Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực ngày: 20/08/2014
Đã có: 6652 lượt xem
  2 Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực ngày: 20/08/2014
Đã có: 6708 lượt xem
  3 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 06/02/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6683 lượt xem
  4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 6103 lượt xem
  5 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/05/2010
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 7671 lượt xem
  6 Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/04/2010
Hiệu lực ngày: 25/05/2010
Đã có: 3465 lượt xem
  7 Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/04/2010
Hiệu lực ngày: 25/05/2010
Đã có: 3258 lượt xem
  8 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/04/2010
Hiệu lực ngày: 25/05/2010
Đã có: 3512 lượt xem
  9 Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/08/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 1879 lượt xem
  10 Nghị định số 17/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ xây dựng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/02/2008
Hiệu lực ngày: 26/02/2008
Đã có: 1972 lượt xem
  11 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuẤt và khu kinh tế do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/03/2008
Hiệu lực ngày: 10/04/2008
Đã có: 1683 lượt xem
  12 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP về việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/03/2008
Hiệu lực ngày: 12/04/2008
Đã có: 1679 lượt xem
  14 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP về hướng dần thi hành luật đẤu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/05/2008
Hiệu lực ngày: 29/05/2008
Đã có: 1710 lượt xem
  15 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/02/2009
Hiệu lực ngày: 02/04/2009
Đã có: 1863 lượt xem

Văn bản mới