Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2378/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TẠM ỨNG ĐỂ CỨU ĐÓI CHO DÂN ỨNG PHÓ CƠN BÃO SỐ 9

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 643/UBND-KTN ngày 28/9/2009 về việc mượn gạo để hỗ trợ nhân dân trong công tác ứng phó với bão số 9 năm 2009;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia tại tờ trình số 319/TTr-DTQG ngày 30/9/2009 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho thành phố Đà Nẵng tạm ứng để cứu đói cho dân ứng phó cơn bão số 9,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia ứng cấp cho thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cứu đói cấp bách cho nhân dân.

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Số lượng 1.000 tấn gạo này sẽ được trừ vào số lượng gạo khi Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không hỗ trợ gạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm trả bằng tiền mặt tương ứng với giá trị 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp cho địa phương theo giá hạch toán trên sổ kế toán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT (2b), Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 


Văn bản mới