Tìm kiếm nhanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2787/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT TRỤ NEO, PHAO NEO CHO TÀU THUYỀN TRONG MÙA LŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2007 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT;
Xét văn bản số 670/CĐTNĐ-TC ngày 11/5/2009; 1317/CĐTNĐ-TC ngày 28/8/2009 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về xây dựng trụ neo, phao neo cho tàu thuyền neo đậu trong mùa lũ, bão.
Theo đề nghị của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cúư nạn Bộ giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt 21 trụ neo và 01 phao neo + biển báo cho tàu thuyền neo đậu trong mùa lụt bão trên các tuyến đường thuỷ nội địa theo danh mục đính kèm.

Điều 2. - Giao Ban chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT phối hợp Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trên báo cáo Bộ.

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn dự phòng bão lũ và chi đột xuất cho hoạt động TKCN của Bộ GTVT năm 2009 để thực hiện với tổng kinh phí không vượt quá 2,1 tỷ đồng. 

Điều 3. Giao Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, rà soát và xây dựng phương án bố trí các vị trí cần xây dựng trụ neo, phao neo và khu vực neo đậu cho tàu thuyền trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia trình Bộ trước 01/12/2009.

Điều 4. Các ông Trưởng ban chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực chống va trôi, cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, PCLB&TKCN (Thắng 8 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

CÁC VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRỤ NEO, PHAO NEO
(Kèm Quyết định số 2787 /QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 9 năm 2009)

TT

Nội dung công việc

Vị trí bố trí

Khối lượng

1

 Xây dựng trụ neo

 

21

 

 

- Cầu Nam Định - sông Đào

04

 

 

- Cầu Gián Khẩu - sông Hoàng Long

04

 

 

- Cầu Lạc Quần - sông Ninh Cơ

04

 

 

- Km13+500, Km 38+00 - sông Nghèn

04

 

 

- Km 12+800 - sông La

02

 

 

- Km 77+00 - sông Hồng

01

 

 

- Km 20+00 - sông Luộc

01

 

 

- Km 20+00 - sông Trà Lý

01

2

 Xây dựng, lắp đặt phao neo+Biến báo

 

01

 

 

 Km 21 - sông Văn úc

01

 

Tổng cộng:

21 trụ neo và 01 phao neo+BB

 


Văn bản mới