Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1441/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

Trong những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tấn Nhà nước, là hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân; là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Để tăng cường vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thông tấn xã Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước, phát huy vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước; phấn đấu trở thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và quốc tế, phù hợp với sự phát triển chung của báo chí thế giới. Thông tấn xã Việt Nam cần đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú.

2. Các cơ quan báo chí và truyền thông trong nước có trách nhiệm sử dụng nguồn tin chính thống của Thông tấn xã Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Đối với những tin, bài, tài liệu, văn kiện chính thức, các cơ quan báo chí và truyền thông phải sử dụng nguyên bản; các trường hợp khác cần biên soạn ngắn gọn nhưng phải đảm bảo tính toàn diện, trung thực, trong trường hợp trích dẫn không được làm sai lệch nội dung thông tin.

3. Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có trách nhiệm chủ động và ưu tiên cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác cho Thông tấn xã Việt Nam để đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác.

4. Thông tấn xã Việt Nam được phép ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc về các vấn đề thời sự, những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch với những quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

5. Các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp và tạo điều kiện để mạng lưới phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước.

Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Thông tấn xã Việt Nam xây dựng, vận hành kênh truyền hình thông tấn và phổ biến rộng rãi báo Tin tức với chức năng là một kênh thông tin của Chính phủ.

6. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án về đầu tư phát triển, đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với một hãng thông tấn quốc gia trong điều kiện mới.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Tấn Dũng

 


Văn bản mới