Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 193/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THÔNG QUA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ - TẠO VIỆC  LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Bộ %30%#j= Lao động năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh về <#~|> tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10, ngày 30/7/1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Bộ %30%#j= Lao động về lao động là <#~|> tàn tật;
Căn cứ Thông tư Li^*n tịch số 19/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT, ngày 19/5/2005 của Bộ Lao động Thương binh và %z/%%\c - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Nghị định 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Bộ Luật lao động về lao động là <#~|> tàn tật;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại tờ trình số 4157/TT-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007;
Tr^*n cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thông qua /|$\t số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho <#~|> tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Mục ti^*u:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Mục ti^*u ?/??\ng:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Trợ giúp <#~|> tàn tật được học nghề và tạo việc làm bình đẳng như những <#~|> bình thường khác.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho <#~|> tàn tật tự tạo việc làm và làm việc phù hợp để ổn định cuộc sống.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân giúp đỡ <#~|> tàn tật @^- việc dạy nghề và tạo việc làm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Chỉ ti^*u:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Bình quân mỗi năm dạy nghề cho khoảng 600 đến 1200 <#~|> tàn tật và tạo việc làm, tự tạo việc làm cho khoảng 1300 đến 1500 <#~|>, đến năm 2010 có khoảng 5000 đến 6000 <#~|> tàn tật được học nghề, tạo việc làm, tự tạo việc làm phù hợp tại gia đình, các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế tr^*n địa bàn tỉnh.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Chính sách hỗ trợ về dạy nghề và tạo việc làm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Hỗ trợ <#~|> tàn tật học nghề tại các cơ sở dạy nghề.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Được giảm 50% mức học phí đối với <#~|> mà khả năng lao động bị suy giảm từ 31% đến 40%.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Được miễn nộp học phí đối với <#~|> bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở l^*n.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở l^*n là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ chính sách hưởng trợ cấp %z/%%\c thường xuy^*n tại cộng đồng, nhưng chưa được hưởng lương, phụ cấp thường xuy^*n học nghề tại các cơ sở dạy nghề tập trung của tỉnh được trợ cấp 120.000đ/<#~|>/tháng. Tối đa không quá 12 tháng. Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Người tàn tật được ưu ti^*n xét tuyển vào học nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh với các loại nghề phù hợp với dạng tật và sức khỏe. Được vay vốn ưu đãi để chi phí @^- thời gian học nghề từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo, mức vay không quá 05 triệu đồng/<#~|>.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Người tàn tật thuộc diện có công với cách mạng được hưởng các chế độ theo quy định tại Thông tư Li^*n tịch số 16/2006/TTLT/BGD-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi @^- giáo dục đào tạo đối với <#~|> có công với cách mạng và con của họ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Hỗ trợ <#~|> tàn tật về việc làm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Người tàn tật, gia đình có <#~|> tàn tật khi có phương án sản xuất kinh doanh được ưu ti^*n thu^* hoặc cấp địa điểm, được vay vốn ưu đãi để tự tạo việc làm, mức tối đa là 20.000.000 đồng/<#~|>(hộ).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Lao động là <#~|> tàn tật được các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp ưu ti^*n tiếp nhận tạo việc làm phù hợp với nghề nghiệp, sức khỏe và dạng tật.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Hỗ trợ cơ sở dạy nghề dành ri^*ng cho <#~|> tàn tật:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Khuyến khích thành lập nhiều cơ sở dạy nghề dành ri^*ng cho <#~|> tàn tật, được xét vay vốn ưu đãi và cấp vốn hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị, tập huấn giáo vi^*n....tr^*n cơ sở dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh ph^* duyệt mức tối đa là 200 triệu đồng/dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các cơ sở dạy nghề dành ri^*ng cho <#~|> tàn tật được ưu ti^*n giao đất hoặc cho thu^* đất ở những địa điểm thuận lợi cho việc tổ chức dạy nghề cho <#~|> tàn tật. Được miễn các loại thuế theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Được giao quản lý, sự dụng các nguồn vốn do Nhà nước cấp, do tổ chức, cá nhân @^- nước, ngoài nước trợ giúp nhằm phục vụ lợi ích ?/??\ng cho tập thể.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Hỗ trợ cơ sở tạo việc làm dành ri^*ng cho <#~|> tàn tật:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển nhiều cơ sở sản xuất, dịch vụ dành ri^*ng cho <#~|> tàn tật; khi có dự án đổi mới, bổ sung trang thiết bị, mở rộng phát triển sản xuất, thu nhận th^*m <#~|> tàn tật vào làm việc được xét vay vốn ưu đãi và cấp vốn hỗ trợ. Mức vay tr^*n cơ sở dự án của đơn vị, được UBND tỉnh ph^* duyệt nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Được ưu ti^*n cấp địa điểm thuận lợi để lập cơ sở sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ đầu tư kỹ thuật, đổi mới công nghệ, được miễn giảm thuế theo quy định; được giao quản lý và sử dụng các tài sản của Nhà nước gồm cả các nguồn vốn do Nhà nước đầu tư, nguồn do tổ chức, cá nhân @^- nước và ngoài nước trợ giúp theo đúng nội dung, mục đích.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Hỗ trợ các cơ sở dạy nghề, cơ sở tạo việc làm có lao động là <#~|> tàn tật.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các cơ sở dạy nghề có lớp dạy nghề cho <#~|> tàn tật được vay vốn với lãi xuất ưu đãi để mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Mức vay tr^*n cơ sở dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh ph^* duyệt, tối đa là 200 triệu đồng/dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh, các làng nghề tổ chức dạy nghề kèm cặp, truy*k% nghề ngay tại cơ sở sản xuất của mình cho <#~|> tàn tật thì được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp %30%#j= và được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề. Mức hỗ trợ từ 150.000đ đến 200.000đ/<#~|>/tháng, tối đa không quá 12 tháng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận <#~|> tàn tật vượt mức quy định (từ 2-3% tr^*n tổng số lao động của doanh nghiệp) thì được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp %30%#j=. Nếu có dự án phát triển việc làm mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, tiếp nhận th^*m <#~|> tàn tật vào làm việc được xét vay vốn ưu đãi. Mức vay tr^*n cơ sở dự án sản xuất kinh doanh, số lượng <#~|> tàn tật làm việc tại cơ sở được UBND tỉnh ph^* duyệt, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Thành lập Quỹ dạy nghề - tạo việc làm dành cho <#~|> tàn tật: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác dạy nghề, tạo việc làm cho <#~|> tàn tật.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Bao gồm các nguồn sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Hàng năm tùy thuộc vào nguồn thu, tỉnh trích ngân sách lập Quỹ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Khoản đóng góp hàng quý, hàng năm của các doanh nghiệp, đơn vị không nhận đủ số lao động tàn tật vào làm việc

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân @^- và ngoài nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các nguồn thu hợp pháp khác.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, Khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới