Tìm kiếm nhanh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 297/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LẠC

Ngày 16 tháng 9 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Định hướng quy hoạch xây dựng tuyến đường Láng - Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo Quy hoạch xây dựng tuyến đường Láng - Hòa Lạc và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan lập Quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng theo Định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng - Hòa Lạc, hoàn thành trong tháng 11 năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi ban hành.

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu lồng ghép quy hoạch xây dựng tuyến đường Láng - Hòa Lạc vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm tính thống nhất và đáp ứng mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các dự án dọc tuyến phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu xây dựng tuyến đường đẹp, hiện đại và tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD,TN và MT, GTVT, VH-TT và DL;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5b)
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 


Văn bản mới