Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1450/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC VỀ TÀI CHÍNH QUY MÔ NHỎ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời về phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ;
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng Ban công tác về Tài chính quy mô nhỏ.

1. Thành lập Ban công tác về Tài chính quy mô nhỏ, dưới đây gọi tắt là Ban công tác.

2. Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban công tác

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ.

4. Ban công tác được quyền đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính quy mô nhỏ trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về hoạt động tài chính quy mô nhỏ.

Điều 3. Thành viên Ban công tác

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Phó Trưởng ban: Ông Trần Minh Tuấn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Các thành viên:

3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

4. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

5. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

6. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

7. Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

8. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

9. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

10. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

11. Bà Phan Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

12. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;

13. Ông Dương Quyết Thắng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;

14. Bà Lê Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Điều 4. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban công tác.

1. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban công tác quy định cụ thể chế độ làm việc của Ban công tác.

3. Kinh phí hoạt động của Ban công tác do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng


Văn bản mới