Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
******

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">********

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 02/2006/NQ-HĐTP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ HAI “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TOÀ ÁN CẤP SƠ THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định @^- Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT NGHỊ:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">I. VỀ CHƯƠNG XII “KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN” CỦA BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 161 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quy*k% để y^*u cầu bảo vệ quy*k%, lợi ích hợp pháp của mình, thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải làm đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS và cần phân biệt như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, thì có thể tự mình hoặc nhờ <#~|> khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện @^- đơn phải ghi họ t^*n, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Đối với cá nhân là <#~|> từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản ri^*ng của mình, thì có thể tự mình hoặc nhờ <#~|> khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án về tranh chấp có li^*n quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự đó. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện @^- đơn phải ghi họ t^*n, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.3. Đối với cá nhân là <#~|> chưa thành ni^*n (trừ trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 này), <#~|> mất năng lực hành vi dân sự, <#~|> bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì <#~|> đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp %30%#j=) có thể tự mình hoặc nhờ <#~|> khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện @^- đơn phải ghi họ t^*n, địa chỉ của <#~|> đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, <#~|> đại diện hợp pháp đó phải ký t^*n hoặc điểm chỉ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.4. Đối với cơ quan, tổ chức thì <#~|> đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ <#~|> khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện phải ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ t^*n, chức vụ của <#~|> đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, <#~|> đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký t^*n và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.5. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án, thì việc xác định tư cách nguy^*n đơn @^- vụ án được thực hiện như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Đối với trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 mục 1 này, thì nguy^*n đơn @^- vụ án chính là <#~|> khởi kiện;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Đối với trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 này, thì nguy^*n đơn là <#~|> chưa thành ni^*n, <#~|> mất năng lực hành vi dân sự, <#~|> bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Do những <#~|> này không có năng lực hành vi tố tụng dân sự, n^*n <#~|> đại diện hợp pháp của họ thực hiện quy*k%, nghĩa vụ tố tụng của nguy^*n đơn tại Toà án;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Đối với cơ quan, tổ chức được hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 này, thì cơ quan, tổ chức khởi kiện là nguy^*n đơn @^- vụ án. Người đại diện theo pháp %30%#j= hoặc theo uỷ quy*k% tham gia tố tụng, thực hiện quy*k% và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức là nguy^*n đơn đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 162 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.1. Cơ quan, tổ chức có quy*k% khởi kiện vụ án dân sự để y^*u cầu Toà án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 162 của BLTTDS khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Cơ quan, tổ chức đó có những nhiệm vụ, quy*k% hạn @^- việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý %z/%%\c về /|$\t lĩnh vực nhất định;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước cần y^*u cầu Toà án bảo vệ phải thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Cơ quan Tài nguy^*n và Môi trường có quy*k% khởi kiện vụ án dân sự để y^*u cầu Toà án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">trường phải bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường công cộng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Cơ quan Văn hoá - Thông tin có quy*k% khởi kiện vụ án dân sự để y^*u cầu Toà án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi xâm w--W--W di sản văn hoá thuộc sở hữu toàn dân phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm w--W--W gây ra.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.2. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án do cơ quan, tổ chức khởi kiện theo quy định tại Điều 162 của BLTTDS, thì việc xác định tư cách nguy^*n đơn @^- vụ án được thực hiện như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Đối với trường hợp cơ quan về dân số-gia đình và trẻ em, Hội li^*n hiệp phụ nữ khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình thì nguy^*n đơn là:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a.1. Người được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội li^*n hiệp phụ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">nữ khởi kiện vụ án để y^*u cầu Toà án buộc <#~|> không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a.2. Người con được cơ quan về dân số- gia đình và trẻ em, Hội li^*n hiệp phụ nữ khởi kiện vụ án để y^*u cầu Toà án xác định cha, mẹ cho con chưa thành ni^*n, con đã thành ni^*n mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a.3. Cha, mẹ được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội li^*n hiệp phụ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">nữ khởi kiện vụ án để y^*u cầu Toà án xác định con cho cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Đối với trường hợp công đoàn cấp tr^*n của công đoàn cơ sở khởi kiện vụ án về tranh chấp lao động để bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của tập thể <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.6pt">lao động, thì nguy^*n đơn là tập thể <#~|> lao động có quy*k%, lợi ích hợp pháp được bảo %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">vệ;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">khởi kiện vụ án y^*u cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, thì nguy^*n đơn chính là cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Về Điều 163 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Được coi là “nhiều quan hệ pháp %30%#j= có li^*n quan với nhau” để giải quyết @^- cùng /|$\t vụ án khi thuộc /|$\t @^- các trường hợp sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Việc giải quyết quan hệ pháp %30%#j= này đòi hỏi phải giải quyết đồng thời quan hệ pháp %30%#j= khác;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: A khởi kiện y^*u cầu Toà án buộc B phải trả lại quy*k% sử dụng đất. Đồng thời A khởi kiện y^*u cầu Toà án buộc C phải tháo dỡ công trình mà C đã xây dựng tr^*n đất đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Việc giải quyết các quan hệ pháp %30%#j= có cùng đương sự và về cùng loại tranh chấp quy định @^- /|$\t điều %30%#j= tương ứng tại /|$\t @^- các điều 25, 27, 29 và 31 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: A khởi kiện y^*u cầu Toà án buộc B phải trả nợ 100 triệu đồng. Đồng thời A còn khởi kiện y^*u cầu Toà án buộc B phải trả lại chiếc xe ôtô mà B thu^* của A do đã hết thời hạn cho thu^*.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Về Điều 164 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Để bảo đảm cho việc làm đơn khởi kiện đúng và thống nhất, Toà án y^*u cầu <#~|> khởi kiện làm đơn khởi kiện theo đúng mẫu và ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Toà án phải ni^*m yết công khai tại trụ sở Toà án mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Về Điều 165 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Về nguy^*n tắc khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án, <#~|> khởi kiện phải gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là <#~|> có quy*k% khởi kiện và những y^*u cầu của họ là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhi^*n @^- trường hợp vì lý do khách quan n^*n họ không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện là có căn cứ. Các tài liệu, chứng cứ khác <#~|> khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo y^*u cầu của Toà án @^- quá trình giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án y^*u cầu giải quyết ly hôn (có đăng ký kết hôn hợp pháp), nuôi con, chia tài sản, thì về nguy^*n tắc <#~|> khởi kiện phải gửi kèm theo đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về quan hệ hôn nhân, con, tài sản ?/??\ng của vợ chồng; nếu họ chưa có thể gửi đầy đủ các tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao giấy đăng ký kết hôn, bản sao giấy khai sinh của con (nếu có tranh chấp về nuôi con).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án y^*u cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng, thì <#~|> khởi kiện phải gửi kèm theo bản sao hợp đồng có tranh chấp, hoá đơn thanh toán ti*k%, nhận tài sản, bi^*n bản thanh lý…; nếu họ chưa có thể gửi đủ các tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao hợp đồng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Về Điều 167 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.1. Toà án phải có sổ nhận đơn để ghi ngày tháng năm nhận đơn của đương sự làm căn cứ xác định ngày khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">.2. Toà án thực hiện thủ tục nhận đơn của <#~|> khởi kiện như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Trường hợp <#~|> khởi kiện trực tiếp nộp đơn tại Toà án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Toà án ghi ngày, tháng, năm <#~|> khởi kiện nộp đơn vào sổ nhận đơn. Ngày khởi kiện được xác định là ngày nộp đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trường hợp đương sự gửi đơn đến Toà án qua bưu điện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Toà án ghi ngày, tháng, năm nhận đơn do bưu điện ?/??\yển đến vào sổ nhận đơn và ngày, tháng, năm đương sự gửi đơn theo ngày, tháng, năm có dấu bưu điện nơi gửi đơn. Phong bì có dấu bưu điện phải được đính kèm đơn khởi kiện. Ngày khởi kiện được xác định là ngày có dấu bưu điện nơi gửi. Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện tr^*n phong bì, thì Toà án phải ghi chú @^- sổ nhận đơn là “không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện”. Trong trường hợp này ngày khởi kiện được xác định là ngày Toà án nhận được đơn do bưu điện ?/??\yển đến.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Toà án phải ghi (hoặc đóng dấu nhận đơn có ghi) ngày, tháng, năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> nhận đơn vào góc tr^*n b^*n trái của đơn khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">d. Việc giao nhận chứng cứ do đương sự nộp hoặc gửi kèm theo đơn khởi kiện được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần III Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định của BLTTDS về “Chứng minh và chứng cứ”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">đ. Sau khi nhận đơn khởi kiện, Toà án phải cấp giấy báo nhận đơn khởi kiện cho <#~|> khởi kiện; nếu Toà án nhận đơn khởi kiện gửi qua bưu điện, thì Toà án gửi giấy báo nhận đơn khởi kiện để thông báo cho <#~|> khởi kiện biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">6.3. Ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, việc phân công <#~|> xem xét đơn khởi kiện được thực hiện như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">a. Đối với Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi ?/??\ng là Toà án cấp huyện), thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm phân công cho /|$\t Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">b. Đối với Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi ?/??\ng là Toà án cấp tỉnh), thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm, Chánh Toà hoặc Phó Chánh toà được Chánh án uỷ quy*k% phân công cho /|$\t Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">6.4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện phải có /|$\t @^- các quyết định sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">a. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án, nếu vụ án thuộc thẩm quy*k% giải quyết của mình theo quy định tại Điều 171 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 9 Phần I của Nghị quyết này;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">b. Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quy*k% và thông báo bằng văn bản cho <#~|> khởi kiện biết. Thủ tục ?/??\yển đơn khởi kiện được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ nhất “Những quy định ?/??\ng” của BLTTDS;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">c. Trả lại đơn khởi kiện cho <#~|> khởi kiện, nếu thuộc /|$\t @^- các trường hợp quy định tại Điều 168 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 7.1 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">mục 7 Phần I của Nghị quyết này và thông báo bằng văn bản cho <#~|> khởi kiện biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7. Về Điều 168 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.1. Để xác định thời hiệu khởi kiện đã hết hay chưa, thì Toà án phải căn cứ vào quy định của pháp %30%#j= về thời hiệu khởi kiện đối với quan hệ pháp %30%#j= cụ thể đó. Trường hợp pháp %30%#j= không quy định thời hiệu khởi kiện, thì việc xác định thời hiệu khởi kiện phải căn cứ vào quy định tại Điều 159 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 2 Phần IV của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ nhất “Những quy định ?/??\ng” của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.2. Người khởi kiện không có quy*k% khởi kiện là <#~|> không thuộc /|$\t @^- các chủ thể quy định tại Điều 161 và Điều 162 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.3. Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp các đương sự có thoả thuận hoặc pháp %30%#j= có quy định về các điều kiện để khởi kiện (kể cả quy định về hình thức, nội dung đơn kiện), nhưng đương sự đã khởi kiện khi còn thiếu /|$\t @^- các điều kiện đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.4. Vụ án không thuộc thẩm quy*k% giải quyết của Toà án là trường hợp không thuộc /|$\t @^- các tranh chấp quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.5. Việc trả lại đơn khởi kiện phải được Toà án thông báo bằng văn bản cho <#~|> khởi kiện biết; @^- đó cần ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS. Thông báo này có thể được giao trực tiếp hoặc gửi cho <#~|> khởi kiện qua bưu điện. Việc giao hoặc gửi thông báo này phải có sổ theo dõi.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8. Về Điều 169 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.1. Khi nhận đơn khởi kiện hoặc sau khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS, thì tuỳ theo y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà Toà án y^*u cầu <#~|> khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện @^- /|$\t thời hạn do Toà án ấn định, nhưng không quá ba mươi ngày, kể từ ngày <#~|> khởi kiện nhận được văn bản của Toà án y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể gia hạn th^*m, nhưng không quá mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn do Toà án ấn định n^*u tr^*n.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.2. Y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện phải được làm bằng văn bản, @^- đó phải n^*u rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho <#~|> khởi kiện biết để họ thực hiện. Văn bản này có thể được giao trực tiếp hoặc gửi cho <#~|> khởi kiện qua bưu điện. Việc giao hoặc gửi này phải có sổ theo dõi.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.3. Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện. Ngày khởi kiện vẫn được xác định là ngày nộp đơn khởi kiện, nếu <#~|> khởi kiện nộp trực tiếp tại Toà án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi, nếu đơn khởi kiện được gửi qua bưu điện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.4. Sau khi <#~|> khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo y^*u cầu của Toà án, thì Toà án tiếp tục việc thụ lý vụ án theo thủ tục ?/??\ng quy định tại Điều 171 của BLTTDS. Nếu hết thời hạn do Toà án ấn định mà <#~|> khởi kiện không sửa đổi, bổ sung theo y^*u cầu của Toà án, thì Toà án căn cứ vào khoản 2 Điều 169 của BLTTDS trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.5. Trường hợp @^- đơn khởi kiện không ghi đầy đủ cụ thể hoặc ghi không đúng t^*n, địa chỉ của <#~|> bị kiện; t^*n, địa chỉ của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan, thì Toà án y^*u cầu <#~|> khởi kiện ghi đầy đủ và đúng t^*n, địa chỉ của <#~|> bị kiện, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan. Nếu <#~|> khởi kiện không thực hiện, thì Toà án căn cứ vào khoản 2 Điều 169 của BLTTDS trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ mà không được thụ lý vụ án. Việc Toà án thụ lý vụ án để sau đó ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do “chưa tìm được địa chỉ của bị đơn” là không đúng quy định của BLTTDS, vì đây không phải là /|$\t @^- những trường hợp Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 189 của BLTTDS. Toà án cũng không được tự mình tiến hành thông báo tìm <#~|> bị kiện, vì đây là nghĩa vụ của đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.6. Đối với trường hợp @^- đơn khởi kiện <#~|> khởi kiện có ghi đầy đủ cụ thể và đúng địa chỉ của <#~|> bị kiện, của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuy^*n thay đổi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ mới cho <#~|> khởi kiện, cho Toà án, nhằm mục đích dấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với <#~|> khởi kiện, thì được coi là trường hợp <#~|> bị kiện, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan cố tình dấu địa chỉ. Toà án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.7. Nếu <#~|> khởi kiện không biết hoặc ghi không đúng địa chỉ của <#~|> bị kiện, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan để ghi @^- đơn khởi kiện, thì họ phải thực hiện việc thông báo tìm tin tức, địa chỉ của <#~|> bị kiện, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">9. Về Điều 171 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">9.1. Trong trường hợp <#~|> khởi kiện không nộp ti*k% tạm ứng án phí @^- thời hạn mười lăm ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 171 của BLTTDS vì trở %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">ngại khách quan, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 161 của Bộ %30%#j= dân sự năm 2005, thời gian có trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn nộp ti*k% tạm ứng án phí.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">9.2. Toà án phải ấn định cho <#~|> khởi kiện @^- thời hạn bảy ngày, sau khi hết thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp ti*k% tạm ứng án phí, <#~|> khởi kiện phải nộp cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí. Hết thời hạn này <#~|> khởi kiện mới nộp cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí, thì giải quyết như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL">a. Trường hợp chưa trả lại đơn khởi kiện, thì Thẩm phán tiến hành thụ lý vụ án;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">b. Trường hợp đã trả lại đơn khởi kiện mà <#~|> khởi kiện chứng minh được là họ đã nộp ti*k% tạm ứng án phí đúng thời hạn quy định, nhưng vì trở ngại khách quan n^*n họ nộp bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí cho Toà án không đúng hạn, thì Thẩm phán y^*u cầu họ nộp lại đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ kèm theo và tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">c. Trường hợp sau khi Toà án trả lại đơn khởi kiện <#~|> khởi kiện mới nộp ti*k% tạm ứng án phí và nộp bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí cho Toà án, nếu không vì trở ngại khách quan, thì được coi là nộp đơn khởi kiện lại. Toà án tiếp tục thụ lý vụ án, nếu còn thời hiệu khởi kiện. Trong trường hợp đã hết thời hiệu khởi kiện, thì Toà án trả lại đơn khởi kiện cho họ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 168 của BLTTDS và hướng dẫn tại tiểu mục 7.1 mục 7 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">9.3. Hết thời hạn được hướng dẫn tại tiểu mục 9.2 mục 9 này mà <#~|> khởi kiện không nộp cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí, thì Toà án thông báo %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">cho họ biết về việc không thụ lý vụ án với lý do là họ không nộp ti*k% tạm ứng án phí.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10. Về Điều 172 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10.1. Chánh án Toà án cấp huyện có thể tự mình hoặc uỷ nhiệm cho /|$\t Phó Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chánh án Toà án cấp tỉnh có thể uỷ nhiệm cho /|$\t Phó Chánh án hoặc uỷ quy*k% cho Chánh toà hoặc Phó Chánh toà phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">10.2. Khi phân công Thẩm phán giải quyết vụ án, thì cần tiếp tục phân công Thẩm phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án. Việc phân công này không phải ra quyết định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">10.3. Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể phải kéo dài, thì cần phân công th^*m Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét xử li^*n tục.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11. Về Điều 176 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.1. Được coi là y^*u cầu phản tố của bị đơn đối với nguy^*n đơn, nếu y^*u cầu đó độc lập, không cùng về y^*u cầu mà nguy^*n đơn y^*u cầu Toà án giải quyết. Trường hợp bị đơn có y^*u cầu cùng về y^*u cầu của nguy^*n đơn (như y^*u cầu Toà án không chấp nhận y^*u cầu của nguy^*n đơn hoặc chỉ chấp nhận /|$\t phần y^*u cầu của nguy^*n đơn), thì đây là ý kiến của bị đơn đối với y^*u cầu của nguy^*n đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Nguy^*n đơn A có đơn khởi kiện y^*u cầu bị đơn B phải trả lại ti*k% thu^* nhà còn nợ của năm 2005 là 05 triệu đồng. Bị đơn B có y^*u cầu đòi nguy^*n đơn A phải thanh toán cho mình ti*k% sửa chữa nhà bị hư hỏng và ti*k% thuế sử dụng đất mà bị đơn đã nộp thay cho nguy^*n đơn là 03 triệu đồng. Trường hợp này y^*u cầu của bị đơn B được coi là y^*u cầu phản tố đối với nguy^*n đơn đơn A.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Nguy^*n đơn C có đơn khởi kiện y^*u cầu Toà án công nhận quy*k% sở hữu đối với /|$\t xe ô tô và buộc bị đơn D trả lại cho mình xe ôtô đó. Bị đơn D có y^*u cầu Toà án không công nhận xe ôtô này thuộc sở hữu của C hoặc công nhận xe ôtô này thuộc sở hữu ?/??\ng của C và D. Trường hợp này y^*u cầu của bị đơn D không được coi là y^*u cầu phản tố đối với nguy^*n đơn C.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.2. Y^*u cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với y^*u cầu của nguy^*n đơn là trường hợp bị đơn có nghĩa vụ đối với nguy^*n đơn và nguy^*n đơn cũng có nghĩa vụ đối với bị đơn; do đó, bị đơn có y^*u cầu Toà án giải quyết để bù trừ nghĩa vụ mà họ phải thực hiện theo y^*u cầu của nguy^*n đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Xem ví dụ 1 tiểu mục 11.1 mục 11 này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.3. Y^*u cầu phản tố của bị đơn dẫn đến loại trừ việc chấp nhận /|$\t phần hoặc toàn bộ y^*u cầu của nguy^*n đơn là trường hợp bị đơn có y^*u cầu phản tố lại đối với nguy^*n đơn và nếu y^*u cầu đó được chấp nhận, thì loại trừ việc chấp nhận /|$\t phần hoặc toàn bộ y^*u cầu của nguy^*n đơn vì không có căn cứ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: A có chiếc xe ôtô thuộc sở hữu ri^*ng đã bán cho C, nhưng nói với con (B) là cho C thu^* mỗi tháng 05 triệu đồng. Sau đó A chết, B khởi kiện y^*u cầu C phải thanh toán ti*k% thu^* xe @^- /|$\t năm qua là 60 triệu đồng. C có y^*u cầu phản tố y^*u cầu Toà án công nhận quy*k% sở hữu xe ôtô và có tranh chấp. Nếu Toà án chấp nhận y^*u cầu phản tố của C thì dẫn đến không chấp nhận toàn bộ y^*u cầu của B đòi C thanh toán ti*k% thu^* xe ôtô.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.4. Có sự li^*n quan giữa y^*u cầu phản tố của bị đơn và y^*u cầu của nguy^*n đơn là trường hợp hai y^*u cầu này có mối quan hệ với nhau và nếu được giải quyết @^- cùng /|$\t vụ án, thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh chóng hơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Chị M khởi kiện y^*u cầu anh N phải trợ cấp nuôi con (P) /|$\t tháng 300 ngàn đồng. Anh N có y^*u cầu phản tố y^*u cầu Toà án xác định (P) không phải là con của anh.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12. Về Điều 178 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.1. Thủ tục y^*u cầu phản tố hoặc y^*u cầu độc lập được thực hiện như thủ tục khởi kiện của nguy^*n đơn quy định tại các điều 164, 165, 166, 167, 168, 169 và 170 của BLTTDS và hướng dẫn tại các mục 4, 5, 6, 7 và 8 Phần I của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.2. Trong trường hợp Toà án nhận được đơn về y^*u cầu phản tố của bị đơn hoặc y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan để giải quyết @^- cùng /|$\t vụ án, thì ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử vụ án đó được xác định như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Trường hợp bị đơn hoặc <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan được miễn hoặc không phải nộp ti*k% tạm ứng án phí, án phí, thì ngày thụ lý vụ án là ngày Toà án nhận được đơn về y^*u cầu phản tố của bị đơn hoặc y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trường hợp bị đơn hoặc <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan phải nộp ti*k% tạm ứng án phí, thì ngày thụ lý vụ án là ngày bị đơn hoặc <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan nộp cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Ngày 15 tháng 3 năm 2006 Toà án thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện vụ án của nguy^*n đơn A. Toà án thông báo về việc thụ lý vụ án cho bị đơn B biết. Sau khi nhận được thông báo, ngày 31 tháng 3 năm 2006, bị đơn B có đơn y^*u cầu phản tố đối với nguy^*n đơn A. Toà án tiến hành thủ tục xem xét đơn y^*u cầu phản tố. Ngày 15 tháng 4 năm 2006 bị đơn B nộp cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí. Trong trường hợp này ngày Toà án thụ lý vụ án được xác định lại là ngày 15 tháng 4 năm 2006. Trong trường hợp bị đơn B không phải nộp ti*k% tạm ứng án phí, thì ngày thụ lý vụ án được xác định lại là ngày 31 tháng 3 năm 2006.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Trường hợp có nhiều bị đơn có y^*u cầu phản tố hoặc có nhiều <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan có y^*u cầu độc lập, thì ngày thụ lý vụ án được xác định như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c.1. Là ngày Toà án nhận được đơn về y^*u cầu phản tố hoặc đơn về y^*u cầu độc lập cuối cùng, nếu họ đều thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp ti*k% tạm ứng án phí, án phí;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c.2. Là ngày <#~|> nộp cuối cùng cho Toà án bi^*n lai nộp ti*k% tạm ứng án phí, nếu họ thuộc trường hợp phải nộp ti*k% tạm ứng án phí.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: normal">II. VỀ CHƯƠNG XIII “HOÀ GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ” CỦA BLTT%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: normal">DS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 179 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Điều 179 của BLTTDS quy định về thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử; do đó, các thời hạn quy định @^- Điều này đều được tính @^- thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử. Tuỳ từng trường hợp cụ thể thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử được tính như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Trường hợp có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Nếu không phải gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án tối đa là:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Bốn tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của BLTTDS;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Hai tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Nếu phải gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử kể từ ngày Toà án thụ lý vụ án tối đa là:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Sáu tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của BLTTDS;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Ba tháng đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và b tiểu mục 1.1. mục 1 này mà phi^*n toà không được mở @^- thời hạn /|$\t tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử vì có lý do chính đáng, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử đối với từng trường hợp được cộng th^*m tối đa là /|$\t tháng nữa.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử được bắt đầu tính lại, kể từ ngày Toà án tiếp tục giải quyết vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.3. Về việc gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 179 của BLTTDS mà thời hạn gần hết (thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử còn lại không quá 5 ngày) mà Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án thấy rằng vụ án phức tạp n^*n chưa thể ra được /|$\t @^- những quyết định quy định tại khoản 2 Điều 179 của BLTTDS, thì cần phải báo ngay với Chánh án Toà án để ra quyết định gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử. Việc gia hạn thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử không được quá thời hạn quy định tại đoạn cuối %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">khoản 1 Điều 179 của BLTTDS và hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần II của Nghị quyết này. Hết thời hạn được gia hạn, Thẩm phán %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">được phân công %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">giải quyết vụ án phải ra /|$\t @^- những quyết định quy định tại khoản 2 Điều 179 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. “Những vụ án có tính chất phức tạp” là những vụ án có nhiều đương sự, có li^*n quan đến nhiều lĩnh vực; vụ án có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có th^*m thời gian để nghi^*n cứu tổng hợp các tài liệu có @^- hồ sơ vụ án hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan ?/??\y^*n môn hoặc cần phải giám định kỹ thuật phức tạp; những vụ án mà đương sự là <#~|> nước ngoài đang ở nước ngoài hoặc <#~|> Việt Nam đang cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, tài sản ở nước ngoài cần phải có thời gian uỷ thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự, ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài…Tuy nhi^*n, đối với trường hợp cần phải chờ ý kiến của các cơ quan ?/??\y^*n môn, cần phải chờ kết quả giám định kỹ thuật phức tạp hoặc cần phải chờ kết quả uỷ thác tư pháp mà đã hết %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử (kể cả thời gian gia hạn), thì Thẩm phán căn cứ vào %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">khoản 4 Điều 189 của BLTTDS ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. “Trở ngại khách quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động như: thi^*n tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu… làm cho Toà án không thể giải quyết được vụ án @^- thời hạn quy định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H ở mi*k% núi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử @^- đó đã ấn định ngày mở phi^*n toà. Tuy nhi^*n, còn hai ngày nữa là tiến hành mở phi^*n toà, thì xảy ra lũ quét. Trụ sở của Toà án nhân dân huyện X bị hư hỏng. Do phải khắc phục hậu quả của lũ quét, sửa chữa lại trụ sở, n^*n Toà án nhân dân huyện X không thể tiến hành phi^*n toà @^- thời hạn quy định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. “Lý do chính đáng” quy định tại khoản 3 Điều 179 của BLTTDS được hiểu là các sự kiện xảy ra /|$\t cách khách quan, không lường trước được như: cần phải có sự thay đổi, phân công lại <#~|> tiến hành tố tụng có t^*n @^- quyết định đưa vụ án ra xét xử mà <#~|> có thẩm quy*k% chưa cử được <#~|> khác thay thế; vụ án có tính chất phức tạp đã được xét xử nhiều lần ở nhiều cấp Toà án khác nhau, n^*n không còn đủ Thẩm phán để tiến hành xét xử vụ án đó mà phải ?/??\yển vụ án cho Toà án cấp tr^*n xét xử hoặc phải chờ biệt phái Thẩm phán từ Toà án khác đến… n^*n cản trở Toà án tiến hành phi^*n toà @^- thời hạn quy định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 181 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.1. “Tài sản của Nhà nước” được hiểu là tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước quy định tại Điều 200 của Bộ %30%#j= dân sự năm 2005 và được %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.4pt">điều chỉnh theo các quy định tại mục 1 Chương XIII của Bộ %30%#j= dân sự năm 2005.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">“Y^*u cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” là trường hợp tài sản của Nhà nước bị thiệt hại do hành vi trái pháp %30%#j=, do hợp đồng vô hiệu, do vi w--W--W nghĩa vụ dân sự...gây ra và <#~|> được giao chủ sở hữu đối với tài sản Nhà nước đó có y^*u cầu đòi bồi thường.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Khi thi hành quy định tại khoản 1 Điều 181 của BLTTDS cần phân biệt:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Trường hợp tài sản của Nhà nước được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang quản lý, sử dụng hoặc đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước thực hiện quy*k% sở hữu thông qua cơ quan có thẩm quy*k%, thì khi có y^*u cầu đòi bồi thường thiệt hại đến loại tài sản này, Toà án không được hoà giải để các b^*n đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trường hợp tài sản của Nhà nước được Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, góp vốn @^- các doanh nghiệp li^*n doanh có vốn đầu tư của các chủ sở hữu khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà doanh nghiệp được quy*k% tự chủ chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản và chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với tài sản đó @^- hoạt động sản xuất, kinh doanh, thì khi có y^*u cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản đó, Toà án tiến hành hoà giải để các b^*n đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.2. Toà án không được hoà giải vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp %30%#j= (giao dịch vi w--W--W điều cấm của pháp %30%#j=) hoặc trái đạo đức %z/%%\c, nếu việc hoà giải nhằm mục đích để các b^*n tiếp tục thực hiện các giao dịch đó. Trường hợp các b^*n chỉ có tranh chấp về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu do trái pháp %30%#j= hoặc trái đạo đức %z/%%\c, thì Toà án vẫn phải tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu đó.%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: bold">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Về khoản 1 Điều 182 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp bị đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt, thì Toà án lập bi^*n bản về việc không tiến hành hoà giải được do bị đơn vắng mặt và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục ?/??\ng. Trong trường hợp tại phi^*n toà bị đơn có y^*u cầu Toà án hoãn phi^*n toà để tiến hành hoà giải, thì Toà án không chấp nhận, nhưng cần tạo điều kiện cho các b^*n thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4. Về khoản 3 Điều 184 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Toà án phải triệu tập tất cả những <#~|> có li^*n quan đến việc giải quyết vụ án tham dự phi^*n hoà giải.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Nếu việc hoà giải vụ án có li^*n quan đến tất cả các đương sự @^- vụ án mà có đương sự vắng mặt, thì Thẩm phán phải hoãn phi^*n hoà giải để mở lại phi^*n hoà giải khác có mặt tất cả các đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Nếu @^- vụ án có nhiều quan hệ pháp %30%#j= mà quan hệ pháp %30%#j= này li^*n quan đến đương sự này, quan hệ pháp %30%#j= kia li^*n quan đến đương sự khác và việc giải quyết quan hệ pháp %30%#j= đó chỉ li^*n quan đến các đương sự có mặt không li^*n quan đến các đương sự vắng mặt, thì Thẩm phán tiến hành hoà giải những vấn đề có li^*n quan đến các đương sự có mặt.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">5. Về điều 185 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">5.1. Toà án xem xét các y^*u cầu cụ thể của đương sự @^- vụ án phải giải quyết để tiến hành hoà giải từng y^*u cầu theo thứ tự hợp lý.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Trong vụ án ly hôn, có cả tranh chấp về nuôi con, chia tài sản thì Toà án cần hoà giải về quan hệ hôn nhân trước, nếu hoà giải đoàn tụ không thành thì tiếp tục tiến hành hoà giải việc nuôi con và sau đó hoà giải việc chia tài sản.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">5.2. Khi tiến hành hoà giải, ngoài việc tuân thủ nguy^*n tắc quy định tại Điều 184 của BLTTDS, tuỳ theo các quan hệ pháp %30%#j= Thẩm phán phổ biến cho các đương sự biết các quy định của pháp %30%#j= có li^*n quan đến việc giải quyết vụ án để các b^*n li^*n hệ đến quy*k%, nghĩa vụ của mình mà tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành cho các đương sự biết (như mối quan hệ giữa các đương sự, việc chịu án phí…). Thẩm phán không được nói trước với các đương sự ai sai, ai đúng ở chỗ nào hoặc nếu các đương sự không thoả thuận được, thì hướng xét xử của Toà án như thế nào…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">6. Về điều 186 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">6.1. Thư ký Toà án ghi bi^*n bản hoà giải có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1, có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những <#~|> quy định tại khoản 2 Điều 186 của BLTTDS và theo đúng mẫu bi^*n bản hoà giải ban hành kèm theo Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">6.2. Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết @^- vụ án, thì Thẩm phán hoặc Thư ký Toà án lập bi^*n bản hoà giải thành. Bi^*n bản hoà giải thành phải ghi cụ thể nội dung thoả thuận của các đương sự theo đúng mẫu bi^*n bản hoà giải thành ban hành kèm theo Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán chủ trì phi^*n hoà giải ký t^*n và đóng dấu của Toà án vào bi^*n bản. Các đương sự tham gia phi^*n hoà giải phải ký t^*n hoặc điểm chỉ vào bi^*n bản hoà giải thành. Bi^*n bản hoà giải thành phải được gửi ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Đối với các đương sự vắng mặt mà việc hoà giải thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS, thì Toà án phải gửi ngay bi^*n bản hoà giải thành cho các đương sự vắng mặt.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">6.3. Trong bi^*n bản hoà giải thành cần ghi: “Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập bi^*n bản hoà giải nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án”. Trong trường hợp đương sự trực tiếp đến Toà án xin thay đổi thoả thuận, thì Thẩm phán phải lập bi^*n bản ghi ý kiến thay đổi thoả thuận của họ. Bi^*n bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự và lưu vào hồ sơ vụ án. Việc thay đổi ý kiến về sự thoả thuận này phải được Toà án thông báo cho các đương sự khác có li^*n quan đến thoả thuận đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7. Về Điều 187 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.1. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập bi^*n bản hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì về nguy^*n tắc ?/??\ng Thẩm phán chủ trì phi^*n hoà giải ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Nếu vì trở ngại khách quan mà Thẩm phán không ra quyết định được, thì Chánh án Toà án phân công /|$\t Thẩm phán khác ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án (các quan hệ pháp %30%#j=, các y^*u cầu của các đương sự @^- vụ án) và cả về án phí. Trong trường hợp các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án nhưng không thoả thuận được với nhau về trách nhiệm phải chịu án phí hoặc mức án phí, thì Toà án không công nhận sự thoả thuận của các đương sự mà tiến hành mở phi^*n toà để xét xử vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">7.3 Trong trường hợp các đương sự chỉ thoả thuận được với nhau về việc giải quyết /|$\t phần vụ án, còn phần khác không thoả thuận được, thì Toà án ghi những vấn đề mà các đương sự thoả thuận được và những vấn đề không thoả thuận được vào bi^*n bản hoà giải theo quy định tại khoản 1 Điều 186 của BLTTDS và tiến hành ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trừ trường hợp có căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8. Về Điều 189 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.1. Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà không phụ thuộc có hay không có y^*u cầu của đương sự khi thuộc /|$\t @^- các trường hợp quy định tại Điều 189 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.2. “Trường hợp cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách mà chưa có cơ quan, tổ chức kế thừa quy*k% và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp đã có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quy*k% về việc sáp nhập, chia, tách cơ quan, tổ chức đó, nhưng cơ quan, tổ chức mới chưa được thành lập hoặc đã được thành lập nhưng chưa có đầy đủ điều kiện để hoạt động theo quy định của pháp %30%#j= đối với loại hình cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">“Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức kế thừa quy*k% và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp chưa xác định được cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quy*k%, nghĩa vụ tố tụng theo quy định tại các điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều 62 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8.3. “Đại diện hợp pháp của đương sự” quy định tại khoản 3 Điều 189 của BLTTDS bao gồm đại diện theo pháp %30%#j= và đại diện theo uỷ quy*k%. Người đại %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">diện hợp pháp của đương sự được xác định theo quy định của Bộ %30%#j= dân sự năm 2005 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.5pt">và hướng dẫn tại mục 6 Phần III của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ nhất “Những quy định ?/??\ng” của BLTTDS năm 2004.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8.4. “Các trường hợp khác mà pháp %30%#j= có quy định” quy định tại khoản 5 Điều 189 của BLTTDS là các trường hợp làm căn cứ cho Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà @^- BLTTDS này chưa quy định nhưng đã được quy định @^- các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= khác hoặc sau khi BLTTDS có hiệu lực thi hành mới được quy định @^- các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= được ban hành sau đó hoặc%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt"> @^- các điều ước quốc tế mà Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam là thành vi^*n.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9. Về khoản 3 Điều 190 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.1. Khi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và việc kháng cáo, kháng nghị là hợp lệ, thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 255 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.2. Trong trường hợp hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mới có khiếu nại, kiến nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì cần phân biệt như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm xét thấy quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là không đúng, thì tiếp tục giải quyết vụ án bị tạm đình chỉ vì lý do tạm đình chỉ không còn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm xét thấy quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là đúng và vẫn giữ nguy^*n, thì khiếu nại, kiến nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự phải được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10. Về điểm c và điểm h khoản 1 Điều 192 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10.1. Khi <#~|> khởi kiện rút đơn khởi kiện, thì Toà án cần phải xem xét @^- vụ án có y^*u cầu phản tố của bị đơn hoặc y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan hay không để quyết định như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Trong trường hợp không có y^*u cầu phản tố và y^*u cầu độc lập, thì Toà án chấp nhận việc <#~|> khởi kiện rút đơn khởi kiện và căn cứ %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">vào điểm c khoản 1 Điều 192 của BLTTDS ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trong trường hợp có y^*u cầu phản tố của bị đơn và y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan, thì tuỳ trường hợp mà giải quyết như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.1. Trường hợp <#~|> khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn vẫn giữ nguy^*n y^*u cầu phản tố, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan vẫn giữ nguy^*n y^*u cầu độc lập của mình, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với y^*u cầu của <#~|> khởi kiện đã rút;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.2. Trường hợp <#~|> khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ y^*u cầu phản tố, nhưng <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan vẫn giữ nguy^*n y^*u cầu độc lập của mình, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với y^*u cầu của <#~|> khởi kiện và y^*u cầu phản tố của bị đơn đã rút;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.3. Trường hợp <#~|> khởi kiện rút đơn khởi kiện, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan rút toàn bộ y^*u cầu độc lập, nhưng bị đơn vẫn giữ nguy^*n y^*u cầu phản tố của mình, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với y^*u cầu của <#~|> khởi kiện và y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đã rút.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Sau khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với y^*u cầu của đương sự đã rút được hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 10.1 mục 10 này, Toà án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục ?/??\ng đối với y^*u cầu phản tố của bị đơn hoặc y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan và căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định lại địa vị tố tụng của các đương sự theo đúng quy định tại Điều 219 của BLTTDS và hướng dẫn tại mục 7 Phần III của Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">d. Trong trường hợp <#~|> khởi kiện rút toàn bộ y^*u cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ y^*u cầu phản tố, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan rút toàn bộ y^*u cầu độc lập, thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết toàn bộ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10.2. “Các trường hợp khác mà pháp %30%#j= có quy định” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 192 của BLTTDS là các trường hợp làm căn cứ cho Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà @^- BLTTDS này chưa quy định nhưng đã được quy định @^- các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= khác hoặc sau khi BLTTDS có hiệu lực thi hành mới được quy định @^- các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= được ban hành sau đó hoặc%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt"> @^- các điều ước quốc tế mà Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam là thành vi^*n.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11. Về khoản 1 Điều 193 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì cần phân biệt như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.1. Trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, thì đương sự không có quy*k% khởi kiện y^*u cầu Toà án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác vụ án trước về nguy^*n đơn, bị đơn và quan hệ pháp %30%#j= có tranh chấp.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.2. Trường hợp quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại điểm c và điểm e khoản 1 Điều 192 của BLTTDS, thì đương sự có quy*k% khởi kiện y^*u cầu Toà án giải quyết lại vụ án dân sự đó theo thủ tục ?/??\ng, nếu thời hiệu khởi kiện vụ án theo quy định tại Điều 159 của BLTTDS vẫn còn, mặc dù việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác vụ án trước về nguy^*n đơn, bị đơn và quan hệ pháp %30%#j= có tranh chấp.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11.3. Trường hợp quyết định đình chỉ vụ án quy định tại điểm g khoản 1 Điều 192 của BLTTDS và khoản 2 Điều 77 của Luật Phá sản, nếu sau đó Toà án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh gửi trả lại hồ sơ vụ án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">cho Toà án có thẩm quy*k%, thì Toà án đó tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục ?/??\ng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12. Về Điều 195 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 195 của BLTTDS và theo đúng mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.2. Để không phải hoãn phi^*n toà và bảo đảm đúng quy định của BLTTDS @^- trường hợp Hội thẩm nhân dân được phân công tham gia xét xử không tiếp tục tham gia xét xử được sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì đồng thời với việc phân công Hội thẩm nhân dân chính thức, cần phân công Hội thẩm dự khuyết và cùng ghi họ t^*n Hội thẩm dự khuyết vào quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp ngay sau khi Toà án ra quyết định, không phân biệt vụ án đó Viện kiểm sát cùng cấp có tham gia phi^*n toà hay không.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phi^*n toà, thì Toà án gửi %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">hồ sơ vụ án dân sự cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử theo hướng dẫn tại mục 2 Phần I Thông tư ti^*n tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-9-2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao “Hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp %30%#j= @^- tố tụng dân sự %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân @^- việc giải quyết các vụ việc dân sự”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: normal">III. VỀ CHƯƠNG XIV “PHIÊN TOÀ SƠ THẨM” CỦA BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 202 %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">1.1. Toà án chỉ có thể tiến hành xét xử vụ án khi có đương sự vắng mặt tại phi^*n toà @^- các trường hợp quy định tại Điều 202 của BLTTDS (không phân biệt chỉ có /|$\t đương sự, /|$\t số đương sự hoặc tất cả các đương sự @^- vụ án đều có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt); do đó, khi nguy^*n đơn, bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan vắng mặt tại phi^*n toà lần thứ nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 199, khoản 1 Điều 200 và khoản 1 Điều 201 của BLTTDS dù không có lý do chính đáng, thì Toà án vẫn hoãn phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">1.2. Đối với những trường hợp đương sự đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định tại khoản 2 Điều 195 của BLTTDS, đã được Toà án tống đạt hợp lệ giấy triệu tập phi^*n toà theo quy định tại các điều từ Điều 150 đến
Điều 156 của BLTTDS và đương sự đã ?/??\ẩn bị tham dự phi^*n toà xét xử vụ án, nhưng do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan xảy ra đối với họ ngay vào thời điểm trước ngày Toà án mở phi^*n toà hoặc ngay @^- thời điểm họ đang tr^*n đường đến Toà án để tham dự phi^*n toà (do thi^*n tai, địch hoạ, bị tai nạn, ốm nặng phải đi bệnh viện cấp cứu, <#~|> thân bị chết…) n^*n họ không thể có mặt tại phi^*n toà theo giấy triệu tập của Toà án, thì Toà án cũng hoãn phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Trường hợp do Toà án không nhận được thông báo từ phía đương sự n^*n vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt họ, nếu sau khi bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp %30%#j=, đương sự có khiếu nại và chứng minh được việc họ vắng mặt tại phi^*n toà là do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thì khiếu nại cần được xem xét theo thủ tục tái thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 203 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp <#~|> bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt lần thứ nhất tại phi^*n toà có lý do chính đáng, thì Toà án phải hoãn phi^*n toà. Nếu <#~|> này vắng mặt lần thứ nhất mà Toà án có căn cứ xác định được việc vắng mặt là không có lý do chính đáng, thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vụ án. Toà án phải thông báo cho đương sự biết để họ tự bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của mình.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Về Điều 208 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.1. Thời hạn hoãn phi^*n toà sơ thẩm không quá ba mươi ngày, kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nếu phi^*n toà xét xử /|$\t vụ án bị hoãn nhiều lần, thì thời hạn của mỗi lần hoãn phi^*n toà không được quá giới hạn cho phép là ba mươi ngày, kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phi^*n toà của lần đó. Thời gian hoãn phi^*n toà không tính vào thời hạn ?/??\ẩn bị xét xử quy định tại Điều 179 của BLTTDS và được hướng dẫn tại mục 1 Phần III của Nghị quyết này. Tuy nhi^*n, để bảo vệ quy*k%, lợi ích hợp pháp của đương sự, bảo đảm việc mở lại phi^*n toà xét xử vụ án theo đúng quy định, thì sau khi hoãn phi^*n toà Toà án phải có kế hoạch mở lại phi^*n toà @^- thời gian sớm nhất mà không nhất thiết phải để đến 30 ngày mới mở lại phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.2. Quyết định hoãn phi^*n toà phải có các nội dung chính quy định tại khoản 2 Điều 208 của BLTTDS và ghi theo đúng mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.3. Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phi^*n toà, thì @^- quyết định hoãn phi^*n toà phải ghi thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà. Nếu chưa ấn định được ngày mở lại phi^*n toà, thì @^- quyết định ghi về thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà sẽ được Toà án thông báo sau.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chủ toạ phi^*n toà thay mặt Hội đồng xét xử thông báo công khai quyết định hoãn phi^*n toà cho những <#~|> tham gia tố tụng có mặt tại phi^*n toà biết và giao ngay cho họ quyết định này. Đối với <#~|> vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp, thì Toà án gửi ngay quyết định hoãn phi^*n toà. Quyết định này được coi như giấy triệu tập %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">mới đối với đương sự, nếu @^- quyết định đã ghi thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà ghi @^- quyết định hoãn phi^*n toà, thì Toà án phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những <#~|> tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.4. Hội đồng xét xử không được hoãn phi^*n toà vì lý do tại phi^*n toà đương sự y^*u cầu hoãn phi^*n toà để nhờ <#~|> bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc để uỷ quy*k% cho <#~|> khác tham gia tố tụng thay mình.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.5. Nếu tại phi^*n toà, đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới mà có y^*u cầu giám định bổ sung đối với tài liệu, chứng cứ đó hoặc giám định lại (kể cả việc tài sản mới được phát hiện cần phải định giá) và xét thấy việc giám định bổ sung, giám định lại (định giá) là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, thì Hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung, giám định lại (định giá) và căn cứ vào khoản 4 Điều 230 của BLTTDS ra quyết định hoãn phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc ra quyết định trưng cầu giám định, ra quyết định định giá tài sản được thực hiện theo hướng dẫn tại các mục 6 và 7 Phần IV của Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định của BLTTDS “Về chứng minh và chứng cứ”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nếu trước khi sắp hết thời hạn hoãn phi^*n toà mà chưa có kết quả giám định, kết quả định giá, thì Thẩm phán căn cứ vào khoản 4 Điều 189 của BLTTDS ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">4. Về Điều 211 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.1. Bi^*n bản phi^*n toà phải ghi đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 211 %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của BLTTDS. ^_^ quy định tại khoản 1 Điều 211 của BLTTDS, thì bi^*n bản phi^*n toà phải ghi mọi diễn biến ở phi^*n toà từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phi^*n toà. %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong bi^*n bản phi^*n toà không phải ghi phần quyết định của bản án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.2. Sau khi kết thúc phi^*n toà trước khi trình Chủ toạ phi^*n toà kiểm tra lại và ký vào bi^*n bản phi^*n toà, Thư ký Toà án phải tự mình kiểm tra lại bi^*n bản phi^*n toà để sửa chữa những điểm không chính xác @^- bi^*n bản phi^*n toà. Chủ toạ phi^*n toà phải kiểm tra lại bi^*n bản và cùng với Thư ký Toà án ký vào bi^*n bản đó. Sau khi Chủ toạ phi^*n toà đã kiểm tra lại và ký vào bi^*n bản phi^*n toà, nếu phát hiện được những điểm không chính xác @^- bi^*n bản phi^*n toà cần phải được sửa đổi, thì Thư ký Toà án không được tự mình sửa đổi mà phải báo cáo với Chủ toạ phi^*n toà xem xét việc sửa đổi. Khi có /|$\t @^- những <#~|> quy định tại khoản 4 Điều 211 của BLTTDS có y^*u cầu được xem bi^*n bản phi^*n toà, thì chủ toạ phi^*n toà phải cho phép họ xem bi^*n bản phi^*n toà. Nếu họ có y^*u cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào bi^*n bản phi^*n toà, thì Thư ký Toà án phải ghi những sửa đổi, bổ sung theo y^*u cầu của họ. Không được tẩy xoá, sửa chữa trực tiếp vào những vấn đề đã ghi mà ghi những sửa đổi, bổ sung tiếp vào bi^*n bản phi^*n toà. Người nào được quy định tại khoản 4 Điều 211 của BLTTDS có y^*u cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào bi^*n bản phi^*n toà, thì ghi tư cách tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố tụng và họ t^*n của <#~|> đó. Tiếp theo ghi những vấn đề được ghi @^- bi^*n bản phi^*n toà có y^*u cầu sửa đổi, bổ sung và những sửa đổi, bổ sung cụ thể. Nếu có nhiều <#~|> y^*u cầu, thì ghi thứ tự từng <#~|> /|$\t. Sau đó <#~|> có y^*u cầu phải ký xác nhận.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(trường hợp có /|$\t <#~|> y^*u cầu ghi những sửa đổi, bổ sung)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những sửa đổi, bổ sung theo y^*u cầu của nguy^*n đơn Nguyễn Văn A:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về vấn đề được ghi tại dòng (các dòng) từ tr^*n xuống (hoặc từ dưới %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">l^*n) trang... của bi^*n bản phi^*n toà y^*u cầu ghi sửa đổi, bổ sung như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(trường hợp có từ hai <#~|> trở l^*n có y^*u cầu ghi những sửa %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">đổi, bổ sung)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những sửa đổi, bổ sung:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. ^_^ y^*u cầu của Kiểm sát vi^*n Trần B:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. ...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. ...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ^_^ y^*u cầu của bị đơn L^* Thị M:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. ...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. ..%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Về Điều 213 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.1. Chủ toạ phi^*n toà khai mạc phi^*n toà và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Khi khai mạc phi^*n toà, chủ toạ phi^*n toà y^*u cầu mọi <#~|> @^- phòng xử án đứng dậy. Chủ toạ phi^*n toà khai mạc phi^*n toà như sau: “Hôm nay, ngày, tháng, năm, Toà án nhân dân… mở phi^*n toà sơ thẩm công khai (không công khai) xét xử vụ án về tranh chấp… thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuy^*n bố khai mạc phi^*n toà” và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.2. Sau khi nghe Thư ký Toà án báo cáo có đương sự vắng mặt tại phi^*n toà, Hội đồng xét xử phải vào phòng nghị án thảo luận việc hoãn phi^*n toà theo quy định tại khoản 2 Điều 210 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.3. Chủ toạ phi^*n toà tiến hành kiểm tra căn cước của đương sự có mặt tại phi^*n toà như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Chủ toạ hỏi để các đương sự khai về họ, t^*n, ngày tháng năm sinh; nơi cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nơi cư trú); nghề nghiệp (nếu đương sự là cá nhân); t^*n, địa chỉ trụ sở chính (nếu đương sự là cơ quan, tổ chức). Đối với <#~|> đại diện hợp pháp của đương sự phải hỏi họ để họ khai về: họ, t^*n, tuổi; nghề nghiệp; chức vụ; nơi cư trú; quan hệ với đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trong trường hợp các tài liệu có @^- hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các đương sự về căn cước có sự khác nhau, thì cần phải xác minh chính xác về căn cước của họ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.4. Đối với việc phổ biến quy*k%, nghĩa vụ của các đương sự và của những <#~|> tham gia tố tụng khác, chủ toạ phi^*n toà phải phổ biến đầy đủ quy*k%, nghĩa vụ của họ quy định tại điều %30%#j= tương ứng của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Đối với nguy^*n đơn phải giải thích đầy đủ quy*k%, nghĩa vụ của họ quy định tại Điều 58 và Điều 59 của BLTTDS…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với <#~|> phi^*n dịch, <#~|> giám định chủ toạ phi^*n toà y^*u cầu họ phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ; đối với <#~|> làm chứng là <#~|> thành ni^*n, thì y^*u cầu họ cam đoan khai báo trung thực.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.5. Đối với trường hợp Hội đồng xét xử quyết định hoãn phi^*n toà, thì khi mở lại phi^*n toà, chủ toạ phi^*n toà không đọc lại quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nếu Hội đồng xét xử quyết định hoãn phi^*n toà mà @^- thời gian ?/??\ẩn bị mở phi^*n toà, có sự thay đổi, phân công lại <#~|> tiến hành tố tụng có t^*n @^- quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì Toà án thông báo cho những <#~|> quy định tại khoản 2 Điều 195 của BLTTDS biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Về khoản 1 Điều 218 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc thay đổi, bổ sung y^*u cầu của đương sự tại phi^*n toà chỉ được Hội đồng xét xử chấp nhận nếu việc thay đổi, bổ sung y^*u cầu của họ không vượt quá w--W--W vi y^*u cầu khởi kiện, y^*u cầu phản tố hoặc y^*u cầu độc lập ban đầu được thể hiện @^- đơn khởi kiện của nguy^*n đơn, đơn phản tố của bị đơn, đơn y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc thay đổi, bổ sung y^*u cầu của đương sự phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà. Trong trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận y^*u cầu thay đổi, bổ sung của đương sự, thì phải ghi @^- bản án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7. Về Điều 219 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp tại phi^*n toà có đương sự rút y^*u cầu, thì tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.1. Nếu nguy^*n đơn rút toàn bộ y^*u cầu khởi kiện, nhưng bị đơn vẫn giữ y^*u cầu phản tố của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 219 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ra quyết định đình chỉ xét xử đối với toàn bộ y^*u cầu của nguy^*n đơn đã rút theo quy định tại khoản 2 Điều 218 của BLTTDS;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Công bố việc thay đổi địa vị tố tụng của các đương sự. Bị đơn vẫn giữ nguy^*n y^*u cầu phản tố của mình trở thành nguy^*n đơn; nguy^*n đơn đã rút toàn bộ y^*u cầu của mình trở thành bị đơn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.2. Nếu nguy^*n đơn rút toàn bộ y^*u cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ y^*u cầu phản tố, nhưng <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan vẫn giữ nguy^*n y^*u cầu độc lập của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 219 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ra quyết định đình chỉ xét xử đối với toàn bộ y^*u cầu của nguy^*n đơn, của bị đơn đã rút theo quy định tại khoản 2 Điều 218 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Công bố công khai tại phi^*n toà việc thay đổi địa vị tố tụng tuỳ theo mối quan hệ giữa các đương sự li^*n quan đến y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.3. Việc thay đổi địa vị tố tụng của đương sự phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà và phải được ghi @^- bản án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8. Về khoản 1 Điều 220 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8.1. Trước khi ?/??\yển sang phần hỏi, Hội đồng xét xử cần giải thích cho các đương sự biết nội dung quy định tại Điều 220 của BLTTDS, hỏi họ có thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không; nếu có thì hỏi họ có hoàn toàn tự nguyện hay không, có bị ép buộc hay không và xem xét thoả thuận đó có trái pháp %30%#j=, đạo đức %z/%%\c hay không và cho họ biết hậu quả của việc Toà án ra quyết định công nhận thoả thuận đó, thì các đương sự không được kháng cáo, Viện kiểm sát không được kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; quyết định của Toà án công nhận sự thoả thuận của đương sự về việc giải quyết vụ án có hiệu lực pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8.2. Sự thoả thuận của các đương sự phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà. %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ quy định tại Điều 210 của BLTTDS, thì Hội đồng xét xử thảo luận và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án tại phòng xử án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">9. Về Điều 236 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.1. Các thành vi^*n %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">Hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề /|$\t; cụ thể là các vấn đề chính sau: căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra xem xét tại phi^*n toà, qua việc hỏi và tranh luận tại phi^*n toà, qua việc xem xét ý kiến của những <#~|> tham gia tố tụng, kiểm sát vi^*n (nếu có) đã đủ căn cứ để chấp nhận toàn bộ, /|$\t phần các y^*u cầu của nguy^*n đơn, y^*u cầu phản tố của bị đơn, y^*u cầu độc lập của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan hoặc không chấp nhận toàn bộ, /|$\t phần các y^*u cầu của các đương sự hay chưa, nếu đã đủ căn cứ để chấp nhận %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thì theo điểm, khoản, điều %30%#j= nào của văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= tương ứng và án phí dân sự sơ thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.2. Trong trường hợp Hội đồng xét xử sơ thẩm chỉ có /|$\t Thẩm phán %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">và hai Hội thẩm nhân dân, thì khi phát biểu (hoặc khi biểu quyết) các Hội thẩm nhân dân phát biểu (hoặc biểu quyết) trước, Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà phát biểu (hoặc biểu quyết) sau. Trong trường hợp Hội đồng xét xử sơ thẩm có hai Thẩm phán và %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">ba Hội thẩm nhân dân, thì các Hội thẩm nhân dân phát biểu (hoặc biểu quyết) trước, đến Thẩm phán không phải là chủ toạ phi^*n toà và sau cùng là Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà phát biểu (hoặc biểu quyết).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.3. Thành vi^*n của Hội đồng xét xử có ý kiến thiểu số, thì có quy*k% (không phải là nghĩa vụ) trình bày ý kiến của mình bằng văn bản ri^*ng và văn bản đó được đưa vào hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.4. Trong bi^*n bản nghị án phải ghi lại đầy đủ các ý kiến đã thảo luận %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">về từng vấn đề /|$\t và quyết định theo đa số của Hội đồng xét xử về từng vấn đề đó. Các thành vi^*n Hội đồng xét xử phải ký vào bi^*n bản nghị án tại phòng nghị án trước khi tuy^*n án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9.5. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có thời gian dài, thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phi^*n toà. Hội đồng xét xử phải thông báo ngày giờ tuy^*n án cho các đương sự biết. Nếu đã ấn định ngày giờ tuy^*n án mà có thay đổi, thì Hội đồng xét xử phải thông báo lại cho các đương sự biết việc thay đổi đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">10. Về Điều 238 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bản án sơ thẩm phải được viết đúng quy định tại Điều 238 của BLTTDS, cách viết, trình bày phải theo đúng mẫu bản án sơ thẩm và hướng dẫn sử dụng mẫu bản án sơ thẩm đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ nhất “Những quy định ?/??\ng” của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Cùng với bi^*n bản nghị án, bản án gốc phải được các thành vi^*n %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">Hội đồng xét xử thông qua và ký tại phòng nghị án và được lưu vào hồ sơ vụ án. Tr^*n cơ sở bản án gốc, Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà thay mặt Hội đồng xét xử ký các bản án chính và Toà án thực hiện việc giao hoặc gửi bản án theo quy định tại Điều 241 của BLTTDS.%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-style: italic">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">11. Về Điều 239 của BLTTDS

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Khi tuy^*n án mọi %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"><#~|> @^- phòng xử án phải đứng dậy. Nếu thấy có <#~|> không đứng dậy, thì Thư ký Toà án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">phải nhắc nhở họ, nếu <#~|> đó báo cáo vì lý do sức khoẻ n^*n không thể đứng dậy được, thì chủ toạ phi^*n toà cho phép ngồi tại chỗ và sau đó mới tuy^*n án. Chủ toạ phi^*n toà hoặc /|$\t thành vi^*n khác của Hội đồng xét xử đọc bản án; nếu bản án dài thì có thể thay nhau đọc bản án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp bản án quá dài, thì chủ toạ phi^*n toà có thể chỉ y^*u cầu mọi <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">@^- phòng xử án phải đứng dậy khi đọc phần mở đầu và phần quyết định của bản án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi đọc xong bản án, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, chủ toạ %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">phi^*n toà hoặc /|$\t thành vi^*n khác của Hội đồng xét xử giải thích th^*m về việc thi hành bản án và quy*k% kháng cáo của đương sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với đương sự không biết tiếng Việt, thì sau khi tuy^*n án xong <#~|> phi^*n dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án sang thứ tiếng mà họ biết (bao gồm cả phần bản án có li^*n quan đến họ và phần bản án có li^*n quan đến các đương sự khác @^- vụ án).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12. Về Điều 240 của BLTTDS%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.1. Chỉ được sửa chữa, bổ sung bản án @^- các trường hợp sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả như: lỗi do viết không đúng từ ngữ, dấu, chữ viết hoa, viết thường, phi^*n âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, bỏ sót không ghi t^*n đệm @^- họ, t^*n của đương sự…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai (kể cả án phí) như: cộng, trừ, nhân, chia sai…, mà phải sửa lại cho đúng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12.2. Toà án phải gửi văn bản thông báo về việc sửa chữa, bổ sung bản án cho những <#~|> quy định tại khoản 1 Điều 240 của BLTTDS. Thông báo về việc %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">sửa chữa, bổ sung bản án phải làm đúng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">IV. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Đơn khởi kiện (mẫu số 01)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Giấy báo nhận đơn khởi kiện (mẫu số 02)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Thông báo trả lại đơn khởi kiện (mẫu số 03)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Thông báo nộp ti*k% tạm ứng án phí (mẫu số 04)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Thông báo về việc thụ lý vụ án (mẫu số 05)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Thông báo về phi^*n hoà giải (mẫu số 06)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7. Bi^*n bản hoà giải (mẫu số 07)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8. Bi^*n bản hoà giải thành (mẫu số 08)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (mẫu số 09)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 10a)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 10b)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 11a)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (mẫu số 11b)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">12. Quyết định đưa vụ án ra xét xử (mẫu số 12)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">13. Bi^*n bản phi^*n toà dân sự sơ thẩm (mẫu số 13)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">14. Quyết định hoãn phi^*n toà (mẫu số 14)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">15. Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (mẫu số 15)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: normal">V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Hiện

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 01

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày….. tháng …… năm…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">ĐƠN KHỞI KIỆN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n <#~|> khởi kiện: (3)…………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n <#~|> có quy*k% và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n <#~|> bị kiện: (7) ……..………………………………………………….…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………...…….…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan (nếu có) (9)…….. …….……………....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Y^*u cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan (11)………………………………………………………….…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n <#~|> làm chứng (nếu có) (12)……..……...……………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1………………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2…………………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Các thông tin khác mà <#~|> khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(15)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………… …………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………………………………………………………………….……….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người khởi kiện (16)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi t^*n Toà án có thẩm quy*k% giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Y^*n) và địa chỉ của Toà án đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu <#~|> khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và t^*n; nếu <#~|> khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n cơ quan, tổ chức và ghi họ, t^*n của <#~|> đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu <#~|> khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu <#~|> khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(11) N^*u cụ thể từng vấn đề y^*u cầu Toà án giải quyết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(12) và (13) Ghi họ và t^*n, địa chỉ nơi <#~|> làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi <#~|> đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(14) Ghi rõ t^*n các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, …)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(15) Ghi những thông tin mà <#~|> khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp /|$\t @^- các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(16) Nếu <#~|> khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của <#~|> khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì <#~|> đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký t^*n, ghi rõ họ t^*n, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 02

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">______________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../GB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">GIẤY%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> BÁO NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: (2)…..………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)………………………………………………………….…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân …………………………đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày …….tháng …..năm………..của ………………………….(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện ?/??\yển đến) ngày….tháng…..năm……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Về việc y^*u cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các y^*u cầu @^- đơn khởi kiện) ...…………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân ………….sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Người khởi kiện;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ <#~|> khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.5pt; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">(2) mà không phải ghi họ t^*n (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 03

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi :(2)…………………………………………….……………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)…………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xem xét đơn khởi kiện của: (4)…………………… và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về việc y^*u cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các y^*u cầu @^- đơn khởi kiện) ………………………………………………………..……………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp (5) ………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào điểm (6)…….khoản 1 Điều 168 (hoặc khoản 2 Điều 169) của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân……………………………….. trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho <#~|> khởi kiện được biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo trả lại đơn khởi kiện, <#~|> khởi kiện có quy*k% khiếu nại với Chánh án Toà án nhân dân……………………về việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ TAND.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện; nếu Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi t^*n tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ t^*n (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(5) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 168 hay khoản 2 Điều 169 của BLTTDS được hướng dẫn tại mục 7 và mục 9 Phần I của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006, thì ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào thì căn cứ vào điểm, khoản, điều %30%#j= cụ thể đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 04

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">______________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> (1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> BÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi:(2)………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)….…………………………………………….....………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài li^*u, chứng cứ kèm theo;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của <#~|> khởi kiện thuộc thẩm quy*k% giải quyết của Toà án nhân dân…………. và <#~|> khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp ti*k% tạm ứng án phí theo quy định của pháp %30%#j=.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào khoản 1 Điều 171 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân………………………thông báo cho:(4) ……………..biết%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến trụ sở Toà án nhân dân…….……………, địa chỉ:…...…………………….....………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">để làm thủ tục nộp ti*k% tạm ứng án phí sơ thẩm theo quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu <#~|> khởi kiện không đến Toà án để làm thủ tục nộp ti*k% tạm ứng án phí sơ thẩm mà không có lý do chính đáng, thì Toà án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho <#~|> khởi kiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 168 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">_________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án nhân dân ra thông báo nộp ti*k% tạm ứng án phí; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ t^*n (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">MẪU SỐ 05

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../TB-TLVA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG BÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: (2)…..……………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)…………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày….. tháng…… năm…….,Toà án nhân dân……………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">đã thụ lý vụ án dân sự số:…../…../TLST-…(4) về việc(5)…….….……………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ đơn khởi kiện của(6) .…………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ (7)……………………..……………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những vấn đề cụ thể <#~|> khởi kiện y^*u cầu Toà án giải quyết bao gồm: (8)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1…………………………….…….………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2…………………………….…….………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..…………………………….…….………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kèm theo đơn khởi kiện, <#~|> khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây: (9) ……………….………...…………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1…………………………….……….………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2……………………………..……….……………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..……………………………..……….……………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 174 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo cho (10) …………………………………………………………………...được biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, <#~|> được thông báo phải nộp (gửi) cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với y^*u cầu của <#~|> khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án n^*u rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà <#~|> được thông báo không có ý kiến gì đối với các y^*u cầu của <#~|> khởi kiện, thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có @^- hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ghi nơi nhận theo quy định tại Điều 174 của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: bold">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án có thẩm quy*k% thông báo về việc thụ lý vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (Ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) và (3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> Nếu là cá nhân, thì ghi họ t^*n, địa chỉ của <#~|> được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi ký hiệu vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. (Ví dụ: Số 05/2006/TLST-HNGĐ).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “về việc tranh chấp về hợp đồng dân sự thu^* nhà ở”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) và (7) Nếu là cá nhân, thì ghi họ t^*n, địa chỉ của <#~|> khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Ghi cụ thể những vấn đề mà <#~|> khởi kiện y^*u cầu Toà án giải quyết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Ghi cụ thể t^*n những tài liệu, chứng cứ của <#~|> khởi kiện gửi kèm theo đơn khởi kiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và t^*n (ví dụ: Thông báo cho Ông được biết; Thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 06

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..........(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG BÁO

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">VỀ PHIÊN HOÀ GIẢI

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kính gửi: (2)…..…………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: (3)………………………………………………………….……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.6pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào các điều 180, 181, 182 và 183 của Bộ %30%#j= tố tụng dân %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Sau khi nghi^*n cứu các tài liệu, chứng cứ có @^- hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số số…../……/ TLST-……ngày….tháng…..năm…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau và việc giải quyết vụ án là cần thiết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vì các lẽ tr^*n:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Thông báo cho:(4)……….………..........................................….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Là:(5)……………………………………………….…@^- vụ án biết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đúng…..giờ….phút, ngày……tháng……năm………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Có mặt tại phòng số……,trụ sở Toà án nhân dân……………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …..…..…………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Để tham gia phi^*n hoà giải.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm(6)……………….……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Nếu <#~|> được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi @^- thông báo này để tham gia phi^*n hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Như tr^*n;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra thông báo về phi^*n hoà giải; nếu Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi t^*n tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Việt Y^*n tỉnh Bắc Giang). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ t^*n, địa chỉ của <#~|> được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ t^*n (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> Ghi như hướng dẫn tại điểm (2), không phải ghi địa chỉ.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi địa vị pháp lý của <#~|> được thông báo @^- vụ án (ví dụ: là nguy^*n đơn, bị đơn…).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi đầy đủ nội dung các vấn đề cần hòa giải @^- vụ án (ví dụ: @^- vụ án ly hôn các vấn đề cần được hoà giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản ?/??\ng của vợ chồng và các vấn đề khác có li^*n quan, nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 07

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">_____________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN HOÀ GIẢI

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hôm nay ngày.….tháng…..năm….. vào hồi.….giờ.….phút……...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại trụ sở Toà án nhân dân :………..……………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.8pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bắt đầu tiến hành phi^*n hoà giải để các đương sự thoả thuận với %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:….../…..../TLST-...…(2) ngày….. tháng….. năm ………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">I. Những <#~|> tiến hành tố tụng:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán – Chủ trì phi^*n hoà giải: Ông (Bà)…………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản hoà giải: Ông (Bà)………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">II. Những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: bold">(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HOÀ GIẢI

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải đã được Toà án thông báo.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Thẩm phán chủ trì phi^*n hoà giải kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Thẩm phán chủ trì phi^*n hoà giải phổ biến cho các đương sự biết các quy định của pháp %30%#j= có li^*n quan đến việc giải quyết vụ án để các b^*n li^*n quan li^*n hệ đến quy*k%, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">.……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.6pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHỮNG NỘI DUNG NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI ĐÃ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VÀ KHÔNG THOẢ THUẬN ĐƯỢC (5)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">.……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI (6)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">.……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…….……………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phi^*n hoà giải kết thúc vào hồi….giờ…. phút, ngày ….. tháng …... năm……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ trì

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">phi^*n hoà giải

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ghi bi^*n bản hoà giải%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-style: italic">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Các đương sự
tham gia phi^*n hoà giải

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">_________________________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n TAND tiến hành phi^*n hoà giải; nếu là TAND cấp huyện, thì cần ghi rõ TAND huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: TAND huyện X, tỉnh H); nếu là TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ TAND tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: TAND thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: số 30/2006/TLST-HNGĐ).%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi họ t^*n, địa vị pháp lý @^- vụ án và địa chỉ của những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải theo thứ tự như hướng dẫn cách ghi @^- mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết
số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải về những vấn đề cần phải giải quyết @^- vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi những nội dung những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải đã thoả thuận được trước, đến những nội dung những <#~|> tham gia phi^*n hoà giải không thoả thuận được. Trong trường hợp các b^*n đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, thì Thẩm phán chủ trì phi^*n hoà giải lập bi^*n bản hoà giải thành theo mẫu số 08 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi họ t^*n, địa vị pháp lý và y^*u cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của <#~|> tham gia phi^*n hoà giải.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 08

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">HOÀ GIẢI THÀNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào bi^*n bản hoà giải ngày… tháng... năm...…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:…/…./TLST-.....(2) ngày…tháng… năm.....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Lập bi^*n bản hoà giải thành do các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(3)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1…………………………………………………………………..…………..%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2………………………………………………………….…………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..……………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập bi^*n bản hoà giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận tr^*n đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp %30%#j= ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">chủ trì phi^*n hoà giải

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">- Những <#~|> tham gia hoà giải;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">______________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án tiến hành phi^*n hoà giải và lập bi^*n bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi số ký hiệu và ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết @^- vụ án mà các đương sự đã thoả thuận được với nhau.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chú ý:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Bi^*n bản hoà giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">giải.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 09

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../...../QĐST-..... (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">_____________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CÔNG NHẬN SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.7pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 187 và Điều 188 của Bộ %30%#j= tố tụng dân %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">sự;%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.7pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào bi^*n bản hoà giải thành ngày…..tháng……năm ….. về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">số:…/…./TLST-.....(3) ngày…tháng… năm.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.7pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các thoả thuận của các đương sự được ghi @^- bi^*n bản hoà giải thành về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các đương sự không trái pháp %30%#j=, không trái đạo đức %z/%%\c.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập bi^*n bản hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự:(4)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………….............…………………………...........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………….............…………………………...........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">(5)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………….............…………………………...........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………….............…………………………...........................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định này có hiệu lực pháp %30%#j= ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi theo quy định tại đoạn 2 khoản 1
Điều 187 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 09:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2006/QĐST-KDTM%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi số ký hiệu và ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi họ t^*n, địa vị pháp lý @^- vụ án, địa chỉ của các đương sự theo thứ tự như hướng dẫn cách ghi @^- mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết @^- vụ án đã được thể hiện @^- bi^*n bản hoà giải thành (kể cả án phí).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 10A

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ...../...../QĐST-.....(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">______________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 189 và Điều 194 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi nghi^*n cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">:(3) …………………………………………………………………………….%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số…/…/TLST-…(4)ngày…tháng… %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">năm…%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">về việc%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> …………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn:(6) …………………………………………………………………………..%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn:(7)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> …………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan (nếu có).(8)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ……….……………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> …………………………………………………………………………………%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kể từ ngà%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">y…th%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">áng…n%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">ăm…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi theo quy định tại khoản 2 Điều 194 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10a:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Toà án ra quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ t^*n tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2006/QĐST- HNGĐ).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi cụ thể lý do của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 189 của BLTTDS (ví dụ: Xét thấy nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà chưa có cá nhân kế thừa quy*k% và nghĩa vụ @^- tố tụng của cá nhân đó quy định tại khoản 1 Điều 189 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6), (7) và (8) Nếu nguy^*n đơn, bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 10B

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ...../...../QĐST-.....(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">______________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">Ông (Bà)…………………….…………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 <#~|>): %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">Ông (Bà)……………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Hội thẩm nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.Ông (Bà).........................................................……..........…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.Ông (Bà)..........................................................…….........…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.Ông (Bà)………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 189 và Điều 210 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">:(3) ...……………………………………….………………………………….%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số …/.../TLST-%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…(4)ngày…tháng…năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">về việc%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">….................................................................................……..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn:(6)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> .............................................................................………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............................................................................................…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn:(7)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ..............................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ............................................................................................…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan (nếu có).(8)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> …................................…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> .................................………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kể từ ngày….tháng….năm.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi theo quy định tại khoản 2 Điều 194 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán – Chủ tọa phi^*n tòa

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10b:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Toà án ra quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ t^*n tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án (ví dụ: Số 02/2006/QĐST- HNGĐ).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi cụ thể lý do của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 189 của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà chưa có cá nhân kế thừa quy*k% và nghĩa vụ @^- tố tụng của cá nhân đó quy định tại khoản 1 Điều 189 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về thừa kế tài sản”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6), (7) và (8) Nếu nguy^*n đơn, bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 11A

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../...../QĐST- ……(2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 192 và Điều 194 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi nghi^*n cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm ……….………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy(3)………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự t%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">hụ lý số…/…/TLST-…(4)ngày… tháng…năm…. về việc(5)………………………………………………………………….……………. :

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn:(6)……………………………………………………………………..……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………………………………………....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn:(7) ………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có).(8)………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ……………………………………………………………………………………….(9)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Các đương sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- VKS cùng cấp;%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11a%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Toà án ra quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ t^*n tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 02/2006/QĐST - KDTM).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 192 hoặc các điều %30%#j= khác của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà quy*k%, nghĩa vụ của họ không được thừa kế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: số 50/2006/TLST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về cấp dưỡng”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6), (7) và (8) Nếu nguy^*n đơn, bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở của %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Tuỳ vào từng trường hợp đình chỉ vụ án cụ thể mà ghi hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 193 của BLTTDS, (kể cả về ti*k% tạm ứng án phí).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 11B

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../...../QĐST-….. (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............…………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">Ông (Bà)…………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 <#~|>): %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">Ông (Bà)……………..………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Hội thẩm nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.Ông (Bà)......……..............................................................……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.Ông (Bà)............…….......................................................…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.Ông (Bà)………………………………………………………………..%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 192 và Điều 210 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy(3)………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự t%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">hụ lý số…/…/TLST-…(4)ngày… tháng…năm…. về việc(5)……..…………………………………………………………….……… giữa:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn:(6)……………………………………………………………………..……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ………………………………………………………………………………....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn:(7) ………………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi và nghĩa vụ li^*n quan (nếu có).(8)………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ………………………………………………………………………………………..(9)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Các đương sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- VKS cùng cấp;%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán – Chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11b:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Toà án ra quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ t^*n tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 02/2006/QĐST - KDTM).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 192 hoặc các điều %30%#j= khác của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguy^*n đơn là cá nhân đã chết mà quy*k%, nghĩa vụ của họ không được thừa kế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: số 50/2006/TLST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về mua bán hàng hoá”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6), (7) và (8) Nếu nguy^*n đơn, bị đơn, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở của %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Tuỳ vào từng trường hợp đình chỉ vụ án cụ thể mà ghi hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 193 của BLTTDS (kể cả về ti*k% tạm ứng án phí).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 12

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> (1)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ....../ ....../QĐST-….. (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> năm%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………………%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào các điều 41, 179 và 195 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi nghi^*n cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số//TLST%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.3pt">-..%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: bold">(3)ngày thángnăm ……;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc:(4)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn(5)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ……………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….…………..%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn(6) %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………………………………………………………………………………………%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………….…………%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lơi, nghĩa vụ li^*n quan (nếu có)(7)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……..………………………….%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> …………………………………………………………………………….…………%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người khởi kiện y^*u cầu Toà án giải quyết vụ án (nếu có):(8)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ….……………..%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa chỉ: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………….%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thời gian mở phi^*n toà:……giờ…phút, ngày……tháng……năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">. ………….………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Địa điểm mở phi^*n toà:…………………………………………………………………………%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Những <#~|> tiến hành tố tụng:(9)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: Ông (Bà)..……………………………………………….…..….%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 <#~|>): Ông (Bà)………………….%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán dự khuyết (nếu có):%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> Ông (Bà)…….…………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Hội thẩm nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> Ông (Bà)…………..……………………………………………..……%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có):%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> Ông (Bà)..………………………………………….….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án: Ông (Bà)(10)….………………………………………...………………………%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Kiểm sát vi^*n Viện kiểm sát nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">(11)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ……………………………………………………%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tham gia phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)….……………………….…………………………………..…%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Những <#~|> tham gia tố tụng khác:%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: bold">(12)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ……………………………………………………....%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………………………………%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Các đương sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- VKS cùng cấp;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Th%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ẩm phán

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số %%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">12:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.6pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: Số: 1%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10/2006/QĐST -DS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">G%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">hi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: số 15/2006/TLST-LĐ).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi đúng việc ghi trích yếu vụ án được hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(5) Nếu nguy^*n đơn là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ của các nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) (7), và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Nếu Hội đồng xét xử gồm ba <#~|>, thì chỉ ghi họ t^*n của Thẩm phán chủ toạ phi^*n tòa, bỏ dòng “Thẩm phán…”; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ t^*n của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm <#~|>, thì ghi họ t^*n của Thẩm phán, họ t^*n của cả ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu có Hội thẩm nhân dân dự khuyết, thì ghi họ t^*n của Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10) Ghi họ t^*n của Thư ký Toà án.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(11) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phi^*n toà, thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1) song đổi các chữ “ Toà án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(12) G%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">hi họ t^*n, địa chỉ của những <#~|> tham gia tố tụng khác (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">MẪU SỐ 13

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo nghị quyết số 02/2006/nq-hđtp ngày 12 tháng 5 năm 2006 của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">_______________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">PHIÊN TOÀ SƠ THẨM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vào hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...phút, ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...năm...……………………………………%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại:(2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">...................................................................................................... ..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án nhân dân.............................................................................………….........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mở phi^*n toà để xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số…/.../TLST-…. ngày…..tháng…..năm…..về việc(3)………………………….…………….….….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">vụ án được xét xử(4)………………………….……………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">I. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Nguy^*n đơn:(5)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">.....................................................................................…………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của nguy^*n đơn%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:(7)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ……………..……………………………………………………………………..2.Bị đơn:(8)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">……………………......................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của bị đơn%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:(9)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">………………….........................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của bị đơn:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">………………….........................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan:(11)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………….....…………………………………….Người đại diện hợp pháp của n%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">gười có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan:(12)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………….…………………………………………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của n%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">gười có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan:(13)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">………………….........................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Người làm chứng:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(14)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">………………….........................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Người phi^*n dịch:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(15)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">………………….........................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.Người giám định:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(16)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">………………….........................................................................................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">II. NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Thẩm phán%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt"> - Chủ toạ phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">…………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán (nếu có): Ông (Bà) %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">……………..……………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Các Hội thẩm nhân dân :%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(17)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Ông (Bà):%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">………………………………………………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Ông (Bà):%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">……………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Ông (Bà):%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">……………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">…………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Toà án:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">(18)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> …………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Đại diện Viện kiểm sát nhân dân: (19)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> …………….…%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tham gia phi^*n toà (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Ông (Bà)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………….………………………%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-style: italic">K%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">iểm sát vi^*n.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">III. PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà tuy^*n bố khai mạc phi^*n toà và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Thư ký Toà án báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những <#~|> tham gia phi^*n toà theo giấy triệu %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tập, %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">giấy báo của Toà án và lý do vắng mặt.(20)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà kiểm tra lại sự có mặt của những <#~|> tham gia phi^*n toà theo giấy triệu tập, giấy báo của Toà án và kiểm tra căn cước của đương sự; %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">giải thích quy*k%, nghĩa vụ của các đương sự và của những <#~|> tham gia tố tụng khác tại phi^*n toà; y^*u cầu <#~|> phi^*n dịch, <#~|> giám định phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ và y^*u cầu <#~|> làm chứng phải cam đoan không khai báo gian dối.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà giới thiệu họ, t^*n những <#~|> tiến hành tố tụng, <#~|> giám định, <#~|> phi^*n dịch.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà hỏi %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">những <#~|> có quy*k% y^*u cầu thay đổi những <#~|> tiến hành tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát vi^*n (nếu có), Thư ký Toà án, <#~|> giám định, <#~|> phi^*n dịch hay không.(21)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà hỏi những <#~|> tham gia tố tụng và Kiểm sát vi^*n (nếu có) xem có ai cung cấp th^*m tài liệu, chứng cứ mới tại phi^*n toà hay không.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">IV. PHẦN THỦ TỤC HỎI TẠI PHIÊN TOÀ:(22)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">V. PHẦN TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ:(23)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............................................................................................………..…..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án.(24)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những sửa đổi, bổ sung theo y^*u cầu của Kiểm sát vi^*n và những <#~|> tham gia tố tụng:(25)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phi^*n toà kết thúc vào hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... phút, ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Chữ ký)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Chữ ký)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu bi^*n bản phi^*n toà dân sự sơ thẩm kèm theo bản hướng dẫn này được soạn thảo theo %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">quy định của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự năm 2005. Mẫu %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">này được sử dụng cho tất cả các Toà án khi xét xử sơ thẩm vụ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">án dân sự. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng mẫu bi^*n bản phi^*n toà dân sự sơ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">thẩm kèm theo:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu là Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì ghi Toà án nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">huyện M, tỉnh T); nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-ansi-language: NL">(2) %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Ghi địa điểm nơi tiến hành phi^*n toà (ví dụ: Tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh N; hoặc: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện S, thành phố H).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về tranh chấp về xử lý kỷ %30%#j= theo hình thức sa thải”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi vụ án được xét xử công khai hay xử kín.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Nếu nguy^*n đơn là cá nhân, thì ghi họ t^*n và địa chỉ của cá nhân đó. Nếu nguy^*n đơn là cơ quan, tổ chức, thì ghi t^*n, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi họ t^*n và địa chỉ của <#~|> đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Ghi họ t^*n và địa chỉ của <#~|> bảo vệ quy*k%, lợi ích hợp pháp của nguy^*n đơn; nếu là %30%#j= sư, thì ghi %30%#j= sư %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">của Văn phòng %30%#j= sư nào và thuộc Đoàn %30%#j= sư nào (ví dụ: Ông Trần B, Luật sư Văn phòng %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">%30%#j= sư Vạn Xuân thuộc Đoàn %30%#j= sư tỉnh H); nếu không phải là %30%#j= sư thì ghi nghề nghiệp, nơi công tác của <#~|> đó. Nếu có nhiều nguy^*n đơn, thì ghi cụ thể bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp cho nguy^*n đơn nào. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (10).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(14) Ghi họ t^*n và địa chỉ của <#~|> làm chứng. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(15) Ghi họ t^*n và địa chỉ nơi làm việc của <#~|> phi^*n dịch. Nếu không có nơi làm việc, thì ghi địa chỉ cư trú. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(16) Ghi họ t^*n và địa chỉ nơi làm việc của <#~|> giám định. Nếu không có nơi làm việc, thì ghi địa chỉ cư trú. Nếu có mặt tại phi^*n toà, thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phi^*n toà, thì ghi “vắng mặt”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(17) Ghi lần lượt họ t^*n, nơi công tác của các Hội thẩm nhân dân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(18) %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ghi họ t^*n của %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà và t^*n của Toà án, nơi Thư ký Toà án công tác như hướng dẫn tại điểm (1).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(19) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phi^*n toà, thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1) song đổi các chữ “Toà án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân” và ghi họ t^*n của Kiểm sát vi^*n tham gia phi^*n toà (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(20) Cần ghi rõ trường hợp khi có <#~|> tham gia tố tụng vắng mặt tại phi^*n toà (mà không thuộc trường hợp phải hoãn phi^*n toà), thì Chủ toạ phi^*n toà phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phi^*n toà hay không; nếu có <#~|> đề nghị, thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận, nếu không chấp nhận, thì n^*u rõ lý do và ghi quyết định của Hội đồng xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(21) Nếu những <#~|> có quy*k% y^*u cầu thay đổi những <#~|> tiến hành tố tụng có đề nghị hoặc y^*u cầu thay đổi những <#~|> tiến hành tố tụng, thì ghi đề nghị hoặc y^*u cầu của họ và ghi quyết định của Hội đồng xét xử.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(22) Bắt đầu của phần này ghi: “Chủ toạ phi^*n toà hỏi các đương sự” sau đó ghi việc hỏi tại phi^*n toà.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(23) Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu và đối đáp, ghi ý kiến của Viện kiểm sát (nếu có).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(24) Nếu sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuy^*n án, thì tiếp đó ghi: “Hội đồng xét xử tuy^*n án theo bản án gốc đã được Hội đồng xét xử thông qua tại phòng nghị án” (Không phải ghi phần quyết định của bản án)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">. Nếu Hội đồng xét xử có quyết định khác, thì ghi quyết định của Hội đồng xét xử (ví dụ: Quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận) .

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(25) Ghi theo hướng dẫn tại tiểu mục 4.2 mục 4 Phần III của Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định @^- Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Cần chú ý%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nếu phi^*n toà diễn ra @^- nhiều ngày, thì khi kết thúc mỗi ngày cần %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ghi: %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">“Hội đồng xét xử tạm nghỉ” và khi tiếp tục phi^*n toà cần ghi: “Ngày... tháng... năm... Hội đồng xét xử tiếp tục phi^*n toà”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 14

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> NHÂN DÂN..... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sè:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../...../Q§ST-…. (2)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">____________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">............., ngày ... tháng ... năm...%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">HOÃN PHIÊN TOÀ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............…………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">Ông (Bà)……………………………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 <#~|>): %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">Ông (Bà)……………..…..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Hội thẩm nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.Ông (Bà).....................................................................…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.Ông (Bà).....................................................................…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.Ông (Bà)......................................................................…….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">(3)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....….....................

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">là cán bộ Toà án nhân dân...................…………………………………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">(4)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">............................tham gia phi^*n toà: Ông (Bà) ...........................………..….....Kiểm sát vi^*n (nếu có)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">Đã tiến hành mở phi^*n toà sơ thẩm xét xử vụ án dân sự thụ lý số:.../.../TLST-......., ngày ... tháng... năm.....(5) về việc(6)…...……………….…………………………...

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">^_^ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:.../....../QĐST….. ngày...tháng... năm......(7)…………………………………………………………………….……..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">: %%0%#. http*%!%40%"mso-no-proof: yes">(8)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....................….................................................…………

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào các điều%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">(9)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…..…......... và 208 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">1. Hoãn phi^*n toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số…/.../TLST-…. ngày….tháng…..năm…..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">2.%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà xét xử vụ án được ấn định như sau%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL; mso-no-proof: yes">(10)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi theo quy định tại khoản 3
Điều 208 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. Hội đồng xét xử

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán- Chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (1) Ghi t^*n Toà án nhân dân ra quyết định hoãn phi^*n toà; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định hoãn phi^*n toà (ví dụ: Số: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">89%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">/2006/QĐST-KDTM).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi họ t^*n của Thư ký Toà án và t^*n Toà án nơi thư ký Toà án công tác như hướng dẫn tại điểm (1).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phi^*n toà, thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1) song đổi các chữ “ Toà án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: số 30/2006/TLST-LĐ).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) Ghi số, ngày, tháng, năm của Quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: số 02/2006/QĐST-L%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đ).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(8) Ghi rõ lý do của việc hoãn phi^*n toà%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> dân sự sơ thẩm thuộc trường hợp cụ thể nào quy định tại điều %30%#j= tương ứng của BLTTDS được n^*u tại khoản 1 Điều 208 của BLTTDS (ví dụ: Xét thấy nguy^*n đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại phi^*n toà lần thứ nhất vì lý do tai nạn lao động).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(9) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ghi điều %30%#j= tương ứng của BLTTDS (ví dụ: nguy^*n đơn vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (bị tai nạn lao động phải đi cấp cứu tại bệnh viện) %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">quy định tại khoản 1 Điều 199 của BLTTDS, thì ghi: “Căn cứ vào khoản 1 Điều 199 và Điều 208 của BLTTDS”).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(10) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà dân sự sơ thẩm (ví dụ: Phi^*n toà dân sự sơ thẩm sẽ được mở lại vào hồi 08.00 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2006 tại trụ sở Toà án nhân dân %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">quận 1, thành phố H), địa chỉ số….phố…phường….quận 1, thành phố H. Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phi^*n toà xét xử vụ án sẽ được Toà án thông báo sau”.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">MẪU SỐ 15

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN NHÂN DÂN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">..... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">--------------------

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sè:..../TB-TA

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">-----------------------------

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........, ngày.... tháng.... năm.....

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG BÁO SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 240 của Bộ %30%#j= tố tụng dân sự;

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Xét thấy bản án sơ thẩm số…./…/…(2) ,ngày…..tháng….năm…..về…………….

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Toà án nhân dân(3)……………………………………..…. có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ tr^*n xuống (hoặc từ dưới l^*n) trang…của bản án sơ thẩm n^*u tr^*n đã ghi:(4) “………………………..……………………..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">…………………………………………………………………………………...”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:(5)“……………………………….…..……..

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………...……”

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. ……………………………………………………………………………...…

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">……………………………………………………………………………...……

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi gửi:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 240 của BLTTDS).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(hoặc Chánh án, nếu Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán).(6)

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">_________________________________________________________________________________________

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> 15:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi t^*n Toà án nhân dân đã xét xử sơ thẩm và ra bản án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi ký hiệu bản án theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: Số:15/2006/DS-KDTM ngày %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">20.4.2006).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi t^*n Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Trích lại nguy^*n văn phần nội dung bản án phát hiện có sai sót, nhầm lẫn cần sửa chữa, bổ sung.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Nếu Thẩm phán chủ toạ phi^*n toà thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án, thì ghi họ t^*n của Thẩm phán; nếu Chánh án Toà án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án, thì ghi họ, t^*n của Chánh án Toà án.


Văn bản mới