Tìm kiếm nhanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2007/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2007 – 2008

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, căn cứ các nhiệm vụ đề ra @^- giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống ti^*u cực và khắc phục bệnh thành tích @^- giáo dục; phát huy những kết quả đã đạt được @^- năm học 2006-2007; căn cứ tình hình thực tế của giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị về các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007-2008 như sau:

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">1. Gắn kết việc thực hiện nghi^*m túc và hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống ti^*u cực và khắc phục bệnh thành tích @^- giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc tập trung triển khai cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt ?/??\ẩn, không đáp ứng nhu cầu %z/%%\c”.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trọng tâm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp %30%#j=, không vi w--W--W đạo đức nhà giáo, thường xuy^*n tự học, tích cực tham gia nghi^*n cứu khoa học. Mỗi thầy cô giáo là /|$\t tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Sinh vi^*n sẽ triển khai các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm là tăng cường ý thức và ý chí học tập vì đất nước, vì bản thân, tu dưỡng đạo đức, tuân thủ pháp %30%#j= của Nhà nước và nội quy nhà trường, tích cực tham gia công tác %z/%%\c và các hoạt động tình nguyện.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Cuộc vận động “hai không” – “Nói không với ti^*u cực @^- thi cử và bệnh thành tích @^- giáo dục” @^- năm học 2006-2007 của toàn ngành đã đạt được kết quả bước đầu và có ý nghĩa to lớn đối với ngành và đất nước.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Trong lĩnh vực giáo dục đại học, điều mà Quốc hội, đảng, chính quy*k% các cấp và %z/%%\c, các địa phương, các cơ quan, bức xúc nhất là việc /|$\t tỷ lệ không nhỏ @^- các sinh vi^*n tốt nghiệp hằng năm không đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc theo đúng trình độ của bằng cấp, năng lực nghề nghiệp của họ không đáp ứng nhu cầu của %z/%%\c, của nơi tiếp nhận họ làm việc. Sinh vi^*n có bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng song không đạt ?/??\ẩn đào tạo, không hành nghề được /|$\t cách phù hợp, là /|$\t sự lãng phí lớn với %z/%%\c, nhà trường, bản thân <#~|> học và gia đình. Hiện tượng chất lượng đào tạo không đáp ứng nhu cầu %z/%%\c đang là thách thức lớn nhất, là điểm yếu nhất và là /|$\t @^- những sự lãng phí lớn nhất của hệ thống giáo dục đại học, đi ngược lại sứ mạng thi^*ng li^*ng mà %z/%%\c, nhà nước đã tin cậy và giao cho chúng ta là: Cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho hiện đại hoá, công nghiệp hoá và phát triển nhanh đất nước.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Vì vậy, bắt đầu từ năm học này, các cơ sở giáo dục đại học @^- cả nước cần triển khai thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ yếu qua cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt ?/??\ẩn, không đáp ứng nhu cầu %z/%%\c”.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Trong tháng 9/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi tới tất cả các cơ sở giáo dục đại học dự thảo đề án học phí mới. Tinh thần ?/??\ng là học phí mới sẽ cao hơn học phí @^- những năm vừa qua với mức hợp lý, để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học có thể cung ứng dịch vụ đào tạo với chất lượng cao hơn, đồng thời có chính sách giảm học phí, có học bổng và cho vay để các em học sinh có đủ điều kiện trình độ và đạo đức vào học ở các trường này qua thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hoặc xét tuyển (từ năm 2009 trở đi) đều có thể được học đại học, cao đẳng.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Như vậy, chúng ta sẽ có các điều kiện cần thiết để sớm chấm dứt tình trạng hiện nay ở /|$\t số cơ sở giáo dục đại học: tăng thu nhập cho mình bằng cách đào tạo và cung cấp cho %z/%%\c những <#~|> tốt nghiệp không đạt ?/??\ẩn đào tạo, không đáp ứng nhu cầu %z/%%\c, gây lãng phí cho đất nước. Những năm gần đây, /|$\t số cơ sở đào tạo như Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Nông nghiệp I, Trường Đại học Sư w--W--W Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh... đã ?/??\yển mạnh từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, của %z/%%\c.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Bước vào năm học mới, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học báo cáo để Đảng uỷ bàn bạc và có Nghị quyết về triển khai cuộc vận động này tại trường, phối hợp chặt chẽ với công đoàn, đoàn thanh ni^*n thực hiện chủ trương quan trọng này của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cần tiến hành /|$\t đợt sinh hoạt sâu sắc ở từng bộ môn, khoa, phòng, ban, trung tâm và @^- cán bộ chủ chốt toàn trường để trao đổi về các vấn đề như: ngành học nào, khoa nào, hệ đào tạo nào, trình độ đào tạo nào đang tồn tại tình trạng đào tạo không đạt ?/??\ẩn đào tạo, sinh vi^*n, học vi^*n ra trường không đáp ứng các y^*u cầu cơ bản của nghề nghiệp ở trình độ tương ứng, có hay không tình trạng buông trôi chất lượng đầu ra, chỉ chú ý duy trì số lượng sinh vi^*n, học vi^*n cao để đảm bảo thu nhập. Từ đó đề xuất các giải pháp để sớm chấm dứt tình trạng tuyển sinh quá khả năng đảm bảo chất lượng tốt nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo @^- 3 năm tới và những năm tiếp theo. Năm học 2007-2008 là năm học đầu ti^*n của giai đoạn 3 năm đột phá vào việc “Nói không với đào tạo không đạt ?/??\ẩn, không đáp ứng nhu cầu của %z/%%\c”.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">2. Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và triển khai tích cực đổi mới chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">a) Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới tuyển sinh

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">C%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">ông tác thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy cho năm học 2008-2009 về cơ bản giữ ổn định như năm 2007. Tổ chức rút kinh nghiệm việc ra đề thi trắc nghiệm, việc hướng dẫn thi trắc nghiệm để triển khai tiếp thi trắc nghiệm các môn khác.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Để ?/??\ẩn bị cho việc thực hiện /|$\t kỳ thi quốc gia trung học phổ thông (THPT), dùng kết quả để vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa để làm /|$\t căn cứ cho xét tuyển đại học, cao đẳng, @^- năm học 2007-2008 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng và ban hành quy định khung về xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng phương án xét tuyển vào từng trường và thông báo công khai, rộng rãi để học sinh, nhân dân biết @^- năm 2008.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giao chỉ ti^*u tuyển sinh, năm học 2007 - 2008 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt Đề án “Đổi mới phương pháp giao chỉ ti^*u tuyển sinh đào tạo”, @^- đó chú trọng ti^*u chí về số sinh vi^*n/1 giảng vi^*n quy đổi và các ti^*u chí cần thiết khác thể hiện khả năng bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học khi đăng ký chỉ ti^*u tuyển sinh.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học theo hướng tương đương với hệ chính quy. Các trường tổ chức tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học vào 2 đợt @^- năm. Việc thi phải tổ chức thực sự nghi^*m túc.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ sẽ thực hiện theo quy chế mới, chú trọng đánh giá năng lực nghi^*n cứu, năng lực giải quyết đề tài của mỗi thí sinh và khả năng ngoại ngữ (thể hiện qua các chứng chỉ theo thông lệ quốc tế).

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">b) Triển khai đổi mới tổ chức đào tạo

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Về chương trình đào tạo: Năm học 2007-2008 hoàn thành việc bi^*n tập, thẩm định và ban hành 132 chương trình khung, tổ chức xây dựng mới 100 chương trình khung để ban hành vào năm học 2008 - 2009. Các trường cần rà soát lại từng chương trình đào tạo tr^*n cơ sở các chương trình khung đã ban hành và tham khảo chương trình đào tạo ti^*n tiến của các nước để xây dựng lại chương trình đào tạo theo hướng ti^*n tiến. Các trường dự kiến đào tạo /|$\t số môn hoàn toàn theo những chương trình của nước ngoài cần có sự thẩm định phù hợp để đảm bảo các chương trình này tốt hơn các chương trình đang được giảng dạy.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Về giáo trình: Tiếp tục xây dựng thư viện giáo trình điện tử, đảm bảo cuối năm 2008 sẽ có ít nhất 1000 giáo trình điện tử tr^*n mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2007-2008, các trường cần có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống giáo trình (thông qua việc viết giáo trình, bi^*n dịch giáo trình, mua quy*k% sử dụng giáo trình hoặc sử dụng giáo trình điện tử…) để đảm bảo 100% các môn học chính có giáo trình.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Về đào tạo theo tín chỉ: Tháng 11/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Trong năm học 2007-2008 ?/??\ẩn bị và ?/??\yển sang đào tạo theo học chế tín chỉ ở ít nhất 50 cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở phải xây dựng kế hoạch, lộ trình và tuy^*n bố thời điểm ?/??\yển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, tr^*n cơ sở ?/??\ẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ, phương pháp quản lý, tài liệu học tập và thí nghiệm. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện ti^*n quyết để triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ: Nâng cao chất lượng tuyển chọn, chú trọng đánh giá khả năng ?/??\y^*n môn và trình độ ngoại ngữ khi tuyển chọn, đặc biệt đối với nghi^*n cứu sinh, nhằm nâng cao năng lực tiếp cận với tài liệu khoa học của nước ngoài, cập nhật kiến thức khoa học hiện đại @^- quá trình học tập và nghi^*n cứu. Hạn chế tỉ lệ học vi^*n và nghi^*n cứu sinh theo học hình thức không tập trung; đẩy mạnh và hoàn thiện việc đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế tín chỉ. Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua y^*u cầu công bố kết quả nghi^*n cứu của nghi^*n cứu sinh tr^*n các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế và @^- nước; quy định chặt chẽ về trách nhiệm của bộ môn và <#~|> hướng dẫn @^- quá trình đào tạo nghi^*n cứu sinh.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">3. Xây dựng đội ngũ giảng vi^*n và cán bộ quản lý giáo dục

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Năm học 2007-2008 hoàn thành việc xây dựng và thực hiện quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giảng vi^*n các trường %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">đại học, cao đẳng; xây dựng và thực hiện chế độ làm việc đối với giảng vi^*n %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">đại học, cao đẳng; xây dựng quy định về ti^*u ?/??\ẩn và hình thức tuyển dụng giảng vi^*n %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án huy động các ?/??\y^*n gia là <#~|> Việt Nam ở nước ngoài tham gia đào tạo, nghi^*n cứu khoa học và ?/??\yển giao công nghệ ở các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ cho giảng vi^*n các cơ sở giáo dục đại học để trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt vào tháng 11 năm 2007. Ri^*ng năm học 2007-2008 sẽ tuyển chọn để gửi đào tạo 1.500 tiến sĩ cho giảng vi^*n các trường đại học, cao đẳng, @^- đó đào tạo ở nước ngoài khoảng 500 nghi^*n cứu sinh và đào tạo ở @^- nước khoảng 1.000 nghi^*n cứu sinh. Mỗi cơ sở giáo dục đại học cần phải xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2020 và có giải pháp cụ thể cho việc thực hiện kế hoạch hằng năm, trước mắt cho năm 2008, để việc đào tạo giảng vi^*n không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghi^*n cứu và đảm bảo quy*k% lợi trước mắt cũng như lâu dài của giảng vi^*n.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Năm học 2007-2008, tổ chức 12 khoá bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường đại học cho khoảng 450 lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học và cán bộ quản lý.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">4. Kiểm định chất lượng giáo dục đại học

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Tháng 10 năm 2007 tổ chức hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học Việt Nam. Năm học 2007-2008 tiếp tục k%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">iện toàn các tổ chức khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn và khuyến khích thành lập các tổ chức kiểm định giáo dục đại học độc lập, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Hoàn thành công tác kiểm định 30 trường %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">đại học. Mỗi cơ sở giáo dục đại học%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> cần lập kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng trường, bắt đầu bằng tự đánh giá. Tiến tới xây dựng cơ chế tự đảm bảo chất lượng và các trường tiến hành tự đánh giá theo định kỳ.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">5. Công tác quy hoạch, tài chính và xây dựng cơ sở vật chất

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Hoàn thành Đề án đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, Đề án học phí, học bổng và tín dụng sinh vi^*n để trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt vào cuối năm 2007; xây dựng quy định phân cấp về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Khuyến khích các trường li^*n kết với các doanh nghiệp @^- đào tạo, thực hành nghề nghiệp và sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đoàn thể tổ chức Hội thảo về đào tạo theo nhu cầu %z/%%\c, nhu cầu của các doanh nghiệp. Tr^*n cơ sở đó các bộ và đoàn thể trình đề án đẩy mạnh đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của doanh nghiệp và %z/%%\c vào quý IV năm 2007. Sau khi đề án được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt, cùng với quy định của Chính phủ về cơ chế thu và sử dụng học phí, các trường đại học, cao đẳng sẽ có cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt ?/??\ẩn, không đáp ứng nhu cầu của %z/%%\c”.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Triển khai Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph^* duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020, tháng 10 năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường, Bộ Tài chính về việc dành quỹ đất cho việc xây dựng các cơ sở giáo dục đại học. Trong quý IV năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với UBND các tỉnh để tổ chức hội nghị về quy hoạch đại học, cao đẳng tại các vùng, thông báo quy hoạch và các ti^*u chí thành lập trường, bàn các giải pháp để xây dựng các trường mạnh cho từng vùng.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Trong kế hoạch phát triển trường hằng năm, các trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn lực tài chính, đa dạng hoá nguồn tài chính, khai thác triệt để các nguồn lực từ hoạt động nghi^*n cứu khoa học và triển khai công nghệ, từ các dịch vụ và tư vấn, từ hợp tác quốc tế và đầu tư nước ngoài để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: ES-BO">Các trường cần xây dựng lộ trình và tuy^*n bố lộ trình đảm bảo đủ phòng học và tự học cho sinh vi^*n (xóa bỏ tình trạng đi thu^* lớp học và hạn chế dần việc học vào buổi tối), đủ chỗ ngồi làm việc cho giảng vi^*n và cán bộ nghi^*n cứu, phấn đấu để hết năm học 2007-2008 các giáo sư và phó giáo sư có chỗ ngồi làm việc ri^*ng tại trường.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">6. Công tác nghi^*n cứu khoa học

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Năm học 2007-2008 ban hành các ti^*u chí giao kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ có căn cứ vào số lượng các giảng vi^*n, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư và số lượng nghi^*n cứu sinh của các đơn vị cho các cơ sở đào tạo, nhằm tăng cường phân cấp quản lý cho các trường. Xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà giáo, các nhà khoa học đầu ngành tham gia chủ trì các nhiệm vụ nghi^*n cứu khoa học (NCKH), hướng dẫn sinh vi^*n NCKH. Ban hành Quy định về nhiệm vụ NCKH của giảng vi^*n các trường đại học và cao đẳng. Xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về nghi^*n cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học; triển khai chợ công nghệ tr^*n mạng làm nơi giao dịch đặt hàng nghi^*n cứu và thương mại hóa các kết quả nghi^*n cứu. Xây dựng cuốn sách về phương pháp nghi^*n cứu khoa học để xuất bản vào cuối năm 2007.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Các trường cần có quy định cụ thể về nhiệm vụ NCKH của giảng vi^*n, phát huy thế mạnh của từng trường, từng khoa, bộ môn, từng nhóm giảng vi^*n @^- việc thực hiện các đề tài NCKH. Các trường cần phấn đấu để có nguồn thu ngày càng tăng từ hoạt động NCKH.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">7. Hoạt động hợp tác quốc tế

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Xây dựng quy định mới nhằm tăng tính chủ động cho các cơ sở @^- hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng đào tạo. Chuẩn bị tốt cho kỳ thi Vật lý quốc tế tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2008.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Thành lập Trường đại học Việt – Đức tr^*n cơ sở hợp tác giữa hai quốc gia.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Năm học 2007-2008 mỗi trường cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế (tới năm 2010, định hướng đến năm 2015), xác định các đối tác chiến lược có trình độ khoa học và kinh nghiệm quản lý ti^*n tiến, có tiềm lực về tài chính để hỗ trợ phát triển nhà trường. Mỗi trường cần chủ động tìm nguồn tài trợ, tạo điều kiện để giảng vi^*n, cán bộ quản lý tham gia trao đổi về nội dung, chương trình, giáo trình và kinh nghiệm quản lý với trường và cơ quan quản lý giáo dục ở các nước ti^*n tiến @^- khu vực và tr^*n thế giới.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">8. Công tác chỉ đạo của ngành

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Trong tháng 9 năm 2007, Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc với 12 cơ sở giáo dục đại học về kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt ?/??\ẩn, không đáp ứng nhu cầu của %z/%%\c”. Tháng 10 năm 2007, tháng 01 năm 2008 và tháng 4 năm 2008 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì giao ban với các cơ sở giáo dục đại học @^- 7 vùng của cả nước để đánh giá tình hình triển khai cuộc vận động n^*u tr^*n và tổng kết năm học 2007 – 2008 khối đại học, cao đẳng cả nước vào tháng 8 năm 2008.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Bắt đầu từ năm học 2007-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các trường để xây dựng và công bố các ti^*u chí thi đua, nhằm đánh giá và biểu dương xứng đáng các trường và cá nhân đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục thông qua hoạt động đào tạo và nghi^*n cứu khoa học theo nhu cầu của doanh nghiệp và %z/%%\c, đi đầu @^- sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-BO">Các hoạt động thanh tra giáo dục, thanh tra nhân dân cần được tăng cường để giám sát các hoạt động của nhà trường, chống ti^*u cực, chống lãng phí, chống tham nhũng.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tr^*n đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo y^*u cầu:

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">đại học, cao đẳng, viện trưởng các viện nghi^*n cứu đào tạo trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt ?/??\ẩn, không đáp ứng nhu cầu %z/%%\c” gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30 tháng 9 năm 2007 và tổ chức thực hiện.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện nghi^*m túc chỉ thị này; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các nhiệm vụ đề ra; kịp thời tiếp nhận các báo cáo, phản ánh tình hình và đề xuất các biện pháp chỉ đạo để giải quyết những vấn đề nảy sinh @^- quá trình thực hiện.

%%0%#. lang=ES-BO http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-BO">Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức, vi^*n chức ở cơ quan quản lý giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học thuộc các loại hình công lập và tư thục để quán triệt và thực hiện./.


Nơi nhận:
-
VP Trung ương Đảng; VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Ban Tuy^*n giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quản lý các cơ sở giáo dục đại học;
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng và đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo; Website Chính phủ;
-. Website Bộ;
-. Lưu: VT, PC, ĐH&SĐH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản mới