Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 905/2005/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 1. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ph^* ?/??\ẩn Quyết định số 70/2005/QĐ/VKSTC-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách Vụ thực hành quy*k% công tố và kiểm sát điều tra án hình sự thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành 02 vụ sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Vụ thực hành quy*k% công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế và chức vụ;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Vụ thực hành quy*k% công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự %z/%%\c.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 2. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CHỦ TỊCH%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nguyễn Văn An%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">


Văn bản mới