Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">
-------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Số: 64/QĐ-TTg

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 11/TTr-BKH ngày 02 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Ph^* duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau được ký tại La Ha-va-na (Cu-ba) ngày 28 tháng 9 năm 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc ph^* duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định tr^*n.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 4. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, CTTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới