Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1277/QĐ-LĐTBXH  

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO TRẺ EM VÙNG BỊ THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-LĐTBXH ngày 02/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định tạm thời về nội dung và định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”;
Căn cứ vào tổng hợp tình hình thiệt hại do Bão số 9 gây ra của Văn phòng thường trực - Ban Chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ đột xuất số tiền là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em để mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập thuộc các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Mỗi em 500.000 đồng. (Danh sách các tỉnh, thành phố kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố duyệt đối tượng hỗ trợ và phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai thực hiện.

Điều 3. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố theo danh sách kèm theo quy định tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Quỹ BTTEVN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo QĐ số 1277/QĐ-LĐTBXH ngày 9/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ)

Đơn vị tính: VN đồng

STT

Tỉnh (TP)

Tổng số tiền Hỗ trợ

Đơn vị thực hiện

1

Quảng Nam

100.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

2

Quảng Ngãi

70.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

3

Kon Tum

60.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

4

Thừa Thiên Huế

60.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

5

TP Đà Nẵng

40.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

6

Quảng Trị

40.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

7

Quảng Bình

40.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

8

Bình Định

40.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

9

Gia Lai

40.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Tổng số

500.000.000

 

(Số tiền: 500.000 đồng/1 đối tượng).


Văn bản mới