Tìm kiếm nhanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2786/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC CHỐNG VA TRÔI, CỨU NẠN, CÁC CẦU TỪ THANH HOÁ ĐẾN QUẢNG NAM MÙA LŨ NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT;
Xét văn bản số 670/CĐTNĐ-TC ngày 11/5/2009; 845/CĐTNĐ-QLHT ngày 09/6/2009; 937/CĐTNĐ-QLHT ngày 25/6/2009; 1430/CĐTNĐ-QLHT ngày 16/9/2009 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về việc xin phê duyệt phương án thường trực chống va trôi, cứu nạn các cầu trọng yếu thuộc tuyến ĐTNĐ quốc gia mùa lũ năm 2009;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt phương án thường trực chống va trôi, cứu nạn 05 cầu trên các tuyến đường sông từ Thanh Hoá đến Quảng Nam mùa lũ năm 2009 gồm: Cầu Hàm rồng, cầu Đò Lèn, cầu Yên Xuân, cụm cầu Chợ Thượng-Thọ Tường và cụm cầu Câu Lâu mới-Câu Lâu cũ bố trí thường trực 24/24h từ 25/9/2009 đến 15/12/2009 (có phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2. - Giao Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Giao Công ty Quản lý đường sông Thanh Hoá; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông thuỷ bộ Nghệ An; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh và Đoạn Quản lý đường sông Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ theo phương án tại Điều 1.

- Giao Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ phối hợp Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam kiểm tra, đôn đốc thực hiên nhiệm vụ trên để báo cáo Bộ.

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn dự phòng bão lũ và chi đột xuất cho hoạt động TKCN của Bộ GTVT để thực hiện. 

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ,Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực chống va trôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, PCLB&TKCN (Thắng 8 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHƯƠNG ÁN

BỐ TRÍ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ, NHÂN LỰC THƯỜNG TRỰC CHỐNG VA TRÔI, CỨU NẠN 05 CẦU TỪ THANH HOÁ ĐẾN QUẢNG NAM MÙA LŨ NĂM 2009
(Kèm Quyết định số 2786 /QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 9 năm 2009)

1. Cầu Hàm Rồng: Giao Công ty Quản lý đường sông Thanh Hoá thực hiện

- Đầu máy công suất 192 CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công xuất 30 CV: 01 chiếc.

- Nhân lực: 09 người/ca.

2. Cầu Đò Lèn: Giao Công ty Quản lý đường sông Thanh Hoá thực hiện

- Đầu máy công suất 192 CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công suất 40 CV: 01 chiếc.

- Nhân lực: 09 người/ca.

3. Cầu Yên Xuân: Giao Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông thuỷ bộ Nghệ An thực hiện

- Đầu máy công suất 135 CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công xuất 40 CV: 01 chiếc.

 - Nhân lực: 09 người/ca.

4. Cụm cầu Chợ Thượng-Thọ Tường: Giao Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh thực hiện

- Đầu máy công suất 135 CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công suất 40 CV 01 chiếc.

- Nhân lực: 09 người/ca.

5. Cụm cầu Câu Lâu cũ và mới: Giao Đoạn QLĐS Quảng Nam thực hiện

- Đầu máy công suất 130 CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công suất 55 CV: 01 chiếc.

- Nhân lực: 09 người/ca.

Ghi chú: Tất cả các phương tiện tham gia thường trực chống va trôi tại các vị trí trên phải đảm bảo thời gian nổ máy 3 giờ/ngày.


Văn bản mới