Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">QUỐC HỘI
-----
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Số: 19/2008/NQ-QH12%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">Hà Nội, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-ansi-language: NL">ngày 03 tháng 06 năm 2008%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-CP ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ đề nghị thông qua Nghị quyết thí điểm về việc <#~|> nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Báo cáo thẩm tra
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">số 240/UBKT12 ngày 29 tháng 4 năm 2008 %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">của Uỷ ban kinh tế của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 1. Phạm vi điều chỉnh %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Nghị quyết này quy định về đối tượng, điều kiện mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài; quy*k% và nghĩa vụ của chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân nước ngoài; thủ tục mua bán nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở; giải quyết tranh chấp, khiếu nại và xử lý vi w--W--W pháp %30%#j= về nhà ở li^*n quan đến các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu theo quy định của Nghị quyết này là căn hộ ?/??\ng cư @^- dự án phát triển nhà ở thương mại và không thuộc khu vực hạn chế hoặc cấm <#~|> nước ngoài cư trú, đi lại.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 2. Đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Cá nhân nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp %30%#j= về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp %30%#j= về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp @^- nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu^* giữ chức danh quản lý @^- doanh nghiệp đó;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Cá nhân nước ngoài đang làm việc @^- lĩnh vực kinh tế - %z/%%\c có trình độ đại học hoặc tương đương trở l^*n và <#~|> có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">4. Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo pháp %30%#j= về đầu tư không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những <#~|> đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 3. Điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Cá nhân nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 của Nghị quyết này phải đang sinh sống tại Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ /|$\t năm trở l^*n và không thuộc diện được hưởng quy*k% ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết này phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt động đầu tư tương ứng với hình thức đầu tư theo quy định của pháp %30%#j= về đầu tư (sau đây gọi ?/??\ng là Giấy chứng nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% của Việt Nam cấp. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 4. Thời hạn được sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Cá nhân nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 của Nghị quyết này được sở hữu nhà ở @^- thời hạn tối đa là 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở. Thời hạn này được ghi @^- Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đối tượng quy định tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở đó.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết này được sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi @^- Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp đó, bao gồm cả thời gian được gia hạn th^*m; thời hạn sở hữu được tính từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở và được ghi @^- Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Trường hợp khi hết hạn đầu tư hoặc khi giải thể, phá sản thì nhà ở của doanh nghiệp quy định tại khoản này được xử lý theo quy định của pháp %30%#j= về đầu tư, pháp %30%#j= về phá sản và các quy định khác của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 5. Quy*k% của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có các quy*k% sau đây:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Tại /|$\t thời điểm, cá nhân nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 của Nghị quyết này được sở hữu /|$\t căn hộ ?/??\ng cư @^- dự án phát triển nhà ở thương mại; nếu đối tượng này được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở khác thì chỉ được chọn sở hữu /|$\t căn hộ ?/??\ng cư @^- dự án phát triển nhà ở thương mại, đối với loại nhà ở khác thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết này được sở hữu /|$\t hoặc /|$\t số căn hộ ?/??\ng cư @^- dự án phát triển nhà ở thương mại cho những <#~|> đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở; nếu doanh nghiệp này được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở khác thì chỉ được chọn sở hữu căn hộ ?/??\ng cư @^- dự án phát triển nhà ở thương mại, đối với loại nhà ở khác thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Bán, tặng cho nhà ở thuộc sở hữu của mình sau thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở; trường hợp chủ sở hữu nhà ở là cá nhân không thể tiếp tục cư trú tại Việt Nam thì được bán hoặc tặng cho nhà ở đã mua trước thời hạn quy định tại khoản này;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">4. Để thừa kế nhà ở theo quy định của pháp %30%#j= về thừa kế của Việt Nam; trường hợp <#~|> nhận thừa kế không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì được hưởng giá trị của nhà ở đó;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">5. Thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">6. Uỷ quy*k% cho <#~|> khác quản lý nhà ở thuộc quy*k% sở hữu hợp pháp của mình;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">7. Y^*u cầu cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở, xác nhận những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở theo quy định của Nghị quyết này và pháp %30%#j= về nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">8. Bảo trì, cải tạo nhà ở và sử dụng không gian của nhà ở phù hợp với quy hoạch xây dựng, kiến trúc và các quy định của pháp %30%#j= Việt Nam; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">9. Được bồi thường thiệt hại khi phải phá dỡ, giải toả theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">10. Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi w--W--W Nghị quyết này và pháp %30%#j= về nhà ở.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 6. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Chỉ được dùng nhà ở vào mục đích để ở, không được dùng để cho thu^*, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Thực hiện việc mua, bán, tặng cho, thừa kế, thế chấp, uỷ quy*k% quản lý nhà ở theo đúng quy định của Nghị quyết này và pháp %30%#j= về nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục khi đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở, xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở theo quy định của Nghị quyết này và pháp %30%#j= về nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">4. Quản lý, sử dụng, bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam nhưng không được làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quy*k%, lợi ích hợp pháp của <#~|> khác;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">5. Thực hiện nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam khi mua bán, tặng cho, thế chấp, thừa kế nhà ở; khi đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở, xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">6. Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% của Việt Nam về việc xử lý vi w--W--W, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở; về việc giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phá dỡ nhà ở; về trưng dụng, trưng mua, mua trước nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 7. Thủ tục mua bán nhà ở%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Việc mua bán nhà ở được lập thành hợp đồng theo quy định của pháp %30%#j= về nhà ở. Hợp đồng mua bán nhà ở được lập bằng tiếng Việt. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở thì b^*n bán có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở cho b^*n mua; trường hợp mua nhà ở của cá nhân thì trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở do hai b^*n thoả thuận. Các b^*n có trách nhiệm thực hiện nộp thuế và lệ phí theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 8. Thẩm quy*k%, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi ?/??\ng là cấp tỉnh) cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Nghị quyết này và pháp %30%#j= về nhà ở. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở bao gồm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">a) Đơn đề nghị; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">b) Bản sao các giấy tờ chứng minh tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 và đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">c) Bản chính hợp đồng mua bán, tặng cho, giấy tờ về thừa kế nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">d) Giấy tờ chứng minh quy*k% sở hữu nhà ở của b^*n bán, b^*n tặng cho, b^*n để thừa kế theo quy định của pháp %30%#j= về nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">đ) Bi^*n lai nộp thuế, lệ phí. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở được quy định như sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở nộp tại cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ giấy tờ thì có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ngay cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết để bổ sung hồ sơ. Thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có giấy bi^*n nhận về việc tổ chức, cá nhân đã nộp đủ hồ sơ, @^- đó ghi rõ ngày giao Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở phải cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở; trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và n^*u rõ lý do.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở được uỷ quy*k% cho <#~|> khác làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều này và các quy định khác của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 9. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Tranh chấp về nhà ở li^*n quan đến các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này được giải quyết theo quy định của Nghị quyết này, pháp %30%#j= về nhà ở, dân sự và tố tụng dân sự của Việt Nam. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Khiếu nại, tố cáo về nhà ở có li^*n quan đến các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này được giải quyết theo quy định của pháp %30%#j= về khiếu nại, tố cáo của Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 10. Xử lý vi w--W--W%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Người nào có hành vi vi w--W--W các quy định của Nghị quyết này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi w--W--W mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi gian lận để mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở không đúng đối tượng, không đủ điều kiện hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được sở hữu nhà ở thì không được cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở, nếu đã được cấp thì bị thu hồi và không được sử dụng nhà ở đó. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam không thực hiện bán hoặc tặng cho nhà ở sau thời hạn mười hai tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này thì bị thu hồi Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở và không được sử dụng nhà ở đó.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam sử dụng hoặc cho <#~|> khác sử dụng nhà ở thuộc quy*k% sở hữu của mình để thực hiện hành vi vi w--W--W pháp %30%#j=, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam bị trục xuất ra khỏi Việt Nam thì nhà ở của họ được xử lý theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định sau đây: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">a) Ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">b) Quy định việc cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">c) Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài @^- w--W--W vi cả nước; giúp Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quy*k% các hành vi vi w--W--W quy định của Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các bộ, cơ quan ngang bộ có li^*n quan @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">a) Công bố khu vực hạn chế, khu vực cấm <#~|> nước ngoài cư trú, đi lại tr^*n địa bàn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quy*k%;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">b) Cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại địa phương;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">c) Báo cáo Bộ Xây dựng tình hình quản lý nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại địa phương;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quy*k% các hành vi vi w--W--W quy định của Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Điều 12. Điều khoản thi hành%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và được áp dụng thí điểm @^- thời hạn năm năm. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">2. Khi Nghị quyết này hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam tiếp tục được sở hữu nhà ở đó theo thời hạn ghi @^- Giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở và có các quy*k%, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp %30%#j= Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">3. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết khi kết thúc thời hạn thực hiện thí điểm.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới