Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2008/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 13/2007/L-CTN ngày 05 tháng 12 năm 2007 về việc công bố toàn văn Luật này.

Luật Thuế thu nhập cá nhân có w--W--W vi điều chỉnh rộng, li^*n quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, đặt ra y^*u cầu @^- công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, cơ quan, chính quy*k% các cấp ở địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - %z/%%\c, tổ chức %z/%%\c – nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân. Xuất phát từ y^*u cầu tr^*n và để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đạt được kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay /|$\t số nhiệm vụ sau:

I. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Trong tháng 7 năm 2008, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) do /|$\t Phó Trưởng ban Thường trực và các Ủy vi^*n là lãnh đạo /|$\t số Bộ, cơ quan li^*n quan.

Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Tài chính, Tổ Thường trực do /|$\t Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng, các thành vi^*n tham gia là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan li^*n quan. Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra;

c) Hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, ngành và các địa phương. Phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quy*k% hoặc đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh @^- quá trình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị này;

d) Giao Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định cụ thể những chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị này nghi^*m túc, đạt được các mục ti^*u, y^*u cầu đề ra.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương @^- tháng 8 năm 2008 quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân ở địa phương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo địa phương) do /|$\t đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; các thành vi^*n Ban Chỉ đạo địa phương gồm: lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế và các Sở, Ban, ngành có li^*n quan. Ban Chỉ đạo địa phương chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng ở địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị này tr^*n địa bàn. Tổ chức, triển khai thực hiện nghi^*m các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và y^*u cầu đã đề ra;

b) Căn cứ chương trình, kế hoạch, tiến độ và biện pháp của Ban Chỉ đạo Trung ương cụ thể hóa nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân ở địa phương;

c) Vào tháng cuối của mỗi quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị này ở địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương;

d) Trong năm 2008, tập trung chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký thuế cho tất cả các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tr^*n địa bàn.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Trong quý III năm 2008, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan li^*n quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghi^*n cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký kinh doanh theo hướng cá nhân kinh doanh có nhiều <#~|> cùng tham gia góp vốn kinh doanh thì @^- Giấy đăng ký kinh doanh phải ghi rõ cá nhân đứng t^*n để tạo điều kiện cho việc k^* khai, tính thu nhập chịu thuế ri^*ng của từng cá nhân.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan li^*n quan hướng dẫn việc xác định các mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với lao động @^- các ngành, nghề để làm căn cứ xác định các khoản thu nhập được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn việc xác định <#~|> phụ thuộc không có khả năng lao động để làm cơ sở khi tính giảm trừ gia cảnh.

4. Bộ Y tế nghi^*n cứu ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để làm căn cứ xét giảm thuế thu nhập cá nhân; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác nhận đối tượng bị tàn tật, không có khả năng lao động làm căn cứ tính giảm trừ gia cảnh.

III. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truy*k% thông tổ chức tốt việc tuy^*n truy*k% về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật, các văn bản hướng dẫn và thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân đến tất cả các cơ quan, doanh nghiệp và mọi <#~|> dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn về thuế.

2. Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến về Luật thuế thu nhập cá nhân @^- w--W--W vi Bộ, ngành, địa phương mình.

3. Đài truy*k% hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh và truy*k% hình ở địa phương dành thời lượng thỏa đáng để tuy^*n truy*k%, phổ biến về Luật thuế thu nhập cá nhân. Các báo của Trung ương và địa phương dành ?/??\y^*n mục để phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuy^*n truy*k% về thuế thu nhập cá nhân.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph^* duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Trước mắt, @^- năm 2008 triển khai ngay /|$\t số việc sau:

a) Chỉ đạo cơ quan Thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức việc đăng ký thuế đến tất cả các đối tượng có thu nhập thuộc diện chịu thuế và đơn vị chi trả thu nhập. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 phải hoàn thành việc đăng ký thuế cho các đối tượng này;

b) Đầu tư thiết bị và các phần mềm ứng dụng để quản lý đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Hỗ trợ các cơ quan chi trả thu nhập @^- việc k^* khai, tính thuế, nộp thuế và hướng dẫn, giải pháp pháp %30%#j=, thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân;

c) Xây dựng quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà đất, quản lý lao động, xuất nhập cảnh, ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế;

d) Tổ chức tập huấn, học tập pháp %30%#j=, thủ tục hành chính thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ, công chức thuế, các tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế để các tổ chức, cá nhân biết;

đ) Kiện toàn bộ phận ?/??\y^*n trách quản lý thuế thu nhập cá nhân @^- hệ thống ngành thuế; tăng cường bố trí cán bộ có trình độ ?/??\y^*n môn, có phẩm chất đạo đức tốt tham gia quản lý thuế thu nhập cá nhân;

e) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra các biện pháp tăng cường quản lý các hoạt động về đầu tư vốn, ?/??\yển nhượng vốn, ?/??\yển nhượng chứng khoán nhằm quản lý chặt chẽ thu nhập từ các hoạt động này.

2. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ, cơ quan li^*n quan đẩy mạnh triển khai Đề án quản lý thanh toán, phát triển mạnh các hình thức thanh toán qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng, tiến tới không sử dụng ti*k% mặt @^- các giao dịch kinh tế theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt tại Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc “Ph^* duyệt Đề án thanh toán không dùng ti*k% mặt giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam.”

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan đề xuất các biện pháp cải tiến các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động @^- các lĩnh vực tư vấn pháp %30%#j=, dịch vụ kiểm toán, kế toán, dịch vụ thuế nhằm phát triển rộng rãi dịch vụ này để tăng cường hỗ trợ <#~|> nộp thuế @^- việc k^* khai, tính thuế, nộp thuế đúng quy định.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp %30%#j= về lao động và ti*k% lương để kiểm soát việc chi trả ti*k% lương, ti*k% công thực tế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho <#~|> lao động theo đúng quy định của pháp %30%#j=.

5. Bộ Tài nguy^*n và Môi trường, Bộ Xây dựng chỉ đạo các Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường quản lý hoạt động đăng ký, ?/??\yển nhượng bất động sản, việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, quy*k% sở hữu nhà, đồng thời phối hợp với cơ quan Thuế quản lý chặt chẽ giá cả và thu nhập từ ?/??\yển nhượng bất động sản tr^*n địa bàn.

6. Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghi^*m các cá nhân thực tế có kinh doanh (bao gồm cả các cá nhân hành nghề độc lập) nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp %30%#j=.

7. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan bảo vệ pháp %30%#j= phát hiện và xử lý nghi^*m các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành pháp %30%#j= thuế thu nhập cá nhân.

8. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ, công nhân vi^*n thuộc w--W--W vi Bộ mình quản lý thực hiện đăng ký thuế, k^* khai, nộp thuế theo quy định của pháp %30%#j= thuế thu nhập cá nhân và pháp %30%#j= quản lý thuế.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Chỉ thị này.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới