Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHÍNH PHỦ
-------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"COLOR: blue">
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 14/2005/NQ-CP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ ĐỔI MỚI CƠ BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2020

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Sau hai mươi năm đổi mới và 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục năm 2006 - 2010”, giáo dục đại học nước ta đã phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng hoá về loại hình và các hình thức đào tạo, bước đầu điều chỉnh cơ cấu hệ thống, cải tiến chương trình, quy trình đào tạo và huy động được nhiều nguồn lực %z/%%\c.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Chất lượng giáo dục đại học ở /|$\t số ngành, lĩnh vực, cơ sở giáo dục đại học có những ?/??\yển biến tích cực, từng bước đáp ứng y^*u cầu phát triển kinh tế - %z/%%\c. Đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và tr^*n đại học mà tuyệt đại đa số được đào tạo tại các cơ sở giáo dục @^- nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tuy nhi^*n, những thành tựu nói tr^*n của giáo dục đại học chưa vững chắc, chưa mang tính hệ thống và cơ bản, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu học tập của nhân dân và y^*u cầu hội nhập quốc tế @^- giai đoạn mới. Những yếu kém, bất cập về cơ chế quản lý, cơ cấu hệ thống, cơ cấu ngành nghề, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, quy trình đào tạo, phương pháp dạy và học, đội ngũ giảng vi^*n và cán bộ quản lý giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn lực và những ti^*u cực @^- thi cử, cấp bằng và /|$\t số hoạt động giáo dục khác cần sớm được khắc phục.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Để nhanh chóng đáp ứng y^*u cầu của đất nước @^- giai đoạn mới, giáo dục đại học nước ta phải đổi mới /|$\t cách mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện. Tại phi^*n họp Chính phủ tháng 7 năm 2005, Chính phủ đã quyết định về Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam với những nội dung sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Quan điểm chỉ đạo%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Gắn kết chặt chẽ đổi mới giáo dục đại học với chiến lược phát triển kinh tế - %z/%%\c, củng cố quốc phòng, an ninh, nhu cầu nhân lực trình độ cao của đất nước và xu thế của khoa học và công nghệ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hiện đại hoá hệ thống giáo dục đại học tr^*n cơ sở kế thừa những thành quả giáo dục đào tạo của đất nước, phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhanh chóng tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học ti^*n tiến tr^*n thế giới.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đổi mới giáo dục đại học phải đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ; lựa chọn khâu đột phá, lĩnh vực ưu ti^*n và cơ sở trọng điểm để tập trung nguồn lực tạo bước ?/??\yển rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với nâng cao chất lượng; thực hiện công bằng %z/%%\c đi đôi với đảm bảo hiệu quả đào tạo; phải tiến hành đổi mới từ mục ti^*u, quy trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, phương thức đánh giá kết quả học tập; li^*n thông giữa các ngành, các hình thức, các trình độ đào tạo; gắn bó chặt chẽ và tạo động lực để tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tr^*n cơ sở đổi mới tư duy và cơ chế quản lý giáo dục đại học, kết hợp hợp lý và hiệu quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và việc đảm bảo quy*k% tự chủ, tăng cường trách nhiệm %z/%%\c, tính minh bạch của các cơ sở giáo dục đại học. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sở giáo dục đại học @^- công cuộc đổi mới mà nòng cốt là đội ngũ giảng vi^*n, cán bộ quản lý và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn %z/%%\c.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đổi mới giáo dục đại học là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước tăng cường đầu tư cho giáo dục đại học, đồng thời đẩy mạnh %z/%%\c hoá, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để các tổ chức, cá nhân và toàn %z/%%\c tham gia phát triển giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Mục ti^*u.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Mục ti^*u ?/??\ng:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được ?/??\yển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng y^*u cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ ti^*n tiến @^- khu vực và tiếp cận trình độ ti^*n tiến tr^*n thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng %z/%%\c chủ nghĩa.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Mục ti^*u cụ thể:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Hoàn chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học tr^*n w--W--W vi toàn quốc, có sự phân tầng về chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bảo đảm hợp lý cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng mi*k%, phù hợp với chủ trương %z/%%\c hoá giáo dục và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - %z/%%\c của cả nước và của các địa phương.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghi^*n cứu và định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Bảo đảm sự li^*n thông giữa các chương trình @^- toàn hệ thống. Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và hệ thống kiểm định giáo dục đại học. Xây dựng /|$\t vài trường đại học đẳng cấp quốc tế.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh vi^*n/1 vạn dân vào năm 2010 và 450 sinh vi^*n/1 vạn dân vào năm 2010, @^- đó khoảng 70 - 80% tổng số sinh vi^*n theo học các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng vào khoảng 40% tổng số sinh vi^*n thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng đội ngũ giảng vi^*n và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ ?/??\y^*n môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý ti^*n tiến; bảo đảm tỷ lệ sinh vi^*n/giảng vi^*n của hệ thống giáo dục đại học không quá 20. Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng vi^*n đạt trình độ thạc sỹ và 25% đạt trình độ tiến sỹ; đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng vi^*n đạt trình độ thạc sỹ và 35% đạt trình độ tiến sỹ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ @^- các cơ sở giáo dục đại học. Các trường đại học lớn phải là các trung tâm nghi^*n cứu khoa học mạnh của cả nước; nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ đạt tối thiểu 15% tổng nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học vào năm 2010 và 25% vào năm 2020.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng bảo đảm quy*k% tự chủ và trách nhiệm %z/%%\c của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của %z/%%\c đối với giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Đổi mới cơ cấu đào tạo và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Rà soát, đát giá mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện có; đổi mới công tác quy hoạch phát triển mạng lưới, bảo đảm thực hiện đúng các mục ti^*u phát triển giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Ưu ti^*n mở rộng quy mô các chương trình định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; áp dụng quy trình đào tạo mềm dẻo, li^*n thông, kết hợp mô hình truy*k% thống với mô hình đa giai đoạn để tăng cơ hội học tập và phân tầng trình độ nhân lực.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Thực hiện tốt việc ?/??\yển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh %z/%%\c hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; ?/??\yển cơ sở giáo dục đại học bán công và /|$\t số cơ sở giáo dục đại học công lập sang loại hình tư thục; hoàn thiện mô hình trường cao đẳng cộng đồng và xây dựng quy chế ?/??\yển tiếp đào tạo với các trường đại học, củng cố các đại học mở để có thể mở rộng quy mô của hai loại trường này. Khuyến khích mở cơ sở giáo dục đại học @^- các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn. Nghi^*n cứu mô hình tổ chức và có kế hoạch cụ thể sáp nhập cơ sở giáo dục đại học với các cơ sở nghi^*n cứu khoa học để gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghi^*n cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Tập trung đầu tư, huy động ?/??\y^*n gia @^- và ngoài nước và có cơ chế phù hợp để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Cơ cấu lại khung chương trình; bảo đảm sự li^*n thông của các cấp học; giải quyết tốt mối quan hệ về khối lượng kiến thức và thời lượng học tập giữa các môn giáo dục đại cương và giáo dục ?/??\y^*n nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo của từng môn học. Đổi mới nội dung đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nghi^*n cứu khoa học, phát triển công nghệ và nghề nghiệp @^- %z/%%\c, phục vụ y^*u cầu phát triển kinh tế - %z/%%\c của từng ngành, từng lĩnh vực, tiếp cận trình độ ti^*n tiến của thế giới. Phát triển tiềm năng nghi^*n cứu sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động @^- cộng đồng và khả năng lập nghiệp của <#~|> học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 ti^*u chí: trang bị cách học, phát huy tính chủ động của <#~|> học; sử dụng công nghệ thông tin và truy*k% thông @^- hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tư liệu giáo dục mở và nguồn tư liệu tr^*n mạng Internet. Lựa chọn, sử dụng các chương trình, giáo trình ti^*n tiến của các nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng và thực hiện lộ trình ?/??\yển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để <#~|> học tích lũy kiến thức, ?/??\yển đổi ngành nghề, li^*n thông, ?/??\yển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở @^- nước và ở nước ngoài.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đổi mới cơ chế giao chỉ ti^*u tuyển sinh theo hướng gắn với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, y^*u cầu sử dụng nhân lực, nhu cầu học tập của nhân dân và tăng quy*k% tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Cải tiến tuyển sinh theo hướng áp dụng công nghệ đo lường giáo dục hiện đại. Mở rộng nguồn tuyển, tạo th^*m cơ hội học tập cho các đối tượng khó khăn, bảo đảm công bằng %z/%%\c @^- tuyển sinh.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng vi^*n và cán bộ quản lý.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng vi^*n và cán bộ quản lý giáo dục đại học, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng y^*u cầu đổi mới giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng vi^*n và cán bộ quản lý giáo dục đại học. Chú trọng nâng cao trình độ ?/??\y^*n môn và nghiệp vụ sư w--W--W của giảng vi^*n, tầm nhìn chiến lược, năng lực sáng tạo và tính ?/??\y^*n nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đổi mới phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế hợp đồng dài hạn; bảo đảm sự bình đẳng giữa giảng vi^*n bi^*n chế và hợp đồng, giữa giảng vi^*n ở cơ sở giáo dục công lập và ở cơ sở giáo dục ngoài công lập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng và ban hành chính sách mới đối với giảng vi^*n bao gồm ti^*u ?/??\ẩn giảng vi^*n, định mức lao động, điều kiện làm việc, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chế độ nghỉ dạy dài hạn để trao đổi học thuật và cơ chế đánh giá khách quan kết quả công việc. Ban hành chính sách, chế độ ki^*m nhiệm giảng dạy.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đổi mới quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện dựa tr^*n các ti^*u ?/??\ẩn và điều kiện ?/??\ng do Nhà nước quy định. Định kỳ đánh giá để bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Cải cách thủ tục hành chính xét công nhận giảng vi^*n, giảng vi^*n chính.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nhà nước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới /|$\t số cơ sở nghi^*n cứu mạnh @^- các cơ sở giáo dục đại học, trước mắt tập trung cho các trường trọng điểm. Khuyến khích thành lập các cơ sở nghi^*n cứu, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ @^- các cơ sở giáo dục đại học. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp đầu tư phát triển các cơ sở nghi^*n cứu @^- các cơ sở giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đẩy mạnh nghi^*n cứu khoa học giáo dục. Thực thi pháp %30%#j= về sở hữu trí tuệ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Quy định cụ thể nhiệm vụ nghi^*n cứu khoa học của giảng vi^*n, gắn việc đào tạo nghi^*n cứu sinh với việc thực hiện đề tài nghi^*n cứu khoa học và công nghệ. Có chính sách phù hợp để sinh vi^*n, học vi^*n cao học tích cực tham gia nghi^*n cứu khoa học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Bố trí tối thiểu 1% ngân sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định @^- Luật Khoa học và công nghệ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Đổi mới việc huy động nguồn lực và cơ chế tài chính:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nhà nước tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục đại học; tập trung đầu tư xây dựng /|$\t số cơ sở dùng ?/??\ng như: trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống thư viện điện tử, phòng thí nghiệm trọng điểm, ký túc xá và các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao. Các địa phương điều chỉnh quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục đại học hiện đại, đạt ti^*u ?/??\ẩn khu vực và quốc tế.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư @^- nước và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đại học; bảo đảm quy*k% sở hữu theo pháp %30%#j= và các quy*k% lợi về vật chất và tinh thần của nhà đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các cơ sở giáo dục đại học chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghi^*n cứu và triển khai, ?/??\yển giao công nghệ, các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng lại chính sách học phí, học bổng, tín dụng sinh vi^*n tr^*n cơ sở xác lập những nguy^*n tắc chia sẻ chi phí giáo dục đại học giữa nhà nước, <#~|> học và cộng đồng. Nhà nước thực hiện sự trợ giúp toàn bộ hoặc /|$\t phần học phí đối với các đối tượng chính sách, <#~|> nghèo và cấp trực tiếp cho <#~|> học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đổi mới chính sách tài chính nhằm tăng hiệu quả đầu tư từ ngân sách và khai thác các nguồn đầu tư khác cho giáo dục đại học. Nghi^*n cứu áp dụng quy trình phân bổ ngân sách dựa tr^*n sự đánh giá của %z/%%\c đối với cơ sở giáo dục đại học. Thường xuy^*n tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế của giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Thực hiện hạch toán thu - chi đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học cơ quy*k% tự chủ cao @^- thu - chi theo nguy^*n tắc lấy các nguồn thu bù đủ các khoản chi hợp lý, có tích lũy cần thiết để phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghi^*n cứu. Bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Đổi mới cơ chế quản lý

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quy*k% quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghi^*n cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập. Bảo đảm vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt là các hội nghề nghiệp @^- việc giám sát chất lượng giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Quản lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục đại học; hoàn thiện môi trường pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; điều tiết vĩ mô cơ cấu và quy mô giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước @^- từng thời kỳ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng Luật giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">g) Về hội nhập quốc tế:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực hợp tác và sức cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam thực hiện các hiệp định và cam kết quốc tế.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Triển khai việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, trước mắt là bằng tiếng Anh; nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghi^*n cứu có khả năng thu hút <#~|> nước ngoài; tiếp thu có chọn lọc các chương trình đào tạo ti^*n tiến của thế giới; đạt được thỏa thuận về tương đương văn bằng, chương trình đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học tr^*n thế giới; khuyến khích các hình thức li^*n kết đào tạo chất lượng cao, trao đổi giảng vi^*n, ?/??\y^*n gia với nước ngoài; khuyến khích giảng vi^*n là <#~|> Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam; tăng số lượng lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Khuyến khích du học tại chỗ; có cơ chế tư vấn và quản lý thích hợp để giúp sinh vi^*n Việt Nam du học định hướng ngành nghề, lựa chọn trường và học tập có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục đại học có uy tín tr^*n thế giới mở cơ sở giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam hoặc li^*n kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Tổ chức thực hiện%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học do /|$\t Phó Thủ tướng đứng đầu để chỉ đạo việc đổi mới giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Xây dựng các đề án chi tiết để triển khai thực hiện các mục ti^*u, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Kinh phí thực hiện đổi mới giáo dục đại học được bố trí từ ngân sách nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể theo các giai đoạn của kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c 5 năm để thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình đổi mới giáo dục đại học và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sơ kết việc đổi mới giáo dục đại học vào đầu các năm 2010, 2015 và tổng kết vào đầu năm 2020. Triển khai xây dựng dự thảo Luật Giáo dục đại học để trình Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ nhất.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư @^- và ngoài nước để thực hiện đổi mới giáo dục đại học; trình Quốc hội việc bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành li^*n quan hoàn thiện chính sách tài chính đối với giáo dục đại học, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành li^*n quan xây dựng cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập, chính sách đối với giảng vi^*n đại học; đề xuất mô hình tổ chức cụ thể sáp nhập cơ sở giáo dục đại học với các cơ sở nghi^*n cứu khoa học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng chính sách và cơ chế phát huy tiềm lực của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao của các cơ sở giáo dục đại học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới