Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">******

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">********

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 1005/2006/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
NGHỊ QUYẾT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ BINH ĐOÀN 5, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC BINH ĐOÀN 15

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
Căn cứ vào Bộ %30%#j= tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;
Xét đề nghị của Chính phủ;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Thành lập Cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 15.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Thành lập Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 2%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định địa bàn hoạt động của Cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 15 và Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 3%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Chính phủ @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> Nguyễn Văn An


Văn bản mới