Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 65/2006/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ GIÁM SÁT VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Quyết định số 172 /2006/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo tr^*n địa bàn thành phố, các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nhất trí với Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo tr^*n địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010. Tập trung các nội dung sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, bậc học;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ quản lý và giáo vi^*n;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường học tại các địa phương và quận - huyện, đảm bảo điều kiện học tập của học sinh và nâng cao chất lượng đào tạo.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đẩy mạnh %z/%%\c hóa giáo dục và xây dựng %z/%%\c học tập;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Tiếp tục nâng cao vai trò của hệ thống chính trị, tổ chức %z/%%\c chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện và báo cáo cho Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới