Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 36/2006/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Bình Thạnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG 25B SANG TRƯỜNG CÔNG LẬP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Căn cứ Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ph^* duyệt kế hoạch ?/??\yển đổi các Trường bán công Mầm non, phổ thông sang công lập;
Qua xem xét Tờ trình số 953/TTr-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc ?/??\yển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Chấp thuận nội dung Tờ trình số 953/TTr-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc ?/??\yển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Thời gian thực hiện đề án ?/??\yển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập bắt đầu năm học 2006 - 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Giao Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Nghị quyết này, cần chú ý đảm bảo y^*u cầu huy động chỉ ti^*u trẻ các Trường Mầm non ra lớp và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý - giáo vi^*n an tâm nâng cao chất lượng nuôi dạy các cháu.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Định kỳ Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả triển khai các đề án ?/??\yển đổi Trường Mầm non bán công sang Trường công lập cho Hội đồng nhân dân quận theo quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh kỳ họp thứ 6 khoá IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới