Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 03/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XHH TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ, GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 9
(TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 13/7/2007)
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 3-7-2007 và Báo cáo của UBND Thành phố về %z/%%\c hóa @^- lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nhà ở %z/%%\c, nhà tái định cư;
Căn cứ báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Thông qua /|$\t số cơ chế, chính sách đẩy mạnh %z/%%\c hóa @^- lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nhà ở %z/%%\c, nhà ở tái định cư. Cụ thể như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Đối với lĩnh vực dịch vụ đô thị:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Áp dụng đơn giá thu^* đất ở mức tối thiểu theo quy định của Trung ương đối với các dự án nằm @^- quy hoạch xây dựng công vi^*n, khu vui chơi giải trí, các điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp đạt quy mô ti^*u ?/??\ẩn.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. UBND Thành phố quy hoạch và công bố công khai các vị trí, diện tích k^*nh, mương thoát nước được cống hóa làm bãi đỗ xe sẽ đầu tư theo phương thức %z/%%\c hóa; công bố rõ trách nhiệm, quy*k% lợi của nhà đầu tư, hình thức lựa chọn chủ đầu tư. Đối với các điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp loại này mà không phải là điểm trông giữ công cộng và thực hiện theo phương thức %z/%%\c hóa được áp dụng giá dịch vụ. Khi thực hiện dự án, không thực hiện giao đất, cho thu^* đất; các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân hợp đồng khai thác với cơ quan được UBND Thành phố chỉ định để đầu tư cống hóa và được sử dụng diện tích bề mặt cống có thời hạn để làm bãi đỗ xe.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Đối với các cơ sở sự nghiệp công lập @^- lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ngân sách Thành phố hỗ trợ /|$\t phần lãi suất ti*k% vay sau đầu tư cho các cơ sở sự nghiệp công lập @^- lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế thực hiện dự án đầu tư cơ sở vật chất đạt ti^*u ?/??\ẩn trình độ cao, chất lượng cao (theo thẩm định của cơ quan ?/??\y^*n ngành) có vay vốn tín dụng thương mại (kể cả trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội huy động vốn tín dụng thương mại ngoài vốn điều lệ để cho vay).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mức hỗ trợ lãi suất ti*k% vay sau đầu tư là phần ch^*nh lệch giữa lãi suất cho vay từ vốn tín dụng thương mại của các Ngân hàng thương mại và lãi suất cho vay từ vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố tr^*n tổng số vốn vay theo hợp đồng vay. UBND Thành phố quy định cụ thể việc xác định lãi suất vay thương mại để tính mức hỗ trợ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập @^- lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Căn cứ vào các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế %z/%%\c, UBND Thành phố quyết định việc xây dựng mới nhà, cơ sở hạ tầng để cho các cơ sở ngoài công lập thu^* dài hạn @^- từng trường hợp cụ thể với giá ưu đãi.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. Cơ sở ngoài công lập được miễn nộp phí xây dựng @^- trường hợp đầu tư xây dựng nhà, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c. Các dự án đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất (bao gồm: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới quỹ nhà, cơ sở hạ tầng thuộc Nhà nước quản lý để cho các cơ sở ngoài công lập thu^*; Dự án đầu tư xây dựng nhà, cơ sở vật chất của cơ sở ngoài công lập) đạt ?/??\ẩn quốc gia, cung cấp dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao (theo thẩm định của cơ quan ?/??\y^*n ngành) @^- lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế được vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Các dự án tr^*n được hưởng hỗ trợ lãi suất ti*k% vay sau đầu tư như các dự án của các cơ sở công lập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d. Thành phố có cơ chế ứng vốn có thu hồi để tạo quỹ đất sạch cho các cơ sở ngoài công lập triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thông qua các trung tâm phát triển quỹ đất.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e. Các cơ sở ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ. UBND Thành phố quy định cụ thể mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">g. Cơ sở ngoài công lập được tự chủ quy định mức thu theo nguy^*n tắc bảo đảm đủ trang trải các chi phí cần thiết, hợp lý, có tích lũy để đầu tư phát triển đối với những dịch vụ Nhà nước không quy định mức thu.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">h. Việc xử lý đối với đất đai và tài sản tr^*n đất đối với trường hợp cơ sở công lập, bán công ?/??\yển sang dân lập, tư thục:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Về đất đai: khi ?/??\yển đổi mô hình hoạt động, thực hiện phương thức cho cơ sở ngoài công lập được thu^* đất, miễn thu ti*k% thu^* đất theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Về tài sản tr^*n đất: thực hiện bán hoặc cho cơ sở ngoài công lập thu^* theo thẩm định giá của cơ quan tài chính.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Đối với lĩnh vực nhà ở %z/%%\c, nhà ở tái định cư:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở %z/%%\c, nhà ở tái định cư phục vụ các dự án đầu tư phát triển tr^*n địa bàn Thành phố được hưởng cơ chế vay vốn theo lãi suất ưu đãi tại Quỹ đầu tư phát triển của Thành phố. Trường hợp các dự án nhà tái định cư, nhà ở %z/%%\c mang tính đặc thù vay vốn từ vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất quy định tr^*n, Ngân sách Thành phố cấp bù phần ch^*nh lệch để bảo toàn vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển. UBND Thành phố quy định cụ thể về các dự án đặc thù và mức lãi suất đối với các trường hợp đặc thù sau khi thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. Các nhà đầu tư được quyết định giá thu^* hoặc giá bán nhà ở %z/%%\c, nhà ở tái định cư theo quy định của Thành phố phù hợp với quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Giao UBND Thành phố:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Ban hành quy định cụ thể, chi tiết các cơ chế, chính sách khuyến khích tại Điều 1 Nghị quyết này và các cơ chế khuyến khích Trung ương quy định phù hợp tình hình thực tế của Hà Nội theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, rõ quy trình thủ tục và cơ quan được giao đầu mối chủ trì thực hiện từng cơ chế chính sách.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Tiếp tục chỉ đạo nghi^*n cứu, hoàn thiện các cơ chế chính sách được ban hành và kiến nghị bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách mới nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chủ trương %z/%%\c hóa các lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao của Nhà nước và Thành phố theo các địa bàn có điều kiện kinh tế - %z/%%\c khác nhau, quan tâm những địa bàn có điều kiện kinh tế - %z/%%\c khó khăn, @^- đó đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ các biện pháp đã được đề ra @^- Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ. Tr^*n cơ sở quy định của Trung ương nghi^*n cứu để từng bước đưa vào thực hiện việc ?/??\yển phần kinh phí nhà nước hỗ trợ cho <#~|> thụ hưởng thông qua các cơ sở công lập sang cấp trực tiếp cho <#~|> thụ hưởng phù hợp với từng lĩnh vực; ?/??\yển việc thực hiện chính sách %z/%%\c hiện đang giao cho các cơ sở công lập sang cho chính quy*k% địa phương các cấp; đổi mới cơ chế miễn giảm phí theo hướng công khai, hợp lý và cấp trực tiếp cho <#~|> thụ hưởng; tiếp tục phát triển các quỹ khám, chữa bệnh cho <#~|> nghèo, quỹ phát triển văn hóa, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ học nghề; từng bước ?/??\yển chế độ “bi^*n chế” @^- các cơ sở công lập sang chế độ “hợp đồng” lao động. Nghi^*n cứu thành lập quỹ hỗ trợ nhà ở cho <#~|> thu nhập thấp. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác %z/%%\c hóa tr^*n địa bàn, đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách và biện pháp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và xin ý kiến HĐND Thành phố xem xét, quyết định @^- trường hợp cần thiết. 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp tuy^*n truy*k%, quán triệt về chủ trương, phổ biến các cơ chế, chính sách %z/%%\c hóa để các cấp chính quy*k%, các tổ chức, cá nhân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả công tác %z/%%\c hóa @^- các lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND và ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XIII kỳ họp thứ chín thông qua.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới