Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/CT-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều dự án xây dựng đã được triển khai, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng được đưa vào hoạt động với công nghệ mới và thiết bị hiện đại đã thực sự cải thiện điều kiện lao động, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định @^- chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị @^- Ngành tổ chức thực hiện Pháp %30%#j= về Bảo hộ lao động, các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ; nhiều đơn vị đã tổ chức thực hiện nghi^*m túc n^*n không để xẩy ra tai nạn lao động nghi^*m trọng, tai nạn lao động chết <#~|>; /|$\t số đơn vị nhiều năm li*k% giữ được tuyệt đối an toàn đối với <#~|> lao động, trang thiết bị, máy móc và công trình. Tuy nhi^*n, @^- năm 2007, tình hình tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động nghi^*m trọng và tai nạn lao động chết <#~|> không giảm. Nguy^*n nhân là do các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ pháp %30%#j= về bảo hộ lao động cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ; thiếu sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sát sao về an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ; công tác huấn luyện, tuy^*n truy*k%, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn về pháp %30%#j= bảo hộ lao động và những biện pháp cụ thể cho <#~|> lao động chưa được tiến hành thường xuy^*n; bộ máy làm công tác bảo hộ lao động chưa được coi trọng; chế độ thống k^* báo cáo chưa nghi^*m túc; sử dụng lao động thời vụ không ký hợp đồng lao động, không qua đào tạo vẫn còn khá phổ biến. Nhận thức và ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động của <#~|> lao động còn nhiều yếu kém, không thực hiện đầy đủ các quy trình, quy w--W--W về công tác an toàn lao động. Tình trạng chạy theo tiến độ hoặc khoán trắng công việc còn xẩy ra ở nhiều nơi. Các vụ tai nạn do ngã cao, do vật liệu rơi, đè, đổ; tai nạn khi làm việc ở những vị trí cheo leo hoặc những nơi làm việc nguy hiểm nhưng thiếu cảnh giới vẫn còn tái diễn, môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp @^- Ngành chưa khắc phục được nhiều.

Để chấn chỉnh tình hình n^*u tr^*n, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn- vệ sinh lao động, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị đối với tính mạng, sức khoẻ <#~|> lao động, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị Thủ trưởng các đơn vị @^- Ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp tập trung thực hiện những việc sau đây:

 1. Kiện toàn bộ phận ?/??\y^*n trách về an toàn lao động, y tế của các Tổng công ty, Công ty; có phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho cán bộ ?/??\y^*n trách làm công tác an toàn lao động, y tế cơ quan, đơn vị.

Các Tổng công ty nhà nước và Công ty nhà nước độc lập có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng phải thành lập Phòng hoặc Ban An toàn lao động; những đơn vị hoạt động độc lập có tr^*n 300 lao động nhất thiết phải bố trí ít nhất 01 cán bộ ?/??\y^*n trách bảo hộ lao động. Nếu đơn vị có dưới 300 lao động có thể bố trí cán bộ bán ?/??\y^*n trách. Cán bộ làm công tác bảo hộ lao động phải có hiểu biết về kỹ thuật, quy trình công nghệ @^- thi công xây lắp (@^- doanh nghiệp xây lắp), sản xuất vật liệu xây dựng (@^- doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng), được đào tạo ?/??\y^*n môn hoặc bổ túc ?/??\y^*n môn, kỹ thuật bảo hộ lao động, có am hiểu pháp %30%#j=, chế độ chính sách về bảo hộ lao động.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải bố trí cán bộ y tế ?/??\y^*n trách quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân vi^*n tại cơ sở với tỷ lệ 500 <#~|>/01 cán bộ y tế. Nếu đơn vị không đủ bi^*n chế cán bộ y tế phải hợp đồng với cơ sở y tế địa phương để đáp ứng các y^*u cầu chăm sóc y tế tại cơ sở.

Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn-vệ sinh vi^*n, có chế độ phụ cấp cụ thể, thoả đáng để động vi^*n khuyến khích, đồng thời có ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với những <#~|> làm công tác này. Mỗi tổ sản xuất phải có ít nhất 01 an toàn-vệ sinh vi^*n.

2. Thường xuy^*n tuy^*n truy*k%, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp %30%#j= cũng như các quy trình, quy w--W--W đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ @^- quá trình làm việc đối với <#~|> lao động.

3. Việc tuyển chọn lao động phải thông qua tổ chức khám sức khoẻ theo đúng quy định. Đối với <#~|> làm công việc ở tr^*n cao hoặc làm việc nặng nhọc, độc hại; đơn vị phải bố trí <#~|> có thể lực và sức khoẻ phù hợp, sau đó cứ 06 tháng phải tổ chức khám lại và phân loại sức khoẻ để tiếp tục sử dụng cho thích hợp. Tuyệt đối không được sử dụng <#~|> có thể lực và sức khoẻ không phù hợp, lao động không qua đào tạo nghề vào làm việc ở những vị trí nguy hiểm (tháo lắp giàn giáo, làm việc tr^*n cao, nơi cheo leo, nguy hiểm các công trình cao tầng, hầm sâu, giếng chìm, khai thác đá tại các mỏ...). Người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp đều phải đi giám định sức khoẻ nghề nghiệp tại Hội đồng giám định y khoa 6 tháng /|$\t lần; khuyến khích các đơn vị tổ chức đưa bệnh nhân hoặc <#~|> lao động đi điều trị, điều dưỡng- phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế, điều dưỡng-phục hồi chức năng của Bộ.

4. Phải ký kết trực tiếp hợp đồng lao động với <#~|> lao động theo mẫu hợp đồng đã quy định; @^- hợp đồng lao động phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung, @^- đó có nội dung về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao trách nhiệm của <#~|> sử dụng lao động và <#~|> lao động @^- việc đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ.

5. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cá nhân <#~|> lao động đảm bảo chất lượng, phù hợp với công việc của từng <#~|>, đồng thời bắt buộc <#~|> lao động phải sử dụng @^- khi làm việc. Nơi làm việc của <#~|> lao động phải đảm bảo vệ sinh, phòng vệ sinh đủ nước sạch.

6. Chấp hành nghi^*m chỉnh các quy trình, quy w--W--W về an toàn lao động @^- thi công xây dựng. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động chi tiết đối với từng loại công việc, đồng thời phải tổ chức huấn luyện cho <#~|> lao động về các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trước khi giao việc. Nội dung huấn luyện cho <#~|> lao động bao gồm: nội quy, quy trình, quy w--W--W an toàn lao động với các hình thức: huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, huấn luyện khi tuyển dụng, trước khi giao việc, khi ?/??\yển từ công việc này sang công việc khác. Sau khi huấn luyện phải tiến hành kiểm tra, sát hạch; chỉ những <#~|> đạt y^*u cầu mới được bố trí công việc và cấp thẻ.

Phải có đầy đủ sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, sổ giao việc, nhật ký công tác an toàn lao động, sổ theo dõi trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, sổ giao ca... và phải được ghi chép chặt chẽ, hàng ngày tại công trình đang thi công (do đội hoặc ban chỉ huy công trình trực tiếp quản lý).

7. Đối với các công trình có nhiều nhà thầu phụ cùng thi công phải thành lập Ban chỉ huy thống nhất và xây dựng quy chế phối hợp @^- công tác an toàn -vệ sinh lao động; đồng thời thực hiện chế độ tự kiểm tra, báo cáo tình hình đảm bảo an toàn lao động tại công trình hàng ngày cho Ban chỉ huy thống nhất.

8. Tất cả các loại máy, thiết bị có y^*u cầu nghi^*m ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời phải xây dựng nội quy vận hành an toàn ni^*m yết tại vị trí máy, thiết bị.

Tại những vị trí nguy hiểm như: xung quanh khu vực đang thi công ở tr^*n cao, khu vực cần trục đang hoạt động, hầm, hào, hố, kho bãi chứa vật liệu có yếu tố độc hại, vật liệu dễ cháy, nổ, các lỗ trống tr^*n sàn, ?/??\ vi mép sàn, mái; w--W--W vi an toàn khi nổ mìn, cậy bẩy đá, xúc đá tại các mỏ đá phải có biển báo chỉ dẫn và lan can rào chắn, ban đ^*m phải có điện chiếu sáng. Khi thi công những công trình cao tầng phải có lưới bảo vệ xung quanh công trình.

9. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá tại cơ sở, có chế độ khen thưởng, động vi^*n kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử phạt những trường hợp vi w--W--W @^- công tác bảo hộ lao động. Ki^*n quyết đình chỉ, xử lý nghi^*m những cán bộ quản lý, <#~|> lao động không thực hiện đúng, thực hiện không đầy đủ theo trình tự quy trình, biện pháp an toàn đã được duyệt. Mỗi vụ tai nạn xẩy ra cần làm rõ trách nhiệm của <#~|> quản lý, <#~|> lao động @^- thời gian ngắn nhất.

10. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về chế độ báo cáo, thống k^* tình hình tai nạn lao động và công tác y tế của đơn vị theo quy định. Vào cuối mỗi tháng các đơn vị trực thuộc Bộ phải tập hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện công tác an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ của đơn vị theo mẫu quy định (báo cáo trước ngày 05 tháng sau). Ri^*ng các vụ tai nạn lao động nghi^*m trọng, tai nạn lao động chết <#~|>, đơn vị phải báo cáo kịp thời về Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam không cần chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Vụ Tổ chức Cán bộ nghi^*n cứu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ việc thành lập tổ chức và cán bộ ?/??\y^*n trách làm công tác bảo hộ lao động thuộc Cơ quan Bộ để thực hiện Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, @^- đó có chức năng về an toàn kỹ thuật xây dựng: hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn kỹ thuật xây dựng; đề xuất danh mục, ban hành quy trình kiểm định, điều kiện và ti^*u chí đối với tổ chức kiểm định các máy, thiết bị có y^*u cầu nghi^*m ngặt về an toàn @^- ngành Xây dựng.

Bộ phận ?/??\y^*n trách về công tác bảo hộ lao động Cơ quan Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Chính sách-Kinh tế Xã hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Bộ về công tác an toàn lao động, công tác y tế, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn về bảo hộ lao động đối với cán bộ quản lý và cán bộ ?/??\y^*n trách an toàn lao động. Các Sở thuộc ngành Xây dựng căn cứ nội dung Chỉ thị này để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tại địa phương.

Báo Xây dựng, các tạp chí của Bộ và nội san của các đơn vị có ?/??\y^*n mục ri^*ng thường xuy^*n đưa tin, tuy^*n truy*k%, hướng dẫn để mọi <#~|> nhận thức đúng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác tuy^*n truy*k% phải tiến hành thường xuy^*n, li^*n tục, bằng nhiều hình thức làm cho mọi cán bộ công nhân vi^*n và <#~|> lao động nhận thức được tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho bản thân, đơn vị và cộng đồng.

 


Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Lao động TBXH, Bộ Y tế
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Các TCT, Công ty trực thuộc Bộ
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ
- Các Sở XD, Giao thông công chính
- CĐXDVN (để phối hợp chỉ đạo)
- Công báo
- Lưu VP, Vụ PC, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân


Văn bản mới