vẫn được chấp nhận để xét xử phúc thẩm theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trường hợp đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 245 và Điều 252 của BLTTDS, thì trước khi bắt đầu phi^*n toà hoặc tại phi^*n toà phúc thẩm <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quy*k% thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị nhưng không được vượt quá w--W--W vi kháng cáo, kháng nghị đã gửi cho Toà án @^- thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10.2. Về việc rút kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà <#~|> kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị khi có đủ các điều kiện sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a.1) Người kháng cáo rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút kháng nghị mà @^- vụ án không còn có kháng cáo của <#~|> khác, không có kháng nghị của Viện kiểm sát đối với phần của bản án, quyết định sơ thẩm đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a.2) Phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo hoặc kháng nghị mà kháng cáo hoặc kháng nghị đó đã được rút độc lập với những phần khác của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và việc xét kháng cáo, kháng nghị này không li^*n quan đến phần bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo hoặc kháng nghị đã được rút.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Trong ví dụ n^*u tại điểm b mục 8 Phần I của Nghị quyết này, sau khi xét xử sơ thẩm, anh A không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị bản án sơ thẩm mà chỉ có chị B kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản ?/??\ng của vợ chồng. Trước khi mở phi^*n toà phúc thẩm hoặc tại phi^*n toà phúc thẩm nếu chị B rút kháng cáo, thì Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần của vụ án mà chị B đã rút kháng cáo vì @^- vụ án không có kháng cáo của <#~|> khác, không có kháng nghị của Viện kiểm sát.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp anh A cũng kháng cáo bản án sơ thẩm về quyết định chia tài sản ?/??\ng của vợ chồng vì lý do Toà án cấp sơ thẩm quyết định buộc anh A phải thanh toán /|$\t số khoản nợ mà chị B vay không sử dụng cho mục đích ?/??\ng của vợ chồng, mặc dù chị B rút kháng cáo, thì phần bản án sơ thẩm mà chị B rút kháng cáo vẫn có li^*n quan đến phần bản án sơ thẩm bị anh A kháng cáo. Do đó, trường hợp này Toà án cấp phúc thẩm không ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần của vụ án mà chị B đã rút kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trường hợp <#~|> kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo và Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi bắt đầu hoặc tại phi^*n toà (@^- vụ án không còn có kháng cáo, kháng nghị), thì việc xét xử phúc thẩm phải được đình chỉ. Trước khi mở phi^*n toà việc ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Thẩm phán được phân công chủ tọa phi^*n toà thực hiện, còn tại phi^*n toà do Hội đồng xét xử thực hiện. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp %30%#j=, kể từ ngày Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10.3. Về hình thức thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phi^*n toà phải được làm thành văn bản và gửi cho Toà án cấp phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án cấp phúc thẩm phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị đó cho các đương sự biết theo quy định tại khoản 3 Điều 256 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 7.1 mục 7 Phần I của Nghị quyết này, đồng thời tiến hành các công việc theo quy định của BLTTDS để mở phi^*n toà xét xử phúc thẩm vụ án đối với kháng cáo, kháng nghị, phần kháng cáo, kháng nghị còn lại theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phi^*n toà phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà. Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục ?/??\ng đối với kháng cáo, kháng nghị đã được thay đổi, bổ sung và phần kháng cáo, kháng nghị còn lại.

%%0%#. lang=NL>II. VỀ CHƯƠNG XVI “CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về khoản 2 Điều 257 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Đối với Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án có thể uỷ nhiệm cho /|$\t Phó Chánh án hoặc uỷ quy*k% cho Chánh toà hoặc Phó Chánh toà thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công /|$\t Thẩm phán làm chủ toạ phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Đối với Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, Chánh toà có thể uỷ nhiệm cho /|$\t Phó Chánh toà thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công /|$\t Thẩm phán làm chủ toạ phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.3. Khi phân công Thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm, thì cần tiếp tục phân công các Thẩm phán đã tham gia Hội đồng xét kháng cáo quá hạn. Việc phân công này không phải ra quyết định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 258 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Điều 258 của BLTTDS%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quy định về thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm; do đó, các thời hạn quy định @^- Điều này đều được tính @^- thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm. Tuỳ từng trường hợp cụ thể thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm được tính như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.1. Trường hợp có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Nếu không phải gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử tối đa là hai tháng, kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Nếu phải kéo dài thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm tối đa là ba tháng, kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c) Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và b tiểu mục 2.1. mục 2 này mà phi^*n toà không được mở @^- thời hạn /|$\t tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử vì có lý do chính đáng, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử đối với từng trường hợp được cộng th^*m tối đa là /|$\t tháng nữa.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.2. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm bắt đầu tính lại, kể từ ngày Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.3. Về việc gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan quy định tại khoản 1 Điều 258 của BLTTDS%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  mà thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm gần hết (thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm còn lại không quá năm ngày) và Thẩm phán được phân công làm chủ toạ phi^*n toà thấy rằng vụ án phức tạp n^*n chưa thể ra được /|$\t @^- những quyết định quy định tại khoản 1 Điều 258 của BLTTDS, thì cần phải báo ngay với Chánh án Toà án cấp phúc thẩm để ra quyết định gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm. Việc gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm không được quá thời hạn quy định tại đoạn cuối khoản 1 Điều 258 của BLTTDS và hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 Phần II của Nghị quyết này. Hết thời hạn được gia hạn, Thẩm phán được phân công làm chủ toạ phi^*n toà phải ra /|$\t @^- những quyết định quy định tại khoản 1 Điều 258 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc xác định những vụ án có tính chất phức tạp, trở ngại khách quan, lý do chính đáng được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 Phần II của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định @^- Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.4. Thẩm phán được phân công chủ toạ phi^*n toà phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Quyết định này phải theo đúng mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những <#~|> có li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị sau khi Toà án ra quyết định, không phân biệt vụ án đó Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phi^*n toà phúc thẩm hay không.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Về khoản 2 Điều 262 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phi^*n toà phúc thẩm, thì Toà án cấp phúc thẩm gửi hồ sơ vụ án cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm cho Viện kiểm sát theo hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 Phần I Thông tư li^*n tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-9-2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao “Hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp %30%#j=%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  @^- tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân @^- việc giải quyết các vụ việc dân sự”.

%%0%#. lang=NL>III. VỀ CHƯƠNG XVII “THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 263 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Có li^*n quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị là trường hợp việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với phần này của bản án, quyết định sơ thẩm đòi hỏi phải xem xét, giải quyết đồng thời phần khác của bản án, quyết định sơ thẩm đó mặc dù phần này không bị kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Tại bản án số 45/2006/DS-ST ngày 17-3-2006, Toà án nhân dân huyện K, tỉnh TN đã quyết định xử chia di sản thừa kế của ông N cho năm thừa kế theo pháp %30%#j= của ông N. Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định các thừa kế của ông N phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do ông N để lại đối với ông B. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông B kháng cáo phần bản án sơ thẩm về thanh toán nghĩa vụ tài sản mà các thừa kế của ông N phải thực hiện đối với ông B @^- khối di sản do ông N để lại.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp này việc giải quyết kháng cáo của ông B đòi hỏi phải xem xét đồng thời phần bản án về chia di sản thừa kế của ông N cho các thừa kế theo đúng quy định của Bộ %30%#j= dân sự là <#~|> hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản @^- w--W--W vi di sản do <#~|> chết để lại.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 266 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.1. Người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hoãn phi^*n toà. Trường hợp không xác định được <#~|> kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng hay không có lý do chính đáng, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng hoãn phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp <#~|> kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phi^*n toà, thì bị coi là từ bỏ việc kháng cáo và Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có kháng cáo của <#~|> kháng cáo vắng mặt (nếu @^- vụ án không có <#~|> kháng cáo khác). Trường hợp có nhiều <#~|> kháng cáo mà có <#~|> kháng cáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 266 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục ?/??\ng đối với kháng cáo của những <#~|> kháng cáo có mặt tại phi^*n toà. Đối với phần vụ án có kháng cáo của <#~|> kháng cáo vắng mặt, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm mà không phải ra quyết định ri^*ng bằng văn bản, nhưng phải ghi rõ quyết định này @^- bản án, nếu phần vụ án có kháng cáo của <#~|> kháng cáo vắng mặt không li^*n quan đến phần khác của bản án bị kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án cấp phúc thẩm cũng phải hoãn phi^*n toà đối với <#~|> kháng cáo vắng mặt tại phi^*n toà phúc thẩm thuộc trường hợp hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định @^- Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.2. Đối với <#~|> tham gia tố tụng khác không phải là <#~|> kháng cáo vắng mặt tại phi^*n toà, thì việc hoãn phi^*n toà hay vẫn tiến hành xét xử phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại các điều 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 và 206 của BLTTDS và hướng dẫn tại các mục 1 và 2 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định @^- Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS. Người tham gia tố tụng khác phải là <#~|> li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 263 của BLTTDS, thì Toà án cấp phúc thẩm mới xem xét việc hoãn phi^*n toà. Nếu họ không có li^*n quan đến việc xét xử phúc thẩm (quy*k% lợi, nghĩa vụ của họ độc lập với việc xem xét kháng cáo, kháng nghị) thì Toà án cấp phúc thẩm không phải xem xét việc hoãn phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.3. Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phi^*n toà phúc thẩm, thì thời hạn hoãn phi^*n toà và quyết định hoãn phi^*n toà phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 208 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 3 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 n^*u tr^*n của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Về Điều 267 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc ?/??\ẩn bị khai mạc phi^*n toà phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phi^*n toà phúc thẩm cũng được thực hiện theo quy định tại các điều 212, 213, 214, 215 và 216 của BLTTDS. Do đó, khi ?/??\ẩn bị khai mạc phi^*n toà phúc thẩm và tiến hành thủ tục bắt đầu phi^*n toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm phải thi hành đúng các quy định tại các điều %30%#j= n^*u tr^*n của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 5 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Về Điều 269 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.1. Việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn trước khi mở phi^*n toà phải được làm thành văn bản. Việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn tại phi^*n toà không phải làm thành văn bản, nhưng phải ghi vào bi^*n bản phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.2. Trong thời hạn nguy^*n đơn có quy*k% kháng cáo, nếu nguy^*n đơn rút đơn khởi kiện, thì Toà án cấp sơ thẩm cần phải giải thích cho họ biết hậu quả của việc bị đơn không đồng ý để họ quyết định việc kháng cáo hoặc rút đơn khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp nguy^*n đơn vẫn quyết định rút đơn khởi kiện thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo bằng văn bản cho bị đơn biết và y^*u cầu bị đơn phải trả lời bằng văn bản cho Toà án cấp sơ thẩm về việc họ có đồng ý hay không đồng ý @^- thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án. Tuỳ thuộc vào kết quả trả lời của bị đơn mà giải quyết như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm nhận được văn bản trả lời của bị đơn không đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn và @^- thời hạn kháng cáo, kháng nghị không có đương sự nào kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị, thì việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn đương nhi^*n không được chấp nhận. Trong trường hợp này bản án sơ thẩm được coi là không bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm nhận được văn bản trả lời của bị đơn đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn, thì không phân biệt @^- thời hạn kháng cáo, kháng nghị có đương sự nào kháng cáo hoặc Viện kiểm sát kháng nghị hay không, Toà án cấp sơ thẩm đều phải gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị, văn bản rút đơn khởi kiện cho Toà án cấp phúc thẩm để Toà án cấp phúc thẩm căn cứ vào Điều 269 của BLTTDS mở phi^*n toà giải quyết vụ án theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.3. Trường hợp đương sự có kháng cáo (bao gồm cả nguy^*n đơn) hoặc Viện kiểm sát có kháng nghị, nhưng trước khi mở phi^*n toà hoặc tại phi^*n toà phúc thẩm nguy^*n đơn rút đơn khởi kiện, thì Toà án cấp phúc thẩm giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 269 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.4. Khi Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 269 của BLTTDS, thì căn cứ vào quyết định của Toà án cấp sơ thẩm về án phí @^- bản án sơ thẩm bị huỷ, Toà án cấp phúc thẩm quyết định đương sự nào phải chịu án phí và mức án phí sơ thẩm. Đối với trường hợp này các đương sự còn phải chịu /|$\t nửa án phí phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Về Điều 270 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.1. Trường hợp trước khi mở phi^*n toà phúc thẩm, các đương sự đã tự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và các đương sự y^*u cầu Tòa án cấp phúc thẩm công nhận sự thỏa thuận của họ, thì Tòa án y^*u cầu các đương sự%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  làm văn bản ghi rõ nội dung thỏa thuận và nộp cho Tòa án cấp phúc thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Văn bản này được coi như chứng cứ mới bổ sung. Tại phi^*n toà phúc thẩm Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi lại các đương sự về thỏa thuận của họ là có tự nguyện hay không và xem xét thoả thuận đó có trái pháp %30%#j= hoặc đạo đức %z/%%\c hay không; nếu thoả thuận của họ là tự nguyện, không trái pháp %30%#j=, đạo đức %z/%%\c, thì Hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận và ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.2. Tại phi^*n toà phúc thẩm nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì thoả thuận này phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà. Nếu xét thấy thoả thuận của các đương sự là tự nguyện không trái pháp %30%#j= hoặc đạo đức %z/%%\c, thì Hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận và ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.3. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 và 5.2 mục 5 này, Hội đồng xét xử cần hướng dẫn cho các đương sự thoả thuận về trách nhiệm chịu án phí sơ thẩm; nếu họ không thoả thuận được, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định theo quy định của pháp %30%#j= về án phí.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Về Điều 281 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.1. Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho <#~|> đã kháng cáo, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị hoặc <#~|> đại diện hợp pháp của họ và các chủ thể khác theo đúng quy định tại Điều 281 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.2. Trường hợp phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho /|$\t @^- những <#~|> được hướng dẫn tại tiểu mục 6.1 mục 6 này mà họ là <#~|> nước ngoài thì Toà án phải dịch bản án, quyết định đó sang tiếng nước ngoài, nếu điều ước quốc tế mà Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam là thành vi^*n có quy định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp đương sự là <#~|> nước ngoài là công dân của nước chưa ký kết điều ước quốc tế với Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam nhưng nước đó và Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt nam đã áp dụng nguy^*n tắc có đi, có lại thì áp dụng nguy^*n tắc có đi, có lại

%%0%#. lang=NL>IV. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Đơn kháng cáo (mẫu số 01)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Giấy báo nhận đơn kháng cáo (mẫu số 02)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.3. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo (mẫu số 03)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.4. Thông báo về việc trình bày lý do kháng cáo quá hạn (mẫu số 04)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.5. Thông báo trả lại đơn kháng cáo (mẫu số 05)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.6. Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 06)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.7. Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 07)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.8. Thông báo nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm (mẫu số 08)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.9. Thông báo về việc kháng cáo (mẫu số 09)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.10. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số 10)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.11. Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số 11)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.12. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm (mẫu số 12)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.13. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 13)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.14. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 14)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.15. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 15)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.16. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (mẫu số 16)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.17. Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 17)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.18. Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (mẫu số 18)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.19. Bi^*n bản phi^*n toà phúc thẩm (mẫu số 19)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.20. Quyết định hoãn phi^*n toà phúc thẩm (mẫu số 20)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.21. Bản án phúc thẩm (mẫu số 21)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.22. Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm (mẫu số 22)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Mẫu văn bản tố tụng ban hành kèm theo Nghị quyết này chỉ hướng dẫn về nội dung để Toà án ban hành văn bản tố tụng tương ứng @^- quá trình giải quyết vụ án. Khi ban hành các văn bản tố tụng cụ thể, Toà án phải thực hiện đúng nội dung và hướng dẫn sử dụng mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết, thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư li^*n tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06-5-2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, như: văn bản phải được trình bày tr^*n giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm), về khổ chữ, về hình thức văn bản…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Trong quá trình sử dụng mẫu văn bản tố tụng, nếu cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mẫu văn bản tố tụng mới thì báo cáo cho Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giao cho Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao nghi^*n cứu, soạn thảo mẫu văn bản tố tụng sửa đổi, bổ sung hoặc mẫu văn bản tố tụng mới trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao ký ban hành.

%%0%#. lang=NL>V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Hiện

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 01

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……, ngày….. tháng …… năm……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>ĐƠN KHÁNG CÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: Toà án nhân dân (1)……………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Là: (4)………………………….……………………………………………….........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….…….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Lý do của việc kháng cáo: (6)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ……………………………………………….……...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Y^*u cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………….………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1……………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2……………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3……………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người kháng cáo (9)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n hoặc điểm chỉ)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và t^*n của cá nhân đó; nếu <#~|> kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và t^*n, chức vụ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi tư cách pháp lý của <#~|> kháng cáo (ví dụ: là nguy^*n đơn (bị đơn) @^- vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quy*k% ngày…tháng…năm…; là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quy*k% ngày…tháng…năm…).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp %30%#j= đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2006/DS-ST ngày 15-01-2006 của Toà án nhân dân tỉnh H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) N^*u cụ thể từng vấn đề mà <#~|> kháng cáo y^*u cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ t^*n các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) bản sao Giấy đòi nợ…).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì phải ký t^*n hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và t^*n của <#~|> kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì <#~|> đại điện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký t^*n, ghi rõ họ và t^*n, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ví dụ: %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">   Người kháng cáo

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tổng Công ty X

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tổng Giám đốc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n, đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguyễn Mạnh T)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 02

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                   

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../GB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                                 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>GIẤY%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  BÁO

%%0%#. lang=NL>NHẬN ĐƠN KHÁNG CÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">             Kính gửi: (2)…..………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">             Địa chỉ: (3)……………………………………………...………….…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">           %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> ………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn kháng cáo đề ngày... tháng ... năm… của (4)………..………………………….….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện hoặc Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển đến) ngày….tháng…..năm……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kháng cáo bản án (quyết định) sơ thẩm số…/…/…-ST(5)... ngày… tháng … năm… của Tòa án nhân dân(6)…..…………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án sẽ tiến hành xem xét đơn kháng cáo theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án nhân dân có bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và t^*n của cá nhân đó; nếu <#~|> kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo); nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k% thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày….tháng….năm….nào (ví dụ: Kính gửi: Ông Trần Văn B là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của Công ty TNHH C theo giấy uỷ quy*k% ngày 10-02-2006). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Giang có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và t^*n (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi đầy đủ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ra bản án (quyết định) sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp %30%#j= đó theo đúng hướng dẫn việc ghi ký hiệu vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: bản án số 05/2006/KDTM-ST ngày 12-3-2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi t^*n Toà án nhân dân có bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo theo hướng dẫn tại điểm (1).%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 03

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO
VỀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHÁNG CÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi:(2)……………………….…………..………….……………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:(3)….………………………………..…………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi kiểm tra đơn kháng cáo của:(4)…….……………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy đơn kháng cáo chưa làm đúng quy định tại khoản 1 Điều 244 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự và mẫu đơn kháng cáo do Toà án ban hành;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 246 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Y^*u cầu (5)………………………… sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo về các vấn đề sau đây: (6)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. …………………..………………………………………………………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………..………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ………...………………………………………………………………….........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………….…………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. ……..……………………………………………………………………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………….……………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, ………………(7) phải sửa đổi, bổ sung các vấn đề tr^*n đây theo y^*u cầu của Toà án. Nếu hết thời hạn do Toà án ấn định mà không sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo y^*u cầu của Toà án, thì đơn kháng cáo được coi là không hợp lệ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">­­­­­­

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và t^*n của cá nhân đó; nếu <#~|> kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hoàng Giang có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4), (5) và (7) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và t^*n (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi cụ thể y^*u cầu sửa đổi, bổ sung (ví dụ: nếu đơn kháng cáo chưa ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo; chưa ghi rõ y^*u cầu của <#~|> kháng cáo; <#~|> kháng cáo chưa ký t^*n hoặc điểm chỉ, thì Toà án y^*u cầu <#~|> làm đơn kháng cáo phải sửa đổi, bổ sung như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Ghi rõ những y^*u cầu để Toà án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Ký t^*n hoặc điểm chỉ vào cuối đơn kháng cáo…).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 04

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO
VỀ YÊU CẦU TRÌNH BÀY LÝ DO KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi :(2)…………………………………………….………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi nhận đơn kháng cáo của: (4)……………….kháng cáo%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…./…./….-ST ngày…..tháng…..năm….(5) của Toà án nhân dân…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy đơn kháng cáo đã quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, nhưng chưa trình bày rõ lý do, chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào khoản 2 Điều 246 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân(6) ………………….y^*u cầu: (7)………………… trình bày rõ lý do kháng cáo quá hạn bằng văn bản và nộp cho Toà án kèm theo những tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng @^- thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hết thời hạn tr^*n đây, nếu (8) …………… không nộp các tài liệu theo y^*u cầu của Toà án, thì Toà án cấp sơ thẩm sẽ gửi đơn kháng cáo quá hạn cho Toà án cấp phúc thẩm xem xét theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như­ tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- L­ưu hồ sơ vụ án

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">­­­­­­

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hư­ớng dẫn sử dụng mẫu số 04:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) và (6) Ghi t^*n Toà án ra thông báo về y^*u cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Từ Li^*m, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) và (3) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và t^*n, địa chỉ của cá nhân đó; nếu <#~|> kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Cần lư­u ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị tr­ước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4), (7), và (8) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ t^*n (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó nh­ư hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi đầy đủ số, ký hiệu, trích yếu, ngày, tháng, năm ra bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp %30%#j= theo hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 05/2006/HNGĐ-ST ngày 12-3-2006 về việc tranh chấp về ly hôn của Toà án nhân dân tỉnh H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 05

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN KHÁNG CÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: (2)…………………………………………….……………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)…………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xem xét đơn kháng cáo của: (4)…………………… và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…./…./….-ST%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">             ngày…. tháng ….. năm ….. của Toà án nhân dân(5) ..………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Về việc y^*u cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các y^*u cầu @^- đơn kháng cáo)…………………………………………..………………..…………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy đơn kháng cáo không hợp lệ vì lý do (6) ……………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 246%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân………………………. trả lại đơn kháng cáo cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho (7)…….được biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra thông báo trả lại đơn kháng cáo. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Y^*n).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) và (3) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và t^*n, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu <#~|> kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Cần lư­u ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị tr­ước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) và (7) Nếu <#~|> kháng cáo là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ t^*n (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi đầy đủ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ra bản án (quyết định) sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp %30%#j= theo hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 05/2006/HNGĐ-ST ngày 12-3-2006 của Toà án nhân dân tỉnh H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Khi thuộc trường hợp nào được hướng dẫn tại các điểm d và đ tiểu mục 4.2 mục 4 phần I Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm”, thì ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp đó (ví dụ: Ông (Bà) không có quy*k% kháng cáo hoặc nội dung kháng cáo của Ông (Bà) không thuộc giới hạn của việc kháng cáo).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 06

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH
CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà………………….……......…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp: Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">          

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">         

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">       

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày….tháng…. năm…………………………………….. (1)……………………………………………………………...………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có đơn kháng cáo với nội dung (2)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">          

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc kháng cáo của.................. là quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc kháng cáo quá hạn là do(3)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1"> .

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, thì lý do kháng cáo quá hạn @^- trường hợp này là chính đáng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 247 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Chấp nhận việc kháng cáo%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quá hạn của ………………………………………….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số...../..../…-ST ngày.... tháng.... năm.... của Toà án.................................................................................…………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Phần của bản án (quyết định) sơ thẩm bị kháng cáo chưa có hiệu lực pháp %30%#j= và vụ án được xét xử phúc thẩm theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi t^*n Toà án đã xử sơ thẩm và <#~|> kháng cáo quá hạn);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và t^*n <#~|> kháng cáo (ví dụ: Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan là Anh Trần N).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà <#~|> kháng cáo đã trình bày.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 07

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà......................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp: Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">          

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">          %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                       %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">     

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày.......... tháng.......... năm………………...……….. (1).......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có đơn kháng cáo với nội dung (2)..................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc kháng cáo của.............................. là quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc kháng cáo quá hạn là do (3)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">            ...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, thì lý do kháng cáo quá hạn @^- trường hợp này là không chính đáng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 247 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của…................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với bản án (quyết định) dân sự sơ thẩm số.../.../...-ST ngày... tháng...năm..… của Toà án……………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi t^*n Toà án đã xử sơ thẩm và <#~|> kháng cáo quá hạn);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và t^*n <#~|> kháng cáo (ví vụ: Nguy^*n đơn dân sự là Ông Nguyễn Văn B; Bị đơn dân sự là Công ty TNHH Toàn Thắng do Bà Thái Thị L-Tổng Giám đốc đại diện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà <#~|> kháng cáo đã trình bày.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 08

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ PHÚC THẨM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: …….……………………………………..……….………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ……...……………………………………………........…........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xem xét đơn kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy đơn kháng cáo hợp lệ và <#~|> kháng cáo phải nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 248 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân ……………... thông báo cho:…………….… biết:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến cơ quan Thi hành án dân sự …………., địa chỉ ………………………. để nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm với số ti*k% là……………................... đồng và nộp cho Toà án nhân dân………………………. bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hết thời hạn tr^*n đây nếu <#~|> kháng cáo không nộp ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm, thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                                                                                                                         %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 09

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHÁNG CÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: ….....………….…………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ……….…...………………………………………………………... %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">  Ngày….. tháng…… năm…….,Toà án nhân dân………………………%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  nhận được đơn kháng cáo của …...……………………………………….……………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày….. tháng…. năm…. của Toà án nhân dân …...…….…………...……………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những vấn đề cụ thể @^- đơn kháng cáo y^*u cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1…………………………….…….…………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2…………………………….…….………………………………………………...…………………………….…….……………………………………….…%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">          Kèm theo đơn kháng cáo, <#~|> kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1…………………………….……….………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2……………………………..……….……………………………………....……………………………..……….……………………………………………..%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">        

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 249 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo cho%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ………………………………… được biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi nhận được thông báo này, <#~|> được thông báo có quy*k% gửi cho Toà án cấp phúc thẩm văn bản n^*u ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) để Toà án cấp phúc thẩm đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi nơi nhận theo quy định tại Điều 249 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 10

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi :……..…………………………..…….………….……………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …...………...………………………..…………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…. tháng.… năm…….,(3) .………………. có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số…/…./QĐ-KN) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…/…-ST ngày……tháng…...năm……..của Toà án nhân dân…….…………….............................với nội dung …....……………….………………………………...........………...........…;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…tháng…….năm…….<#~|> kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) với nội dung……………………………………;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 256 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà (4) ……..……………………………………………………… thông báo cho (5)……………………..………..được biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ghi nơi nhận theo quy định

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> tại Điều 256 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) và (4) Ghi t^*n Toà án ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu chỉ sửa đổi, bổ sung kháng cáo, thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ sửa đổi, bổ sung kháng nghị, thì bỏ hai chữ “kháng cáo”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi họ và t^*n, địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> kháng cáo. Nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% đó và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…tháng…năm… nào (ví dụ: của Ông Trần Văn B. là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn Bà Nguyễn Thị V. theo giấy uỷ quy*k% ngày 04-10-2005). Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi t^*n của Viện kiểm sát.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị mà không phải ghi họ và t^*n (ví dụ: thông báo cho Ông được biết; thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Lưu ý: Toà án cấp phúc thẩm không phải gửi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) cho chính <#~|> kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 11

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO
VỀ VIỆC RÚT KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi : ………..………………………..…….………….……………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………..…………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…. tháng.… năm……., (3)……………….có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số…/…./QĐ-KN) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…/…-ST ngày……tháng…...năm……..của Toà án nhân dân ……………..….với nội dung …………..…………...…….………………………………....................................;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày …… tháng ……. năm…………………... <#~|> kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản rút kháng cáo (kháng nghị) với lý do%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ……………………………;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 256 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà (4)…………….……thông báo cho (5)………………………..được biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ghi nơi nhận theo quy định

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> tại Điều 256 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) và (4) Ghi t^*n Toà án ra thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị). Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Toà phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu chỉ rút kháng cáo, thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ rút kháng nghị, thì bỏ hai chữ “kháng cáo”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi họ và t^*n, địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> kháng cáo. Nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% đó và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…tháng…năm… nào (ví dụ: của Ông Trần Văn B. là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn Bà Nguyễn Thị V. theo giấy uỷ quy*k% ngày 04-10-2005). Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi t^*n của Viện kiểm sát.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị mà không phải ghi họ và t^*n (ví dụ: thông báo cho Ông được biết; thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Lưu ý: Toà án cấp phúc thẩm không phải gửi thông báo việc rút kháng cáo (kháng nghị) cho chính <#~|> kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 12

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ ……………… (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  41 và Điều 258 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi nghi^*n cứu hồ sơ vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số…/…/TLPT-...(3) ngày… tháng… năm ……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc:(4) ………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn(5) …………….…………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………..………………………………………………….…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn (6) …………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan (nếu có)(7)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:………………………………………………………………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (8)…………………………….............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thời gian mở phi^*n toà:……giờ…phút, ngày……tháng……năm..………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa điểm mở phi^*n toà:……………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Những <#~|> tiến hành tố tụng:(9)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà)..…………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: Ông (Bà) ………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Ông (Bà)………………………… ……………………..…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án: Ông (Bà)…….……………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kiểm sát vi^*n Viện kiểm sát nhân dân:……….………….. tham dự phi^*n toà (nếu có): Ông (Bà): …………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Những <#~|> tham gia tố tụng khác:(10) ………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Các đương sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- VKS cùng cấp;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 12:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi t^*n Toà án có thẩm quy*k% ban hành quyết định; nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án (ví dụ: số 05/2006/TLPT-LĐ).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi trích yếu vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5), (6) và (7) Nếu nguy^*n đơn, bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan là cá nhân, thì ghi họ và t^*n, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và họ t^*n, chức vụ của <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Ghi họ và t^*n của <#~|> kháng cáo, tư cách tham gia tố tụng của <#~|> đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10) Ghi họ và t^*n, địa chỉ của những <#~|> tham gia tố tụng khác (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 13

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao - dùng cho Thẩm phán được phân công làm chủ toạ phi^*n toà)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>TẠM ĐÌNH CHỈ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ…………….............(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm số:…/…./…-ST%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">         ngày... tháng…. năm…. của Tòa án… bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ngày…. tháng….. năm…..….…………………………..…………(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Ngày…. tháng….. năm …..………………..……..…………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">xét thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm,…...………………………………(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 189 và Điều 259 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:…/…/TLPT-… ngày… tháng… năm… (5) về việc (6)…………………………………….… ……....giữa:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn: ……………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn: ……...…………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có): ……………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kể từ ngày…tháng…năm………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại Điều 281 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13 :

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu là Toà án phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ở thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ và t^*n <#~|> kháng cáo, nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó; nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…. tháng…..năm…. nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B, theo giấy uỷ quy*k% số 01/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006) và nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, t^*n Viện kiểm sát kháng nghị và nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi cụ thể lý do của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc khoản nào quy định tại Điều 189 của BLTTDS (ví dụ: Trong thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm, nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà chưa có cá nhân kế thừa quy*k% và nghĩa vụ @^- tố tụng của nguy^*n đơn đó quy định tại khoản 1 Điều 189 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLPT-HNGĐ ngày 12 tháng 6 năm 2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi trích yếu vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về thừa kế tài sản”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 14

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao - dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ...............(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà)………………….….……..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: Ông (Bà)…………………..………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà) ……………………..........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm số:…/…./…-ST,ngày... tháng…. năm…. của Tòa án…………. bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ngày…. tháng….. năm…..,…………….……………………..…..(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Ngày…. tháng….. năm …,…………………………………..……..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại phi^*n tòa phúc thẩm, ………..…………………………………………… (4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào các điều 189, 259 và 265 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:…/..../TLPT%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                              ngày… tháng….. năm….. (5) về việc (6)…………………………………..... giữa:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn:……..……………………………………………………................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:………….……………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn: ……..…………………………………………………………………....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ……………………………………………………………………….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có):…….………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………………………….............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kể từ ngày…tháng…năm……………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Điều 281 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét xử

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14 :

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ và t^*n <#~|> kháng cáo, nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó; nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…. tháng…..năm…. nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B, theo giấy uỷ quy*k% số 01/2006/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, t^*n Viện kiểm sát kháng nghị và nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi cụ thể lý do của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 189 của BLTTDS (ví dụ: Tại phi^*n toà phúc thẩm, nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà chưa có cá nhân kế thừa quy*k% và nghĩa vụ @^- tố tụng của nguy^*n đơn đó quy định tại khoản 1 Điều 189 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLPT-HNGĐ ngày 12 tháng 6 năm 2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi trích yếu vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về thừa kế tài sản”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 15

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05 /2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ.............…….(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm bản án số:…/..../...-ST ngày... tháng…. năm…. của Tòa án nhân dân ..………. bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…. tháng….. năm…..,………………………………..…………(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…. tháng….. năm ….,.…………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">xét thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm, ………………………..……….…(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 260 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:…/…/TLPT-…ngày… tháng… năm…. (5) về việc (6)……………………………………………….. ........ giữa:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn: ……….……………………………………………........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:….…………………………………………………………….................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn: ……...……………………………………………………………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………………………................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có):……….…………………....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………….....................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Bản án dân sự sơ thẩm số:…../…../…-ST ngày …. tháng ….. năm …. của Tòa án nhân dân ….. có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày ra quyết định này (7).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.……………………………………………………..……………………….(8)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Điều 281 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 15:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ và t^*n <#~|> kháng cáo, nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó; nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…. tháng…..năm…. nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B, theo giấy uỷ quy*k% số 01/2006/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, t^*n Viện kiểm sát kháng nghị và nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ xét xử phúc thẩm thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 260 của BLTTDS (ví dụ: Trong thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà quy*k%, nghĩa vụ của nguy^*n đơn đó không được thừa kế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLPT-HNGĐ ngày 12 tháng 6 năm 2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về thừa kế tài sản”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Khi thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 của BLTTDS, thì mới ghi mục 2 này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Quyết định xử lý ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 16

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  05 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao - dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ................(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà)………………….….………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                         Ông (Bà)…………………..…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Ông (Bà) ……………………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số:…/…/…-ST,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">         ngày... tháng…. năm…. của Tòa án…………………. bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…. tháng….. năm…..,………………………………….……………(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…. tháng….. năm…..,………..……………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại phi^*n tòa phúc thẩm,………..……………………………………………… …(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào các điều 260, 265 và 266 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:…/…/TLPT-… ngày… tháng… năm….(5)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  về việc (6)…..…………...................................................................….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn:………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………………….……………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn: …………….…………………………………………….…………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:……………….………………………………………….……………….......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có): ……....…….…………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………………….……………...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Bản án dân sự sơ thẩm số:…../…../…- ST ngày …. tháng …. năm…. của Tòa án nhân dân ……………….............. ....................có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày ra quyết định này. (7)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. …………………………………………………………………………………...(8)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">  

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Điều 281 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét xử

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 16:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ và t^*n <#~|> kháng cáo, nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó; nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…. tháng…..năm…. nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B, theo giấy uỷ quy*k% số 01/2006/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, t^*n Viện kiểm sát kháng nghị và nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ xét xử phúc thẩm thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 260 của BLTTDS (ví dụ: Tại phi^*n toà phúc thẩm, Viện kiểm sát kháng nghị và những <#~|> kháng cáo đã rút toàn bộ kháng nghị, kháng cáo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLPT-HNGĐ ngày 12 tháng 6 năm 2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về thừa kế tài sản”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Khi thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 của BLTTDS, thì mới ghi mục 2 này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Quyết định xử lý ti*k% tạm ứng án phí phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 17

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM
VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ................(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà)………………….….………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                         Ông (Bà)…………………..…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                    Ông (Bà) …………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số:…/…/…-ST ngày... tháng…. năm…. của Tòa án……..……. bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ngày…. tháng….. năm………………………………………..........(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Ngày…. tháng….. năm…..,……………………………..…………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày… tháng…năm…(hoặc tại phi^*n toà phúc thẩm), nguy^*n đơn là:…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có văn bản (hoặc có ý kiến) xin được rút đơn khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày…tháng…năm…(hoặc tại phi^*n toà phúc thẩm), bị đơn là:…………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có văn bản (hoặc có ý kiến) đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn. Việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn và việc bị đơn đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguy^*n đơn là hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến quy*k%, lợi ích hợp pháp của <#~|> khác.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 269 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày…. tháng…. năm…. .của Tòa án nhân dân… và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:…/…/TLPT-… ngày… tháng….. ......năm…....... về việc ………………….. ….%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giữa:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn: ………………………………………………………..……......... ..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………… ….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn: ………….………………………………………………………… ……..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………..………………… …....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có): ……....………………… …..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ……………………………………………………………………….......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ……………………………………………………………………………..…(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Điều 281 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tm. Hội đồng xét xử

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 17:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ và t^*n của <#~|> kháng cáo, nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó; nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày…. tháng…..năm…. nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B, theo giấy uỷ quy*k% số 01/2006/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, t^*n Viện kiểm sát kháng nghị và nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Quyết định về việc chịu án phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 269 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự và hướng dẫn tại tiểu mục 4.4 mục 4 Phần III của Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04-8-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ghi chú: Trường hợp không có kháng cáo, kháng nghị thì phần Nhận thấy ghi: “sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số…/…/…-ST ngày…tháng…năm... của Toà án …………. không bị kháng cáo, kháng nghị”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 18

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:...../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) ĐỐI VỚI
QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ (ĐÌNH CHỈ) GIẢI QUYẾT VỤ ÁN (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ...................................(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng phúc thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp: Ông (Bà):.........................................………........%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">        

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                          Ông (Bà):…………………………………….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Ông (Bà):..................................................……...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n họp: Ông (Bà)............…......…….....................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Toà án...........................................................................……........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện Viện kiểm sát...... tham gia phi^*n họp:Ông(Bà)..…….Kiểm sát vi^*n.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số…/…/QĐ-ST ngày.....tháng.....năm..……………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án …………… đã căn cứ vào%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ............... của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án dân sự%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  về việc ...……….………..giữa:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn……………………………..…………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ…………………………………………………………………...…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn ……..……………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ…………………………………………………………………..….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan ……….……………………….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ…………………………………………………………………..….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số.....) ngày..... tháng..... năm……(4)…………………………………………………………..…………….. với lý do (5)……………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy: (6)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">............................................................................................……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 280 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự,

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. (7)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">      .

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. (8)…………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định này có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày ra quyết định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">  

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">theo quy định tại Điều 281 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng phúc thẩm

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 18:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Trường hợp quyết định giải quyết việc kháng cáo thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu quyết định giải quyết việc kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”. Trường hợp giải quyết kháng cáo (hoặc kháng nghị) đối với quyết định tạm đình chỉ thì bỏ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  chữ “đình chỉ”; nếu giải quyết kháng cáo (hoặc kháng nghị), đối với quyết định đình chỉ thì bỏ chữ “tạm đình chỉ”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi ngày, tháng, năm, địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ và t^*n của ngư­ời kháng cáo, nếu đư­ơng sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó; nếu <#~|> kháng cáo là ngư­ời được đương sự uỷ quy*k%, thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày… tháng… năm… nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B theo giấy uỷ quy*k% số 01/2006/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi t^*n Viện kiểm sát kháng nghị và số, ngày, tháng, năm kháng nghị, nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi cụ thể lý do của việc kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) N^*u phần nhận định, phân tích của Hội đồng phúc thẩm về các lý do của kháng cáo, kháng nghị, những căn cứ chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Ghi quyết định của Hội đồng phúc thẩm theo /|$\t @^- các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 280 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Quyết định về án phí phúc thẩm theo quy định tại Điều 132 của BLTTDS (nếu thuộc trường hợp phải nộp án phí phúc thẩm, thì ghi rõ @^- quyết định số ti*k% phải nộp là bao nhi^*u; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn) ti*k% án phí phúc thẩm, thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn) ti*k% án phí phúc thẩm).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 19

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; LETTER-SPACING: 1.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN PHIÊN TOÀ DÂN SỰ PHÚC THẨM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vào hồi... giờ...phút, ngày... tháng...năm...………………… .................….............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại:(2)………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà ………………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mở phi^*n toà để xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số…/.../TLPT-…...............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ngày…..tháng…..năm…..về (3)……………….…………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">vụ án được xét xử(4)…………………………..……………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">I. Những <#~|> tham gia tố tụng: (5)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">II. Những <#~|> tiến hành tố tụng:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà):…….…...…………………………….....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                         Ông (Bà): ...………….…………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                    Ông (Bà):……………..……………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà: Ông (Bà)…………………….………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Toà án: …….…………………………………………………….…………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ……………….…tham gia phi^*n toà (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)……………………………………….………………………Kiểm sát vi^*n.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">III. Phần thủ tục bắt đầu phi^*n toà:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà tuy^*n bố khai mạc phi^*n toà và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Thư ký Toà án báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những <#~|> tham gia phi^*n toà theo giấy triệu tập, giấy báo của Toà án và lý do vắng mặt.(6)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà kiểm tra lại sự có mặt của những <#~|> tham gia phi^*n toà theo giấy triệu tập, giấy báo của Toà án và kiểm tra căn cước của đương sự; giải thích quy*k%, nghĩa vụ của các đương sự và của những <#~|> tham gia tố tụng khác tại phi^*n toà; y^*u cầu <#~|> phi^*n dịch, <#~|> giám định phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ và y^*u cầu <#~|> làm chứng là <#~|> thành ni^*n phải cam đoan không khai báo gian dối.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà giới thiệu họ, t^*n những <#~|> tiến hành tố tụng, <#~|> giám định, <#~|> phi^*n dịch.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà hỏi những <#~|> có quy*k% y^*u cầu thay đổi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  những <#~|> tiến hành tố tụng, <#~|> giám định, <#~|> phi^*n dịch xem họ có đề nghị thay đổi ai không? (7)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà hỏi những <#~|> tham gia tố tụng và Kiểm sát vi^*n (nếu có) xem có ai cung cấp th^*m tài liệu, chứng cứ mới tại phi^*n toà hay không?%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">IV. Phần Thủ tục hỏi tại phi^*n toà:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Một thành vi^*n của Hội đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị chủ toạ phi^*n toà hỏi về các vấn đề theo quy định tại khoản 2 Điều 268 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự như sau: (ghi các câu hỏi và trả lời, quyết định của Hội đồng xét xử phúc thẩm) tiếp đó ghi việc xét hỏi tại phi^*n toà theo quy định của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">V. Phần Tranh luận tại phi^*n toà:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phần này ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu tranh luận và đối đáp, ghi ý kiến của Viện kiểm sát (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án.(8)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những sửa đổi, bổ sung theo y^*u cầu của Kiểm sát vi^*n và những <#~|> tham gia tố tụng: (9)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phi^*n toà kết thúc vào hồi....... giờ....... phút, ngày....... tháng....... năm%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">    

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số19:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án xét xử phúc thẩm. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi địa điểm nơi tiến hành phi^*n toà (ví dụ: Tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh N; hoặc: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về tranh chấp xử lý kỷ %30%#j= lao động theo hình thức sa thải”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi vụ án được xét xử công khai hay xử kín.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi những <#~|> tham gia phi^*n toà phúc thẩm quy định tại Điều 264 của BLTTDS. Trường hợp là cá nhân, thì ghi họ và t^*n, địa chỉ. Trường hợp là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”. Nếu <#~|> kháng cáo là <#~|> được uỷ quy*k% thì ghi họ và t^*n của <#~|> được uỷ quy*k% và ghi rõ đại diện theo uỷ quy*k% của ai theo giấy uỷ quy*k% ngày… tháng… năm… nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là <#~|> đại diện theo uỷ quy*k% của nguy^*n đơn là Công ty TNHH B theo giấy uỷ quy*k% số 01/2006/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Cần ghi rõ trường hợp khi có <#~|> tham gia tố tụng vắng mặt tại phi^*n toà (mà không thuộc trường hợp phải hoãn phi^*n toà), thì Chủ toạ phi^*n toà phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phi^*n toà hay không; nếu có <#~|> đề nghị, thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận, nếu không chấp nhận, thì n^*u rõ lý do và ghi quyết định của Hội đồng xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Ghi việc trả lời của những <#~|> được hỏi. Nếu có <#~|> có đề nghị hoặc y^*u cầu thay đổi <#~|> tiến hành tố tụng, thì ghi đề nghị hoặc y^*u cầu của họ và ghi quyết định giải quyết của Hội đồng xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Nếu sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuy^*n án, thì tiếp đó ghi: “Hội đồng xét xử tuy^*n án theo bản án gốc đã được Hội đồng xét xử thông qua tại phòng nghị án” (Không phải ghi phần quyết định của bản án). Nếu Hội đồng xét xử có quyết định khác, thì ghi quyết định của Hội đồng xét xử (ví dụ: Quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận) .

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Ghi theo hướng dẫn tại tiểu mục 4.2 mục 4 Phần III của Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định @^- Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Cần chú ý: Nếu phi^*n toà diễn ra @^- nhiều ngày, thì khi kết thúc mỗi ngày cần ghi: “Hội đồng xét xử tạm nghỉ” và khi tiếp tục phi^*n toà cần ghi: “Ngày... tháng... năm... Hội đồng xét xử tiếp tục phi^*n toà”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 20

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:..../..../QĐ-PT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....., ngày...... tháng ...... năm......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL>HOÃN PHIÊN TOÀ DÂN SỰ PHÚC THẨM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 3">                          

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TOÀ...............…………...(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà)....................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: Ông(Bà)...............................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Ông(Bà)……………..….....................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà: Ông (Bà).....….…...........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Toà án ……………....................…………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân ................................... Ông (Bà):.............. Kiểm sát vi^*n tham gia phi^*n toà (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đã tiến hành mở phi^*n toà xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:.../.../TLPT-...... ngày....... tháng..... năm…..............về việc (3) ................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:../.../.. ngày...tháng.… năm…%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">    

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy: (4)....................….....................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào các điều (5) …..…............................................và Điều 266 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Hoãn phi^*n toà xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số…./..../TLPT-…. ngày….tháng…..năm…..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.Thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà xét xử vụ án được ấn định như sau:(6)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">khoản 3%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Điều 208 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét xử

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán- Chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 20:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) và (2) Ghi t^*n Toà án ra quyết định hoãn phi^*n toà phúc thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào( ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi rõ lý do của việc hoãn phi^*n toà dân sự phúc thẩm thuộc trường hợp cụ thể nào quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 266 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự (ví dụ: Xét thấy <#~|> kháng cáo đã được Toà án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại phi^*n toà lần thứ nhất vì có lý do chính đáng).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ghi điều %30%#j= tương ứng của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự (ví dụ: <#~|> kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (bị tai nạn lao động phải đi cấp cứu tại bệnh viện) quy định tại khoản 2 Điều 266 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, thì ghi: “Căn cứ vào khoản 2 Điều 266 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự”). Trường hợp <#~|> không kháng cáo được triệu tập mà vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng quy định tại khoản 1 Điều 199 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, thì ghi: “Căn cứ vào khoản 1 Điều 199 và khoản 3 Điều 266 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà phúc thẩm (ví dụ: Phi^*n toà phúc thẩm sẽ được mở lại vào hồi 08 giờ 00 ngày 18 tháng 2 năm 2006 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh H, địa chỉ số…. phố…thị xã X, tỉnh H). Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà phúc thẩm xét xử vụ án sẽ được Toà án thông báo sau”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 21

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bản án số (2) ......../......./.......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày 3) ........-........-..............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">V/v tranh chấp (4).................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TÒA (5) ..........................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với thành phần Hội đồng xét xử phúc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thẩm gồm có (6):

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n tòa: Ông (Bà):%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">           ……………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                         Ông (Bà):...........................................…..........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                   Ông (Bà):…………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Tòa án ghi bi^*n bản phi^*n tòa: Ông (Bà):%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Tòa án(7)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">           

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân(8) .......... Ông (Bà)....... Kiểm sát vi^*n tham gia phi^*n toà (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong các ngày ....... tháng ........ năm ........ (9) tại%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">          
xét xử phúc thẩm công khai (10) vụ án thụ lý số: ............../............/TLPT-….
ngày ... tháng ... năm .......... về tranh chấp%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">        

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Do bản án dân sự sơ thẩm số…/…/…ngày…tháng…năm… của Toà án nhân dân……………………………………..…………bị kháng cáo (hoặc kháng nghị)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số:...../...... /QĐPT-….......%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    ngày... tháng ... năm ........... giữa các đương sự:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Nguy^*n đơn:(11)......................................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn:(12)........................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của nguy^*n đơn:(13)..............................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Bị đơn:(14)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của bị đơn:(15)..................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của bị đơn:(16)........................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan:(17)...............................................….........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan: (18)...........................................................................................................................…..%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">              ………………………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan: (19)..................................................................................................…………...............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Người phi^*n dịch:(20)............................................................................................….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Người giám định:(21)...........................................................................................…...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Người kháng cáo (22) ……..………..………………………………………..…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7. Viện kiểm sát kháng nghị (23) ……..…………………………………..………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nhận thấy:(24)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy: (25)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">           

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">           

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">           

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vì các lẽ tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào khoản… Điều 275 và Điều (các điều)……….. của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự (26)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:(27)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">  

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........................................................................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........................................................................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........................................................................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 21:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) và (5) Ghi t^*n Toà án xét xử phúc thẩm. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Đà Nẵng).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số bản án, ô thứ hai ghi năm ra bản án theo hướng dẫn cách ghi ký hiệu bản án tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: Nếu là bản án giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại năm 2006 có số 10 thì ghi: Số 10/2006/KDTM-PT).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm tuy^*n án không phân biệt vụ án được xét xử phúc thẩm và kết thúc @^- /|$\t ngày hay được xét xử phúc thẩm @^- nhiều ngày.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi trích yếu tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Ghi họ t^*n của Thư ký Tòa án ghi bi^*n bản phi^*n tòa và t^*n của Tòa án, nơi Thư ký Tòa án công tác như hướng dẫn tại điểm (1).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Nếu có Viện Kiểm sát nhân dân tham gia phi^*n tòa thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1) song đổi các chữ "Tòa án nhân dân" thành "Viện kiểm sát nhân dân".

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Trong trường hợp vụ án được xét xử và kết thúc @^- /|$\t ngày thì bỏ hai chữ "Trong các" (ví dụ: Ngày 05 tháng 12 năm 2006 tại...).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Trong trường hợp vụ án được xét xử @^- hai ngày trở l^*n, nếu số ngày tương đối ít thì có thể ghi đủ số ngày (ví dụ: Trong các ngày 5 và 6 tháng 12...); nếu số ngày nhiều li*k% nhau thì ghi từ ngày đến ngày (ví dụ: Trong các ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm ...); nếu khác tháng mà xét xử li^*n tục thì ghi từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... (ví dụ: Trong các ngày từ ngày 28-11 đến ngày 02-12 năm ...), nếu không xét xử li^*n tục thì ghi các ngày của từng tháng (ví dụ: Trong các ngày 30, 31 tháng 3 và các ngày 04, 05 tháng 4 năm ...).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10) Nếu xét xử kín thì thay hai chữ "công khai" bằng chữ "kín".

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(11) Nguy^*n đơn là cá nhân thì ghi họ và t^*n, địa chỉ cư trú. Nếu nguy^*n đơn là <#~|> chưa thành ni^*n thì sau họ và t^*n cần ghi th^*m ngày, tháng, năm sinh. Trường hợp nguy^*n đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi t^*n cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(12) Chỉ ghi khi có <#~|> đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn và ghi họ và t^*n, địa chỉ cư trú; ghi rõ là <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= hay là <#~|> đại diện theo ủy quy*k% của nguy^*n đơn; nếu là <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= thì cần ghi chú @^- ngoặc đơn quan hệ giữa <#~|> đó với nguy^*n đơn; nếu là <#~|> đại diện theo ủy quy*k% thì cần ghi chú @^- ngoặc đơn: "được uỷ quy*k% theo văn bản ủy quy*k% ngày... tháng... năm...". Trường hợp <#~|> đại diện theo pháp %30%#j= của cơ quan, tổ chức, thì ghi họ và t^*n, chức vụ của <#~|> đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(13) Chỉ ghi khi có <#~|> bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của nguy^*n đơn. Ghi họ và t^*n, địa chỉ cư trú (nếu là %30%#j= sư thì ghi là %30%#j= sư của Văn phòng %30%#j= sư nào và thuộc Đoàn %30%#j= sư nào); nếu có nhiều nguy^*n đơn thì ghi cụ thể bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp cho nguy^*n đơn nào.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(14) và (17) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (11).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(15) và (18) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (12).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(16) và (19) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (13).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(20) và (21) Ghi họ và t^*n, địa chỉ nơi làm việc (nếu không có nơi làm việc thì ghi địa chỉ cư trú).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(22) Ghi họ và t^*n và tư cách pháp lý của <#~|> kháng cáo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(23) Ghi t^*n của Viện kiểm sát kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(24) Trong phần này ghi tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm; nội dung kháng cáo, kháng nghị.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(25) Trong phần này ghi nhận định của Tòa án, phải phân tích những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo của đương sự, kháng nghị của Viện kiểm sát (nếu có). Cần viện dẫn điểm, khoản và điều %30%#j= của văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= mà Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ để giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(26) Ghi khoản (các khoản) quy định tại Điều 275 và Điều (các điều) tương ứng (276, 277, 278) của BLTTDS để Hội đồng xét xử căn cứ để ra quyết định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(27) Trong phần này ghi áp dụng điểm, khoản, điều %30%#j= của văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= mà Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng để ra quyết định. Ghi các quyết định của Hội đồng xét xử phúc thẩm về từng vấn đề phải giải quyết @^- vụ án do có kháng cáo, kháng nghị, về án phí sơ thẩm, phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(28) Phần cuối cùng của bản án, nếu là bản án gốc được thông qua tại phòng nghị án thì cần phải có đầy đủ chữ ký, họ và t^*n của các thành vi^*n Hội đồng xét xử (bản án này phải lưu vào hồ sơ vụ án); nếu là bản án chính để gửi cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp thì cần ghi như sau:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">               

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi những nơi mà Tòa án cấp phúc thẩm phải giao hoặc gửi bản án theo quy định tại Điều 281 của Bộ %30%#j= Tố tụng Dân sự và những nơi cần lưu bản án chính).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét xử phúc thẩm

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n tòa

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 22

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 


%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:..../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL>THÔNG BÁO

%%0%#. lang=NL>SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN PHÚC THẨM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 240 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy bản án dân sự phúc thẩm số…./…/…. -PT ngày… tháng ... năm về................... của Toà (2)………………có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ tr^*n xuống (hoặc từ dưới l^*n) trang…của bản án phúc thẩm n^*u tr^*n đã ghi: (3)“………………………..…………………….............................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…....…………………………………………………………………….…………...”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:(4) “…………………………........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………………………………………………………..……...…..…”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. …………………………………………………..…………………...…..............

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Nơi nhận:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi theo quy định tại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Điều 281 của BLTTDS);

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(hoặc Chánh án TAND cấp tỉnh; Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, nếu Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà phúc thẩm không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 22:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án đã xét xử phúc thẩm và ra bản án. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi t^*n Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Trích lại nguy^*n văn phần nội dung bản án phát hiện có sai sót, nhầm lẫn cần sửa chữa, bổ sung.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">


Văn bản mới