Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
-----
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 13/2008/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ DẠY NGHỀ NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Căn cứ Thông tư li^*n tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1.416/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Về Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - %z/%%\c và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Thống nhất Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2010 với những nội dung chủ yếu như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Đối tượng hỗ trợ %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Là lao động nông thôn @^- độ tuổi lao động chưa qua học nghề, có nhu cầu học nghề, đủ điều kiện xét tuyển vào các khóa học nghề ngắn hạn và được lựa chọn theo thứ tự ưu ti^*n sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động thuộc các hộ bị thu hồi đất canh tác do đô thị hóa hoặc do xây dựng các công trình công cộng, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và các dự án khác về an ninh - quốc phòng vì lợi ích quốc gia có nhu cầu học nghề để ?/??\yển đổi nghề nghiệp;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi <#~|> có công với cách mạng theo quy định của pháp %30%#j=;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động thuộc các dân tộc thiểu số; các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động nữ chưa có việc làm;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động thuộc các làng nghề nằm @^- dự án khôi phục, phát triển làng nghề truy*k% thống mà dự án không có khoản kinh phí ri^*ng cho dạy nghề;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động thuộc vùng ?/??\y^*n canh có nhu cầu ?/??\yển đổi nghề;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black">- Lao động nông thôn khác có nhu cầu học nghề.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Ngành nghề đào tạo%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ theo nhu cầu ?/??\yển dịch lao động và phát triển kinh tế - %z/%%\c của địa phương để lựa chọn ngành nghề đào tạo cho phù hợp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Mức hỗ trợ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ngân sách địa phương hỗ trợ ti*k% ăn, ở, đi lại cho <#~|> học với mức 10.000 đồng/<#~|>/ngày.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết này và triển khai thực hiện Phương án, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: EN-GB"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới