Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 914/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là GSTC) gồm các thành viên như sau:

1. Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Bùi Trung Dung - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Uông Đình Chất - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, uỷ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên chính Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Chánh Văn phòng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, uỷ viên thư ký;

6. Thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định mời khi cần thiết.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

1. Xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ do các đơn vị trình đăng ký để đề xuất trình Bộ trưởng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC.

2. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC của các cơ sở đào tạo đã được công nhận.

3. Phối hợp với các Sở Xây dựng giám sát, tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC của các cơ sở đào tạo đã được công nhận.

4. Đề xuất, kiến nghị xử lý vi phạm đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC đã được công nhận.

5. Phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin về các cơ sở đào tạo được công nhận và bị xử lý vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, các các nhân có tên tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VP, GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân


Văn bản mới