Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 68/2006/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG TÁC Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8475/TTr-UBND, ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua Tờ trình về trợ cấp đối với cán bộ, giáo vi^*n, công nhân vi^*n ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn tr^*n địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Thông qua Tờ trình về trợ cấp đối với cán bộ, giáo vi^*n, công nhân vi^*n ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn tr^*n địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Huyện Củ Chi: 13 xã (An Phú, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Trung An, Phú Mỹ Hưng, Bình Mỹ, Hòa Phú, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Tân Thạnh Đông, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Huyện Bình Chánh: 06 xã (Tân Nhựt, Bình Lợi, L^* Minh Xuân, Đa Phước, Qui Đức và Phạm Văn Hai).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Huyện Nhà Bè: 06 xã (Hiệp Phước, Phước Lộc, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phú Xuân).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Huyện Hóc Môn: 04 xã (Đông Thạnh, Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Huyện Cần Giờ: 07 xã, thị trấn (Cần Thạnh, Bình Khánh, Long Hòa, Thạnh An, Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Quận 9: 05 phường (Long Trường, Trường Thạnh, Phú Hữu, Long Phước, Long Bình) đang áp dụng cơ chế xã.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mức trợ cấp: 500.000đ/tháng/1 <#~|>

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đối tượng trợ cấp: Cán bộ, giáo vi^*n, công nhân vi^*n ngành giáo dục @^- bi^*n chế và hợp đồng @^- chỉ ti^*u theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thời gian thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Tờ trình đã được thông qua, triển khai và tổ chức thực hiện.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới