Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 101/BC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2009

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ QUÝ III, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2009

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ QUÝ III NĂM 2009

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo Chương trình công tác, Quý III Bộ còn một số đề án phải trình, tình hình thực hiện như sau:

- Nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung áp dụng năm 2010. Bộ đang xin ý kiến Ban chỉ đạo cải cách tiền lương nhà nước.

- Dự thảo Nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước năm 2010. Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành và doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn, dân cư vùng nông thôn khó khăn, vùng dân tộc, miền núi (trong đó có xây dựng mức sống tối thiểu cho dân cư nông thôn).

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 32 Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

3. Triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xuất khẩu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2010 về công tác lao động, người có công và xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ, Bộ tiếp tục theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện, chủ trương, chính sách về lao động, việc làm; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về quản lý lao động nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo …

- Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2009, Bộ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục kiên trì bám sát mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 5 và kế hoạch năm 2009 của Bộ, ngành, quyết liệt, tích cực và chủ động hơn nữa trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách đã đề ra. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo; khuyến khích, động viên và tạo cơ chế để các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ phát triển các huyện nghèo; khẩn trương hoàn chỉnh đề án điều chỉnh chuẩn nghèo. Thực hiện Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 3/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 – 2011, Bộ đã có công văn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai hoàn thành theo tiến độ được giao.

- Tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 về công tác lao động, người có công và xã hội với các địa phương, đơn vị. Tổ chức Hội nghị qua mạng lấy ý kiến về Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020; Tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững đối với huyện nghèo nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai NQ 30a/NQ-CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 62 huyện nghèo. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam – Lào về Hợp tác lao động.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Công bố bộ thủ tục hành chính gồm 286 thủ tục ở 4 cấp, trong đó có 89 thủ tục ở cấp Trung ương, 129 thủ tục ở cấp tỉnh, 37 thủ tục cấp huyện và 31 thủ tục ở cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành, lần đầu tiên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, thống kê được một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tập trung hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hoàn thiện Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2009 – 2020. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; triển khai rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động nước ngoài tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng lao động nước ngoài và công tác quản lý lao động nước ngoài. Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020. Nghiên cứu xây dựng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị hậu quả chất độc hóa học; tiếp tục thực hiện kế hoạch giải quyết hồ sơ có công còn tồn đọng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2009). Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khó khăn, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

2. Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII theo yêu cầu của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Báo cáo Ban Dân nguyện về kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4, thứ 5 Quốc hội khóa XII.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

- Trong tháng 9 và Quý III/2009, kết thúc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội theo vùng tại 12 tỉnh, thành phố; thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hải Phòng; thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại Thái Bình và Hưng Yên và 03 cuộc thanh tra hành chính; thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động chưa thành niên tại các tỉnh Hà Nam, Bình Phước, Bình Thuận và Tp Hồ Chí Minh; thanh tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại Phú Thọ, Quảng Ninh.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Công tác tiếp công dân: Trong Quý III, có 383 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ. Riêng ngày 20 tháng 7 và tháng 8, Lãnh đạo Bộ trực tiếp giải quyết các yêu cầu thắc mắc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 66 lượt công dân. Kết quả đã hướng dẫn 26 công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; tiếp nhận 40 đơn thư, giao cho các đơn vị chức năng của Bộ giải quyết.

+ Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: Trong Quý III, Bộ đã tiếp nhận 1343 đơn, trong đó đã xử lý 1289 đơn thư. Số lượng đơn thư đến trong quý tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nội dung tập trung nhiều vào lĩnh vực người có công và chế độ bảo hiểm xã hội.

+ Tình hình xử lý đơn thư tại Bộ phận “một cửa”: Trong Quý III, đã tiếp nhận 1343 đơn thư, trong đó đã giải quyết được 1289 đơn thư.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ IV 2009

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Quý IV năm 2009, theo chương trình công tác Bộ phải chuẩn bị và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án sau:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Thời gian trình tháng 10).

- Nghị định về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em (Thời gian trình tháng 12).

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển “nghề công tác xã hội” (Thời gian trình tháng 10).

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp mất sức lao động (Thời gian trình tháng 10).

- Nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp FDI năm 2010 (Thời gian trình tháng 10).

- Nghị định của Chính phủ về lao động giúp việc gia đình (Thời gian trình tháng 12).

- Nghị định Thay thế NĐ 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 Xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em (Thời gian trình tháng 12).

- Nghị định Thay thế NĐ số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Khiếu nại, tố cáo về lao động (Thời gian trình tháng 12).

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá dịch vụ về dạy nghề (thời gian trình tháng 12).

- Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề (Thời gian trình tháng 11).

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2007/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (Thời gian trình Quý IV)

- Chiến lược dạy nghề (Thời gian trình Quý IV).

- Chiến lược an sinh xã hội (Thời gian trình tháng 11).

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 theo chỉ số trượt giá 2009 – 2010 (Thời gian trình tháng 12).

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Trong Quý III, năm 2009, theo kế hoạch Bộ trưởng sẽ ban hành theo thẩm quyền 07 Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành.

II. CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

2. Chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

3. Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính và Chương trình thực hiện tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí của Bộ. Tập trung thực hiện giai đoạn 2 của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30).

4. Tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội theo vùng tại Yên Bái, An Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh; thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Ninh Thuận và Quảng Ngãi; thanh tra việc thực hiện pháp luật đối với lao động chưa thành niên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và Phú Thọ; tiếp tục thanh tra đột xuất công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 20 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội – Bộ KHĐT;
- VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Lưu: VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt


Văn bản mới