Tìm kiếm nhanh

Về việc đàm phán Hiệp định Tài trợ không hoàn lại với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Hiệu quả năng lượng cho cấp nước thành phố Hồ Chí Minh"

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới