Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1521/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN QUANG THẮNG GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6569-CVNS/BTCTW, ngày 18 tháng 9 năm 2009;
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 4777/TTr-VPCP, ngày 14 tháng 7 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2507/TTr-BNV, ngày 04 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Nguyễn Quang Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, TV, HC, TCCB (3), Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, BCS (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới