Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
-----
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 60/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Quận 9, ngày 28 tháng 12 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐẾN NĂM 2020

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 15%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph^* duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch ?/??\ng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ph^* duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2092/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch phát triển mạng lưới các công trình giáo dục phổ thông tr^*n địa bàn quận đến năm 2020; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hội đồng nhân dân quận thống nhất với những nội dung Tờ trình số 2092/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân quận về quy hoạch phát triển mạng lưới các công trình giáo dục phổ thông tr^*n địa bàn quận đến năm 2020.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Trong đó lưu ý:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Cần đảm bảo tỉ lệ diện tích đất cho các công trình giáo dục theo ti^*u ?/??\ẩn, gắn với quy hoạch ?/??\ng tỷ lệ 1/10.000.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện tốt chủ trương %z/%%\c hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Hoán ?/??\yển, thanh lý những cơ sở vật chất không bảo đảm ti^*u ?/??\ẩn quy mô nhỏ, không phù hợp quy hoạch xây dựng, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các cơ sở mới hoặc nâng cấp cơ sở cũ có điều kiện phát triển.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng - ban chức năng hoàn chỉnh các thủ tục li^*n quan trình Thành phố ph^* duyệt.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 15, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2007./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khu^*
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới