Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6754 lượt xem
  2 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6393 lượt xem
  3 Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6062 lượt xem
  4 Quyết định số 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6349 lượt xem
  5 Quyết định số 825/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6293 lượt xem
  7 Quyết định 963/QĐ-BXD về việc điều chỉnh phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 3053 lượt xem
  8 Quyết định 1448/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3300 lượt xem
  9 Quyết định 1447/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2499 lượt xem
  11 Quyết định 914/QĐ-BXD về thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2036 lượt xem
  12 Quyết định 1417/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 07/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2201 lượt xem
  14 Quyết định số 801/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng thành Công ty cổ phần
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 31/07/2009
Hiệu lực ngày: 31/07/2009
Đã có: 2216 lượt xem

Văn bản mới