Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  2 Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 15590 lượt xem
  3 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/05/2014
Hiệu lực ngày: 25/06/2014
Đã có: 15747 lượt xem
  4 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/05/2014
Hiệu lực ngày: 25/06/2014
Đã có: 16453 lượt xem
  8 Nghị định số 54/2008/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/04/2008
Hiệu lực ngày: 21/05/2008
Đã có: 2002 lượt xem
  9 Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cẤp, phụ cẤp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 2146 lượt xem
  11 Nghị định số 118/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ tài chính do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/11/2008
Hiệu lực ngày: 21/12/2008
Đã có: 2052 lượt xem
  12 Nghị định số 01/2009/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn vật chẤt hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/01/2009
Hiệu lực ngày: 16/02/2009
Đã có: 1992 lượt xem
  13 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/02/2009
Hiệu lực ngày: 25/03/2009
Đã có: 2103 lượt xem

Văn bản mới