Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1262/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ TÀN TẬT THỤY AN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 144/TTr/TTTA ngày 04/9/2009 của Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chuẩn bị đầu tư Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An.

2. Địa điểm: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ của Chủ đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Lập nhiệm vụ thiết kế để cung cấp cho tư vấn lập dự án đầu tư;

- Lập và trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu chuẩn bị đầu tư dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt;

- Hoàn chỉnh thủ tục để trình Bộ quyết định đầu tư theo quy định hiện hành.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An làm Chủ đầu tư dự án và chịu trách nhiệm chuẩn bị đầu tư dự án theo các nội dung đã được phê duyệt ở Điều 1 và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHĐT;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- Lưu Vụ KHTC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm


Văn bản mới