Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 194/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THÔNG QUA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CAI NGHIỆN, DẠY NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM SAU CAI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư li^*n tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH/BTC ngày 02/11/2004 của Bộ Lao động TB&XH - Bộ Tài chính hướng dẫn trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với <#~|> nghiện ma tuý;
Xét đề nghị của của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4124/TTr.UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007;
Tr^*n cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Thông qua /|$\t số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho <#~|> nghiện ma tuý tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Các xã, phường, thị trấn tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho những <#~|> nghiện ma tuý là đối tượng thuộc gia đình Thương binh, Lị^*t sỹ, <#~|> có công với cách mạng, gia đình hưởng chính sách trợ cấp %z/%%\c thường xuy^*n và gia đình thuộc hộ nghèo thì được hỗ trợ 01 lần ti*k% thuốc cai nghiện với mức hỗ trợ là 250.000đ/ <#~|>. Đơn vị tổ chức cai nghiện nhận số ti*k% này sau khi đối tượng cai nghiện xong.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Người nghiện ma tuý bị bắt buộc đưa vào cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục lao động %z/%%\c (TTGDLĐXH) được hỗ trợ 12 tháng ti*k% ăn với mức 140.000 đồng/ tháng và 250.000 đồng ti*k% thuốc cai/1 lần chấp hành Quyết định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Người nghiện ma tuý là đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sỹ, <#~|> có công với cách mạng, gia đình hưởng chính sách trợ cấp %z/%%\c thường xuy^*n, gia đình thuộc hộ nghèo và <#~|> không có nơi cư trú ổn định vào cai nghiện tại TTGDLĐXH và cai tại cộng đồng (xã, phường, thị trấn) được hỗ trợ 01 lần ti*k% học nghề với mức 360.000đồng/<#~|>.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Hộ gia đình có <#~|> nghiện sau khi đã cai, nếu có phương án sản xuất, kinh doanh thì được vay vốn ưu đãi từ quỹ giải quyết việc làm của tỉnh để giúp <#~|> nghiện tạo việc làm, mức vay tối đa 20 triệu đồng/ hộ gia đình.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Hàng năm bố trí ngân sách tỉnh, huyện (thành phố), để đầu tư xây dựng và nâng cấp các TTGDLĐXH và các phòng cai nghiện tại xã, phường, thị trấn trọng điểm theo dự án được UBND tỉnh ph^* duyệt.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Đối với cán bộ làm công tác quản lý cai nghiện:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Cán bộ, vi^*n chức làm việc tại các TTGDLĐXH, được hưởng trợ cấp đặc thù, mức trợ cấp bằng 1,2 lần mức lương tối thiểu/<#~|>/tháng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý (có từ 20 <#~|> nghiện trở l^*n) trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Ban cai nghiện @^- thời gian quản lý cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai tại địa phương là 300.000 đồng/tháng/1 xã.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Để thu hút cán bộ có trình độ ?/??\y^*n môn đại học, cao đẳng phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai làm việc lâu dài tại các TTGDLĐXH ( thời gian làm việc tại trung tâm ít nhất là 5 năm trở l^*n) ngoài hưởng lương theo ngạch bậc, được trợ cấp 1 lần /|$\t khoản ti*k% bằng 15 lần mức lương tối thiểu.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">f) Doanh nghiệp tr^*n địa bàn tỉnh có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là <#~|> sau cai nghiện vào làm việc lâu dài được miễn giảm thuế theo quy định của pháp %30%#j= và căn cứ vào mức độ sử dụng lao động là <#~|> sau cai nghiện @^- tổng số lao động của dự án, phương án sản xuất kinh doanh để UBND tỉnh quyết định cho vay vốn giải quyết việc làm với lãi suất ưu đãi; mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng/1 dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007 ./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới