Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt">Số: 201/2007/NQ-HĐND%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: italic">VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG BÁN CÔNG, LỚP BÁN CÔNG TRONG TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5932/TTr.UBND, ngày 14/09/2007 về điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công @^- trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An;
Tr^*n cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá - %z/%%\c HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công @^- trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Đối tượng nộp học phí bán công:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Học sinh mầm non học ở trường bán công

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Học sinh trung học phổ thông học ở hệ bán công;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Học sinh học hệ bổ túc trung học phổ thông;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Mức thu học phí bán công:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đơn vị tính: 1.000đ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ngành học

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đơn vị tính

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Phường của thành phố Vinh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Xã (TPV), phường (thị xã Cửa Lò) thị trấn đồng bằng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Xã (Cửa Lò, đồng bằng) thị trấn khu vực 1

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Xã khu vực 1, thị trấn khu vực 2

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Xã khu vực 2, thị trấn khu vực 3

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Xã khu vực 3

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Mầm non bán công

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1.000/HS/tháng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

Không điều chỉnh mà vẫn thực hiện theo Quyết định số 110/2005/QĐ-

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UBND ngày 30/10/2005 của UBND tỉnh Nghệ An

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nhà trẻ bán trú

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">146-176

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">121-141

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">76-86

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">66-76

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">56-66

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nhà trẻ không bán trú

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">126-156

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">106-126

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">66-76

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">56-66

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">51-61

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Mẫu giáo bán trú

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">137-162

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">112-132

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">69-79

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">64-74

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">59-69

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Mẫu giáo không bán trú

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">86-96

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">71-81

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">42-47

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">37-42

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">32-37

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Học phí THPT bán công%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1.000/HS/tháng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">113-128

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">108-123

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">103-118

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">98-113

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">98-113

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Học phí bổ túc THPT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1.000/HS/tháng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">93-108

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">93-108

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">88-103

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">83-98

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">83-98

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3.Tổ chức thu và quản lý học phí bán công:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, có hệ bán công và bổ túc trung học phổ thông chịu trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng học phí bán công theo quy định hiện hành.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% phần học phí tăng th^*m của hệ bán công so với Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Nghệ An cho học sinh con hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của Chính phủ

- Khi có sự thay đổi về chế độ ti*k% lương theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh trình Thường trực và các ban HĐND tỉnh thống nhất để thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 09 năm 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới