Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 08/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO BÁN CÔNG VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG SANG HỆ CÔNG LẬP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 10%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Luật Giáo dục;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1026/TTr-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua Kế hoạch ?/??\yển đổi các trường mầm non, mẫu giáo bán công và trung học phổ thông bán công sang hệ công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Thống nhất thông qua Kế hoạch ?/??\yển đổi các trường mầm non, mẫu giáo bán công và trung học phổ thông bán công sang hệ công lập tự chủ về tài chính tr^*n địa bàn tỉnh theo Tờ trình số 1026/TTr-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, cụ thể:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Trường mẫu giáo, mầm non bán công: 08 trường.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">T^*n đơn vị

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Địa chỉ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mầm non Bán công Thái Chánh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thị xã Tây Ninh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mầm non Bán công 1/6

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thị xã Tây Ninh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mầm non Bán công Thực Hành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thị xã Tây Ninh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mẫu giáo Bán công 19/5

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Hòa Thành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mẫu giáo Bán công 30/4

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Hòa Thành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">6

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mầm non Bán công Trần Thị Sanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Gò Dầu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">7

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mầm non Bán công 20/11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Dương Minh Châu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">8

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mầm non Bán công huyện Trảng Bàng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Trảng Bàng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Trường THPT Bán công:  10 trường.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">T^*n đơn vị

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Địa chỉ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Thị xã

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thị xã Tây Ninh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công L^* Quí Đôn

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thị xã Tây Ninh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Nguyễn Trung Trực

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Hòa Thành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Tân Châu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Tân Châu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Tân Bi^*n

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Tân Bi^*n

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">6

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Châu Thành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Châu Thành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">7

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Dương Minh Châu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Dương Minh Châu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">8

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Trảng Bàng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Trảng Bàng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">9

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Trần Quốc Đại

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Gò Dầu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">10

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">THPT Bán công Bến Cầu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">huyện Bến Cầu

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mức thu học phí của các trường này được giữ nguy^*n như mức học phí trường bán công được quy định tại Quyết định số 288/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí xây dựng trường học, thu phí, lệ phí học nghề, đào tạo áp dụng đối với cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2006-2007 và những năm tiếp theo.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 4%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Văn hoá - %z/%%\c của Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới