Tìm kiếm nhanh

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2250/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2009;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Điều 2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị

1. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức giao ban điện tử đa phương tiện.

2. Các điểm cầu Hội nghị được đặt tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ (05 điểm cầu).

3. Hội nghị được tổ chức 01 buổi sáng, từ 7giờ30 ngày 28/10/2009.

Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị

1. Thành phần đại biểu dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương nơi đặt điểm cầu hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính,Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ Thông tin; Ban Thư ký Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự; Giám đốc, Trưởng Phòng tổ chức – hành chính của các Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự cấp tỉnh; đại diện Cục thi hành án - Bộ Quốc phòng; phóng viên một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương nơi đặt điểm cầu Hội nghị (tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 300 người; nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ Hội nghị khoảng 20 người).

2. Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Tổ chức điều hành Hội nghị

1. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự chủ trì điều hành Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

2. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt điểm cầu hội nghị chủ trì, điều hành Hội nghị tại các điểm cầu theo sự phân công của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự (theo Phụ lục các điểm cầu và đầu mối liên hệ).

3. Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Chương trình tổ chức Hội nghị; Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức Hội nghị; tập huấn, hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức điều hành Hội nghị.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VP, Cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CẦU VÀ ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

STT

Điểm cầu Hội nghị

Đầu mối liên hệ

Đại biểu tham dự

1

Hà Nội

- Cục Thi hành án dân sự

- Văn phòng Bộ

- Cục Công nghệ thông tin

- Vụ Tổ chức cán bộ

Gồm đại biểu của 40 đơn vị:

- Bộ Tư pháp;

- Cục THADS, Vụ TCCB, Cục CNTT, VP Bộ, Vụ KHTC, Thanh Tra Bộ, Ban Thư ký Lãnh đạo Bộ.

- Sở Tư pháp; Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Hà Nội, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

- Cục THA- Bộ Quốc phòng;

- Đại biểu là khách mời tại các cơ quan TW và địa phương;

- Đại diện Báo PLVN, VTV.

(Tổng số: 80 người)

2

Hải Phòng

Trưởng THADS tp Hải Phòng

Gồm đại biểu của 29 đơn vị:

- Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự Thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định;

- Đại biểu là khách mời tại địa phương

(Tổng số: 55 người)

3

Đà Nẵng

Trưởng THADS tp Đà Nẵng

Gồm đại biểu của 29 đơn vị:

Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Đại biểu là khách mời tại địa phương.

(Tổng số: 55 người)

4

Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng THADS Tp. Hồ Chí Minh

Gồm đại biểu của 35 đơn vị:

- Cơ quan đại diện của BTP tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông, Lâm Đồng.

- Đại biêu là khách mời tai địa phương.

- Đại diện Đài truyền hình tp HCM.

(Tổng số: 66 người)

5

Cần Thơ

Trưởng THADS tp Cần Thơ

Gồm đại biểu của 21 đơn vị:

- Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Đại biểu là khách mời tại địa phương.

(Tổng số: 39 người)

 


Văn bản mới