Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
---------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 23/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BỔ SUNG KINH PHÍ SỬA CHỮA TRƯỜNG LỚP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Tr^*n cơ sở xem xét Tờ trình số 1444/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp. Qua ý kiến thảo luận các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nhất trí theo Tờ trình số 1444/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp là 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và báo cáo cơ quan tài chính cấp tr^*n theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới