Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bảo Hiểm
  1 Quyết định số 1395/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 13/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2594 lượt xem
  2 Quyết định số 1394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 13/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2513 lượt xem
  4 Quyết định 1199/QĐ-LĐTBXH về thành lập Bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 22/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3927 lượt xem
  6 Chỉ thị số 14/2005/CT-BGTVT về việc giải quyết chính sách về trả lương và BHXH đối với người lao động do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 17/11/2005
Hiệu lực ngày: 11/12/2005
Đã có: 3052 lượt xem
  8 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Quận 9 do ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 25/08/2008
Hiệu lực ngày: 01/09/2008
Đã có: 2738 lượt xem
  9 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh do ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 14/11/2008
Đã có: 3129 lượt xem
  11 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 3003 lượt xem
  14 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẪn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/12/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 2841 lượt xem
  15 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực ngày: 02/04/2009
Đã có: 3710 lượt xem

Văn bản mới